8.9 C
Istanbul
01/06/2020 5:08

Daily Archives: Mar 29, 2020

Men seniň ýanyňa barýan!

Öwrüp düýşlerim hyýala, Men seniň ýanyňa barýan! Söýgi diýip çykdym bu ýola, Men seniň ýanyňa barýan!   Peýda etmez aňzak-epgek, Öňde menzil kändir entek, Paý-pyýada ýöräp kem-kem, Men seniň ýanyňa barýan!   Gara gözňe...

Milli Liderimiz Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk toplumyna bardy

Şu gün, dynç güni, milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow özüniň boş wagtlaryny sport bilen meşgullanmak, şol sanda at münmek hem-de döredijilik işlerine sarp etmek ýaly...

Türkiýede Ýaşaýan Türkmenistanyň Raýatlarynyň Dykgatyna!

Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyndaky Baş konsullygynyň (Stambul ş.) resmi web saýtynda “Türkiýe Respublikasynyň çäginde okaýan we dürli sebäpler bilen ýaşaýan Türkmenistanyň raýatlarynyň Dykgatyna!” ady bilen...

Bitaraplyk: Adalga hakynda kelam-agyz söz

Biratap, Birataplyk, Hemişelik Bitarap, Hemişelik Bitaraplyk, Hemişelik Bitarap Türkmenistan, Hemişelik Bitarap Türkmenistan döwleti… ýaly sözleri häzirki zaman türkmen diliniň resmi, syýasy we hukuky adalgalary...

Haýwanlaryň özlerini alyp baryşy boýunça howa çaklamasy

Ýer togalagynda ýyly we güneşli howa garaşylýan günde yzy üzülmeýän ýagyşlaryň ýagmagyna köp duş gelinýär. Elbetde, bu ýagdaý atmosfera hereketiniň, onda bolup geçýän hadysalaryň...

1-nji Aprel – Guşlaryň Bütindünýä güni

Adamzat dünýä inenden bäri tebigat bilen sazlaşykda ýaşap gelipdir. Adamlar tebigatyň eçilen gymmatly baýlyklaryny, ýagny howany, suwy, topragy, ösümlik we haýwanat dünýäsinden peýdalanypdyrlar. Umuman...

Gözel Öwezowa :Aýdymlary Ady Ýaly Gözeldir

Türkmen halky şahandaz halk. Ülkämizde ykbalyny sungata baglan adamlara uly hormat goýulýar. Halkymyzda şirinden-şirin belent sesli aýdymçylaryň bolmagy biziň ählimizi buýsandyrýar. Diňleýjilerini özüniň ajaýyp...
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

Haly baýramy mynasybetli sergi geçirildi

Şu gün Köpetdagyň eteginde ýerleşýän Türkmenistanyň Söwda senagat edara binasynda Türkmen halysynyň baýramy mynasybetli Türk­me­nis­ta­nyň Söw­da we Da­şa­ry yk­dy­sa­dy ara­gat­na­şyk­lar mi­nistr­li­gi Döw­let ha­ryt çig-mal...

Güllerden görklidir türkmen halysy

Hormatly Prezidentimiziň 2020-nji ýylyň 7-nji fewralynda gol çeken Karary haly önümçiligini kämilleşdirmek we göwnejaý derejede ýola goýmak, milli önümleriň eksport möçberlerini artdyrmak ugrunda edilen...

31-nji maý — Temmäkä garşy Bütindünýä göreş güni

Temmäkä garşy Bütindünýä göreş güni her ýylyň 31-nji maýynda giňden bellenilip geçilýär. Bu ýylky baýramçylyk köpçülige temmäkini ulanmagyň howplary, Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň temmäki...

Jerrard 40 ýaşady

Angliýanyň “Liwerpul” toparyň ozalky meşhur ýarymgoragçysy Stiwen Jerrardy doglan güni bilen gutlady. 30-njy maýda häzirki wagtda Şotlandiýanyň “Reýnjers” toparynyň baş tälimçisi 40 ýaşady. “Stiw, doglan...