8.9 C
Istanbul
01/06/2020 4:29

Daily Archives: Mar 28, 2020

«Xiaomi Mi 10 Lite» 5G 7-nji aprelde alyjylara ýetiriler

«Xiaomi Mi 10 Lite» akylly telefony internetiň bäşinji nesli bolan 5G ulgamy birikdirilen. Bu telefonyň bahasy ýakynda belli boldy. Onuň bahasy 349 ýewro pul...

Iň köp kitap satylan hepdesi yglan edildi

«Wall Street» žurnalynyň habar bermegine görä, mart aýynyň soňky hepdesi ýagny şu hepde iň köp kitap satylan hepde hasaplandy. Umuman aýdanymyzda, şu hepde dünýäniň...

“Ýuwentus” wagtyndan öň çempion edilip bilner

27-nji martda Italiýada  futbol boýunça milli çempionaty dowam etdirilmedik halatynda hem çempion yglan edilip bilner. Bu barada Italiýanyň Futbol federasiýasynyň ýolbaşçysy Gabriel Grawina habar...

Nuri täzeden dünýä geldi

Niderlandlaryň meşhur "Aýaks" toparynyñ öñki oýunçysy Abdelhak Nuri 2 ýyl 8 aý we 19 günden soñra komadan açyldy. 22 ýaşly oýunçy özi oturyp we...

“Bawariýada” galarmy ýa-da “Çelsi” toparyna geçer

Germaniýadan çnyñ derwezewany Manuel Noýer ýakyn wagtlarda Angliýanyñ “Çelsi” toparyna geçmegi mümkin. Manuel Noýer mýünhen toparynyñ ýolbaşçylary bilen şertnamasyny uzaldyp bilmedi, ýagny ylalaşyga gelip...

Ispaniýanyň çempionatyny dowam etdirmegiň ähtimallyklary

Ispaniýanyň futbol boýunça million çempionatynyň (La Liga) ýolbaşçylary 2019-2020-nji ýylyň möwsümini tamamlamagyň ähtimallyklaryny gözden geçirýär. “Marca” gazetiniň neşir etmegine görä, 3 sany ähtimallyk bar. Olar...

«ALABAÝ»

Ýetmiş ýaşynyň toýundan bir hepde geçip geçmänkä, Çöli  agama agyr ýoň degdi. Ol ömrüni çölde, çopanlykda geçirensoň, süňňi sagat adamdy, sähel-mähel ýoňy biler-duýar ýaly...

Üstünlige tarap ädimme ädim!

Özümiň halan  haçanam bolsa bir wagtlar peýdasy deger diýen jümlelerimi ýörite bellik depderime bellemek adatym bardy. Şu gün seý sebäp bilen şolara göz gezdirenimde...

Wideokonferenasiýanyň ähmiýeti

Häzirki wagtda tehnologiýa çalt depginler bilen ösýär we özgerýär. Şu döwürde internet ulgamynyň çäksiz mümkinçiliklerinden hem giňden peýdalanylyp, dünýäniň dürli ýurtlaryndaky ýa-da öz ýurduň...
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

Haly baýramy mynasybetli sergi geçirildi

Şu gün Köpetdagyň eteginde ýerleşýän Türkmenistanyň Söwda senagat edara binasynda Türkmen halysynyň baýramy mynasybetli Türk­me­nis­ta­nyň Söw­da we Da­şa­ry yk­dy­sa­dy ara­gat­na­şyk­lar mi­nistr­li­gi Döw­let ha­ryt çig-mal...

Güllerden görklidir türkmen halysy

Hormatly Prezidentimiziň 2020-nji ýylyň 7-nji fewralynda gol çeken Karary haly önümçiligini kämilleşdirmek we göwnejaý derejede ýola goýmak, milli önümleriň eksport möçberlerini artdyrmak ugrunda edilen...

31-nji maý — Temmäkä garşy Bütindünýä göreş güni

Temmäkä garşy Bütindünýä göreş güni her ýylyň 31-nji maýynda giňden bellenilip geçilýär. Bu ýylky baýramçylyk köpçülige temmäkini ulanmagyň howplary, Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň temmäki...

Jerrard 40 ýaşady

Angliýanyň “Liwerpul” toparyň ozalky meşhur ýarymgoragçysy Stiwen Jerrardy doglan güni bilen gutlady. 30-njy maýda häzirki wagtda Şotlandiýanyň “Reýnjers” toparynyň baş tälimçisi 40 ýaşady. “Stiw, doglan...