8.9 C
Istanbul
01/04/2020 11:49

Daily Archives: Mar 26, 2020

Türkmenistan koronawirus pandemiýasy sebäpli öz raýatlaryny daşary ýurtlardan getirmegini dowam edýär

Türkmenistan daşary ýurtlarda, ozaly bilen, täze koronawirus epidemiýasy ýaýran ýurtlardan öz raýatlaryny, şol sanda dünýäniň esasy ýokary okuw mekdeplerinde bilim alýan talyplary hem uçarlar...

Halkara ekologik senenama näme diýýär?

Sözümiň başyny   ýaş ekolog hökmünde ’’Daşky gurşawy goramak döwrüň talabydyr” diýip başlasym gelýär. Sebäbi hemmämiziň bilşimiz ýaly, soňky ýyllarda adamzadyň hojalyk işleri netijesinde daşky...

IMDb: gijikdirilen filmleriň sanawyny berdi

Kino filmleri, kino ýyldyzlary we ähli ýurtlaryň seriallary baradaky maglumatlary jemleýän onlaýn IMDb (Internet Movie Database) maglumatlar bazasy dünýädäki dowam edýän çylşyrymly ýagdaý sebäpli...

Türkmenistanda gowaça ekişi başlandy

Ýurdumyzyň Ahal, Balkan, Lebap we Mary welaýatlarynyň pagtaçylary gowaça ekişine girişdiler. Daşoguz welaýatynyň kärendeçileri bolsa 29-njy martda bu işe başlarlar. Asylly däbe görä, gowaça ekişi...

Deprekçi Bill Riefling aradan çykdy

REM we King Crimsonyň deprekçisi 59 ýaşynda düwnük keselinden aradan çykdy. Sazandalar we muşdaklary bu ajaýyp sazandanyň jemgyýetçilik tory arkaly öwgüsini ýetirdiler. Ol 2014-nji ýylda...

Modriç Wlaşaçi teklip berýär

Russiýanyñ SSKA toparynyñ ýarymgoragçysy horwatiýaly Nikola Wlaşiç, “Real Madrid” toparynyñ ünsüni çekdi. Madridliler bu oýunçynyň Luka Modriçiñ ornuny tutup biler diýip, belleýärler. Altyn topynyñ...

“Mançester Ýunaýted” Griezmanny isleýär

“Barselona” toparynyñ hüjüm depginde uýgunlaşyp bilmedik Griezmann tomusky transfer möwsüminde toparyny üýtgedip biler. 29 ýaşly fransuz bilen Angliýanyñ Premýer ligasynyñ toparlary gyzyklanýarlar. “Mançester Ýunaýted” topary...

Täze “FlexPai 2” akylly telefony öndürildi

Hytaýyň “Rouyu Technology” kompaniýasy eplenýän ekranly akylly telefony öndürdi. Täze akylly telefon “FlexPai 2” diýip atlandyrylýar we özüniñ aýratynlyklary bilen beýleki akylly telefonlardan tapawutlanýar....

“ Ýöreýän öli” kinosy yza süýşürildi

Bu film 5-nji aprelde tamamlanar, final bölümi bolsa, käbir sebäplere görä wagtynyň yza süýşürilmegine garaşylýar. Bu filmiň 10-njy möwsümi dünýädäki çylşyrymly ýagdaýlar sebäpli 15-nji...

“Marakana” stadiony wagtlaýynça hassahana öwrüldi

Dünýä ýüzündäki meşhur stadionlaryñ biri Braziliýadaky "Marakana" stadiony wagtlaýynça hassahana öwrüldi diýip, “Flamengo” toparynyñ prezidenti Rodolfo Landim habar berýär. Munuñ sebäbi Braziliýa döwletindäki adamlaryñ...
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

YÖK’ten Öğrenciler için Kayıt Dondurma ve Erteleme Hakkı

Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) resmi web sitesinde yer alan habere göre, YÖK, üniversite öğrenciler için kayıt dondurma ve erteleme hakkını vermektedir. Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) alınan yeni...

Hytaý döwletiniň gadymy şäherleri

Daksu – bu gadymy şäher mundan 2000 ýyldan ozal döräpdir. Orta asyrlarda şäheriň iň gülläp ösen döwri bolupdyr. Şol döwürde ilatyň ýaşaýjylary Li derýasy...

Haýwanlaryň Haýyşnamasy

Haýwanlaryň Öz Hak-Hukuklary Hakynda Haýyşnamasynyň Türkmençe Nusgasy Heý, siz ömrüňizde  haýwanlaryň ýazan arzasyny ýa-da haýyşnamasyny okap görüpmidiňiz?! Onda, ynha, baş üstüne, meniň elimdäki nusgasyny  okap...

Türkmenistanyň Prezidenti Içeri işler ministrliginiň institutyna baryp gördi

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Içeri işler ministrliginiň institutynda bolup, bu ýerde alnyp barylýan okuw-terbiýeçilik işleri...