8.9 C
Istanbul
08/04/2020 5:39

Daily Archives: Mar 21, 2020

Kyrk ýyl maýa gezýänçäň, bütin bir ýýl ner gezgin!

“NER GEZGIN!” Bu şahyryň şygrynyň gysgaldylan ady. Ady agzalan goşgynyň doly setirini ýatlalyň: “Kyrk ýyl maýa gezýänçäň, bütin bir ýýl ner gezgin!”. Ine saňa...

Magnit Hadysasy Näme?

Biziň teleýaýlymlarymyzda gündelik tomaşa edýän “WATAN” habarlar gepleşiginiň jemlenmesinde ýurdumyzyň welaýatlarynda hem-de Aşgabat şäherinde howanyň ýagdaýy we şol günüň magnit hadysasy barada Türkmenistanyň Oba...

RF-nyň daşary işler ministrine gutlag haty

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynyň daşary işler ministri Sergeý Lawrowyň 70 ýaşynyň dolmagy mynasybetli gutlag hatyny iberdi. Milli Liderimiz Russiýa Federasiýasynyň Daşary işler ministrliginiň...

“Xiaomi” ilkinji gezek “Huawei”-den ozdurdy

“Strategy Analytics” kompaniýasy 2020-nji ýylyň fewral aýy boýunça smartfonlaryň bazary babatda seljeriş işlerini geçirdi. Täze görnüşli koronawirus sebäpli smartfon satuwy hem birneme pese gaçdy. Fewral...

Gazetler pakete dolanyp, abunaçylaryna ýetirilýär

Häzirki wagtda tutuş dünýäde täze görnüşli “COVID-19” koronawirusy sebäpli ýüze çykan köpçülikleýin ýokanç keseline garşy göreşmekde ähli tagallalar edilýär. Şu döwürde Türkiýe Respublikasynda metbugat ulgamynda...

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň ähli halkyna

Hormatly adamlar! Eziz watandaşlar! Biz ýurdumyzda 21-22-nji martda Milli bahar baýramyny — Halkara Nowruz baýramyny giňden belläp geçýäris. Dünýäniň iň gadymy baýramlarynyň biri bolan Nowruz baýramy umumadamzat...

Döwlet Baştutanynyň adyna hatlar gelip gowuşdy

Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa Hormatly Prezident, gadyrly doganym! Tutuş türk halkynyň adyndan we hut öz adymdan Siziň Alyhezretiňizi hem-de doganlyk türkmen halkyny parahatçylygy, bolçulygy we...

Kükürtli, Kerpiçli we Demirgazyk Balguýy gaz känlerinde göçme gysyjy beketleri gurnalar

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Meredow  düýn geçirilen  Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisinde “Ýurdumyzyň nebitgaz senagatyny ösdürmegiň 2030-njy ýyla çenli döwür üçin Maksatnamasyny”...

Türkmenistanda gowaça ekişine başlanýar

Düýn geçirilen Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisinde  milli Liderimiz ýurdumyzda 2020-nji ýylyň gowaça hasylynyň düýbüni tutmak we agrotehniki möhletde ýokary hilli ekiş...

Täze Kanun Taslamalarynyň Üstünde Işlenilýär

Şu günler Mejlisiň kanunçykaryjylyk işiniň meýilnamasyna laýyklykda, halkymyzyň ýaşaýyş durmuşyny has-da ýokarlandyrmaga, raýatlarymyzyň saglygynyň goralmagyna, köp çagaly maşgalalaryň döwlet tarapyndan mundan beýläk-de goldanylmagyna gönükdirilen...
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

Türkmenistanyň DIM-niň Metbugat gullugyndan maglumat

Soňky günlerde käbir halkara köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde Amerikanyň Birleşen Ştatlary tarapyndan 20 ýylyň dowamynda köpmillionlyk ykdysady kömegiň bölünip berilendigi baradaky habarlar peýda boldy. Türkmen...

Bir metre golaý hyýar ýetişdirdi

Beýik Britaniýaly ekerançy Alf Kobb dünýäde iň uly hyýar ösdürip ýetişdirmegi başardy. Ol özüniň ekin meýdanynda uzynlygy 92 santimetr, agramy 12,5 kilogram bolan äpet...

Buzuň aşagyndan ýyly suwly köl tapyldy

Antarktidanyň iň uly doňaklygynyň aşagynda ýyly suwly köl tapyldy. Bu ýerde ylmy işleri geçirýän alymlaryň bellemeklerine görä, kölüň ululygy Amerikanyň Florida ştatynyň ululygy bilen...

«Intel» «elektron burun» döretdi

«Intel» kompaniýasynyň hünärmenleri 10 ysy tapawutlandyrmagy başarýan «elektron burny» döretdiler. Dünýäniň alymlary bu oýlap tapyşyň ylym üçin uly üstünlikdigini belleýärler. Adamyň burny 450 ysy bir-birinden...