8.9 C
Istanbul
08/04/2020 5:05

Daily Archives: Mar 20, 2020

“Asla Adamzada Ajy Söz Urma!”

Ynha, arassa türkmen dünýägaraýşy. Bütin dünýäniň halklaryna, umumy adamzat nesline ene dilinde ýüzlenişiň türkmene mahsus nusgasy. Belki siziň ýadyňyzdadyr, “Her bir sözi köşekli düýä...

Diňe özüňize ynanylan işi göwnejaý ýerine ýetiriň

–Size görä tiz bolan ýalydyr. Hemme kişi siziň ýaly çalt öwrenişýän, ýeňil gopýan, öwrenmäge ýaltanmaýan bolman biler. Özüňiz daşary ýurtlular bilenem ýönekeý, sadalyk bilen...

Türkmen Halysy : ÝUNESKO-nyň maddy däl medeni mirasynyň Şahadatnamasy

Şu gün “Türkmenistanda türkmen milli halyçylyk sungatynyň” Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň görnükli sanawyna girizilendigi hakyndaky Şahadatnamanyň asyl nusgasy Türkmenistana gelip gowuşdy. 2019-njy ýylyň 12-nji...

“Köpetdagy” Barselonada kabul eden “Aýaks” hakynda…

Teatr taryhyny yzarlasak uzak Rime baryp ýetýänçäk ýol sökmeli bolýas. Antik döwrindäki Rim sahnalary biygtýar göz öňimize geliberýär. Bu elbetde teatrdaky spektakllar hakynda şeýle....

Atawatan eserleri

Ýaşlarymyza ýollar açýan, Ylham bolup nurun saçýan, Üstünlige tarap uçýan, Atawatan eserleri.   Dillerimde buýsanjym sen, Gije gündiz guwanjym sen, Kalbymyzda tutduñ mesgen, Atawatan eserleri.   Eserleri ýaza-ýaza, Zehinleri çykar ýüze, Müñ bir many berip bize, Atawatan...

Görkana Nowruz ýaýlasy – Bitaraplygyň aýnasy

Milli Bahar baýramynyň gelmegi bilen, gyşyň sowuk aýazlaryndan ýaňa ýygrylan, uzyn gijelerden ýadap birneme tukatlanan adamlar ýagty hem dury asmana, güneşiň tene ýakymly şöhlelerine,...

Buffon sport ýoluny dowam eder

Džanluiji Buffon öz 42 ýaşyna garamazdan, sport ýoluny dowam etdirjekdigini mälim etdi. Buffon: "Men futbol oýnamagy dowam ederin, munuñ sebäbi men özümi örän sagdyn...

“Samsung” kompaniýasy täze akylly telefony hödürledi

Ýaponiýa kompaniýasy täze “Samsung Galaxy A41” akylly telefonyny hödürledi. Iýun aýynda Ýaponiýa döwletinde satuwa çykarylar. Akylly telefony 6,1 “Amoled Full HD” ekrany, 3 sany...

Futbol transferleri…

“Milanyñ” derwezewany Džandluiji Donnarumma tomusdaky transfer penjiresinde toparyny terk eder. Munuñ sebäbi topar bilen baglaşan şertnamasyny uzaldyp bilmedi diýip, “La Gazzette Dello Sport” saýty...

“Formula 1” ýaryşy yza süýşürildi

Fransiýanyñ Monako şäherinde geçiriljek “Formula-1” ýaryşy dünýädäki käbir meselelere görä yza süýşürildi. Bu habary Monakonyñ awtomobil klubynyñ “Twitter” sahypasy habar berýär. Awtomobil çempionatyna goşulan...
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

Türkmenistanyň DIM-niň Metbugat gullugyndan maglumat

Soňky günlerde käbir halkara köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde Amerikanyň Birleşen Ştatlary tarapyndan 20 ýylyň dowamynda köpmillionlyk ykdysady kömegiň bölünip berilendigi baradaky habarlar peýda boldy. Türkmen...

Bir metre golaý hyýar ýetişdirdi

Beýik Britaniýaly ekerançy Alf Kobb dünýäde iň uly hyýar ösdürip ýetişdirmegi başardy. Ol özüniň ekin meýdanynda uzynlygy 92 santimetr, agramy 12,5 kilogram bolan äpet...

Buzuň aşagyndan ýyly suwly köl tapyldy

Antarktidanyň iň uly doňaklygynyň aşagynda ýyly suwly köl tapyldy. Bu ýerde ylmy işleri geçirýän alymlaryň bellemeklerine görä, kölüň ululygy Amerikanyň Florida ştatynyň ululygy bilen...

«Intel» «elektron burun» döretdi

«Intel» kompaniýasynyň hünärmenleri 10 ysy tapawutlandyrmagy başarýan «elektron burny» döretdiler. Dünýäniň alymlary bu oýlap tapyşyň ylym üçin uly üstünlikdigini belleýärler. Adamyň burny 450 ysy bir-birinden...