8.9 C
Istanbul
08/04/2020 4:40

Daily Archives: Mar 16, 2020

Ýewropa çempionatynyň ykbaly

Italiýa "Euro-2020" futbol çempionatyny dünýäde häzir bolup geçýän wakalara laýyklykda, çempionatyñ senesini üýtgetmek üçin Ýewropanyň Futbol Federasiýasyna (UEFA) haýyş bilen ýüzlendi. Şol sanda Italiýanyñ...

Ähli dükanlaryny iki hepdelik ýapar

Bilşimiz ýaly, dünýäni gurşap alan wirus sebäpli dürli ýurtlardaky ähli şereketler wagtlaýynça togtadylýar. Şol sanda  “Apple” kompaniýasy hem  Hytaýdaky bar bolan dükanlaryny mart aýynyň...

“Liwerpul” iň gymmat düzümli topar

Исследовательский центр “CIES Football Observatory” barlag merkezi Ýewropanyň düzümi iň gymmat futbol toparlarynyň sanawyny taýýarlady. Barlagda Ýewropanyň öňdebaryjy çempionatlary – Angliýanyň “Premýer ligasy”, Ispaniýanyň “La...

Habib Nurmagomedow-Toni Fergýuson tutluşygy geçiriler

UFC-niñ Prezidenti Dana Uaýt geljekki tutluşyk, ýagny russiýaly Habib Nurmagomedowyñ we amerikaly Toni Fergýusonyñ arasyndaky geçiriljek duşuşyk hakda belläp geçdi. Dana Uaýt:"Biz bu tutluşygy...

Golowin şertnamasynyň möhletini uzaltdy

Fransiýanyň «Monako» toparynyň düzüminde çykyş edýän russiýaly ýarymgoragçy Aleksandr Golowin topary bilen täze şertnama gol çekişdi. Täze şertnamanyň möhleti 2024-nji ýylyň 30-njy iýunynda tamamlanar. Golowin...

Sportuñ sanly setirlerinde…

Dünýädäki käbir çylşyrymly ýagdaýlar sebäpli futbol äleminde öñdebaryjy çempionatlar togtadyldy. Ýöne Russiýa, Braziliýa, Awstraliýa, Türkiýe çempionatlarynda az janköýerleriñ barmagynda häzirlikçe duşuşyklar dowam edýär. Agzalan...

«Sanly çözgüt — 2020» atly bäsleşigi yglan edildi

Türkmenistanda 2019-2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň konsepsiýasyna laýyklykda, dünýä ylmynyň täze gazananlary esasynda taýýarlanan, täzeçe pikirlenmeleri öz içine alýan, ýurdumyzyň halk hojalygyna sanly ykdysadyýeti...

Täze “Redmi Note 9S” akylly telefony hödürlener

“Xiaomi” kompaniýasy 23-nji martda täze “Redmi Note 9S” akylly telefonyny hödürlär. Täze akylly telefon Malaýziýanyñ bazarlarynda satylar. Beýleki ýurtlarda bu telefonyň başga at bilen...

Wan de Bek bilen gyzyklanýarlar

Niderlandlar Patyşalygynyň milli ýygyndysynyň hem-de «Aýaks» toparynyň ýarymgoragçysy Donni wan de Bek bilen güýçli toparlar gyzyklanyp başladylar. Tomusky transfer möwsüminde bu futbolçyny Angliýanyň “Mançester Ýunaýted”...

Aktýor Lorenzo Brino aradan çykdy

«7-nji Jennet» (7th Heaven) atly filmiň esasy gahrymanlarynyň biri Lorenzo Brino 21 ýaşynda awtoulag heläkçiliginde aradan çykdy. Brino öz dogduk şäheri Kaliforniýada awtoulagyny sürüp...
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

Türkmenistanyň DIM-niň Metbugat gullugyndan maglumat

Soňky günlerde käbir halkara köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde Amerikanyň Birleşen Ştatlary tarapyndan 20 ýylyň dowamynda köpmillionlyk ykdysady kömegiň bölünip berilendigi baradaky habarlar peýda boldy. Türkmen...

Bir metre golaý hyýar ýetişdirdi

Beýik Britaniýaly ekerançy Alf Kobb dünýäde iň uly hyýar ösdürip ýetişdirmegi başardy. Ol özüniň ekin meýdanynda uzynlygy 92 santimetr, agramy 12,5 kilogram bolan äpet...

Buzuň aşagyndan ýyly suwly köl tapyldy

Antarktidanyň iň uly doňaklygynyň aşagynda ýyly suwly köl tapyldy. Bu ýerde ylmy işleri geçirýän alymlaryň bellemeklerine görä, kölüň ululygy Amerikanyň Florida ştatynyň ululygy bilen...

«Intel» «elektron burun» döretdi

«Intel» kompaniýasynyň hünärmenleri 10 ysy tapawutlandyrmagy başarýan «elektron burny» döretdiler. Dünýäniň alymlary bu oýlap tapyşyň ylym üçin uly üstünlikdigini belleýärler. Adamyň burny 450 ysy bir-birinden...