8.9 C
Istanbul
04/07/2020 18:55

Daily Archives: Mar 14, 2020

Türkmenistan we BMG uzakmöhletleýin hyzmatdaşlyga ygrarlydyrlar

2020-nji ýylyň 14-nji martynda “Ýyldyz” myhmanhanasynda Türkmenistanyň Hökümeti bilen BMG-niň arasynda durnukly ösüş ugrunda 2021-2025-nji ýyllar üçin hyzmatdaşlygyň çarçuwaly Maksatnamasynyň tanyşdyryş dabarasy geçirildi. Bu resminama...

Nädip üstünlik gazanmaly

Ilki bilen, indiki bäş ýylda nirede boljagyňyzy göz öňüne getiriň. Çagalar bagynda mugallym bolup yaş çagalara edep terbiýe berip durarsyn ýa-da öz yurdyn we dünýä...

Kämil ynsan sypaty

Geçen asyryň ellinji ýyllarynda arap ýarymadasyndaky çuň gum gatlaklarynda gazuw-agtaryş işleri geçirilip ol ýerde bir enaýy we kiçijik heýkel tapylýar. Ol heýkel düýe guşuň...

Üstünligiň syry

Içerki niýet näme? Niýet, hereket etmäge taýynlyk we tutanýerlilikdir. Içerki isleg, aňdan däl-de, ruhdan gelýär diýmekdir. Ýürek duýgulary dolandyrýar, logika sebäp bolýar. Duýgular bilen logikanyň...

Dünýäniň iň uly üstünligine

,,Üstünlik näme?’’ diýip sorasaň dürli jogaplary eşidersiň töweregiňdäkilerden. Asla beýlekileriň pikirine ýalňyş diýme, ýaşaýyş dürlülikler bilen gözel. Ynjyk Duýgum, sen eger üstünlik duýgusyny duýmak...

Bitaraplygyň hezzeti – üstünligiň lezzeti

Bitaraplyk – umumadamzat mertebesini şöhratlandyrýan üstünligiň durmuşy hezzetini ajaýyp höziri bilen müdimilik dowamata öwürmeklik üçin, ykbal ýazgydynyň ynsan kysmatyna ýazan özboluşly bir datly lezzetidir....

Üstünlige ÿetmek üçin…

Nädip üstünlikli-kämil adam bolmaly? Bu soragy özümize bermedigimiz ýok bolsa gerek. Aslynda üstünlik näme? Muny öz düşünjäm boýunça düşündirjek bolaýyn. Üstünlik-bu siziñ ajaýyp pikirleriñiziñ durmuša...

Üstünliklerdäki syrly ýollar

Üstünlik bu hemmämiziñ bilşimiz ýaly öz öñüñde goýan maksadyña ýetmekdir,ýöne bu hemişe şeýlemika?! Bilşimiz ýaly,üstünlige eliñi jübiñe sokup ýetip bolmaýar, onuñ üçin hökman eliñ...

Üstünlige meniň garaýşym…..

Üstünlige ýetmeklik hakyndaky isleg her bir adamda bar diýip hasap edýärin. Еger ynsan ilkinji üstünligi öz-özünde gazansa, pikir edilişi ýaly oňa ýetmek kyn däl...   ...

Üstünlük gazanmagyň ýollary

Hakyky üstünlik näme? Hakyky üstünlik, görüp boljak fiziki zatlarymyzdan has ýokarydyr, hakyky üstünlik, bir işi ýerine ýetirenimizde ýa-da bir zat edenimizde alýan kanagatlylyk duýgusy bilen...
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

AHAL WELAÝAT ÝÖRITE SUNGAT MEKDEBI

2020/2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: Türkmen milli saz gurallary. Kirişli saz gurallary. Üflenip we kakylyp...

MARY WELAÝAT MALIÝE-YKDYSADY ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI

2020/2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: Buhgalterçilik hasaba alnyşy. Maliýe we karz. Ykdysadyýet we meýilnamalaşdyryş. ...

AŞGABAT ŞÄHERINDÄKI SYÝAHATÇYLYK ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI

2020/2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: Myhmanhana hyzmatlary. Syýahatçylyk hyzmatlary. Ykdysadyýet we meýilnamalaşdyryş (syýahatçylyk pudagynda). Jemgyýetçilik...

«TÜRKMENDEŇIZDERÝAÝOLLARY» AGENTLIGINIŇ TÜRKMENBAŞY ŞÄHERINDÄKI DEŇIZÇILIK ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI

2020/2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: Gämi sürüjilik. Gämi gurluşygy. Gämi energetiki gurluşlaryny ulanmak. Ykdysadyýet...