8.9 C
Istanbul
08/04/2020 5:38

Daily Archives: Mar 13, 2020

Şu gün – Bütindünýä uky güni

Her ýylyň mart aýynyň ikinji doly hepdesinde anna güni Bütindünýä uky güni bellenilýär. Bu baýramçylyk ilkinji gezek 2008-nji ýylda peýda boldy. Uky bedeniň kadaly işlemegi...

“Kanýon” kompaniýasy zenanlar üçin akylly sagat döretdi

Kanýon kompaniýasy zenanlar üçin "Marzipan" atly smart sagadyny öndürdi. Akylly sagady 3 reñkde hödürlener. Sagadyñ aýratynlyklary: Suwyñ 1metrlik çuňlugynda suw geçirmeýär. Sagatyñ kemeri deri we...

«Golf» ýaryşy yza süýşürildi

Amerikanyň professional golfçylar birleşigi guramagynda geçirilýän  «PGA Tour» atly golf bäsleşigi käbir sebäplere görä togtadyldy. Bu bäsleşigiň geçiriljek senesi ýene üç hepdeden belli bolmagyna...

BAE-den Marsa ylmy syýahat

Birleşen Arap Emirlikleri, howanyň üýtgemegini öwrenmek üçin tomusda “Umyt” atly zonduny Mars planetasyna iberer. Alymlaryň pikirine görä, Mars planetasyndaky täsir eden üýtgeşmeleri öwrenmek, Ýer...

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G akylly telefony satuwa çykaryldy

Koreýanyñ Samsung kompaniýasynyñ çykarýan telefonlarynyñ hatarynda birinji ýerde Samsung Galaxy S20 Ultra 5G durýar diýip belläp geçýär. Akylly telefonyñ kamerasy 8K enjamy ýerleşdirilen. Hat-da...

Dana Zatopkowa aradan çykdy

Sportuň naýza zyňmak görnüşi boýunça dünýä belli çempion Dana Zatopkowa 98 ýaşynyň içinde aradan çykdy. Çehiýanyň Sport baradaky komitetiniň başlygy Jiri Kejwal: "Zatopkowa ajaýyp...

Üstünlige barýan ýol

Adamlar durmuşda üstünlik gazanmaga her dürli pikir bilen garaýarlar, käbirleri üçin bolsa ol ýönekeýje bir söz. Eger biz üstünlige we üstünlige nädip ýetmelidigine dogry...

Apple kompaniýasy täze iPhone 12 telefonyny hödürlär

iPhone 12 telefonynda World Facing atly 3D kamerasy ýerleşdiriler. iPhone kompaniýasynyñ hünärmenleri bu proýektiñ üstünde eýýäm iki ýyldan bäri üstünde işläp gelýärler, telefonda 3D...

Hormatly Prezidentimiz Lebap welaýatynda iş saparynda boldy

Milli Liderimiz Lebap welaýatyna iş saparyny amala aşyryp, Amyderýa jülgesiniň senagat düzüminiň täze iri gurluşyklarynda alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, şu sebitde durmuş-ykdysady taslamalaryň ilerledilişi...

Gadymy Olimpiýada XXXII Olimpiýa oýunlarynyň alawy ýakyldy

Gadymy Olimpiýada XXXII Olimpiýa oýunlarynyň alawy ýakylýar. 19-njy martda Olimpiýa oýunlarynyň alawy Gresiýanyň paýtagty Afiny şäherindäki “Panatinaikos” stadionynda  Ýaponiýanyň guramaçylyk komitetiniň wekiliýetine gowşurylar. Taryhda ilkinji...
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

Türkmenistanyň DIM-niň Metbugat gullugyndan maglumat

Soňky günlerde käbir halkara köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde Amerikanyň Birleşen Ştatlary tarapyndan 20 ýylyň dowamynda köpmillionlyk ykdysady kömegiň bölünip berilendigi baradaky habarlar peýda boldy. Türkmen...

Bir metre golaý hyýar ýetişdirdi

Beýik Britaniýaly ekerançy Alf Kobb dünýäde iň uly hyýar ösdürip ýetişdirmegi başardy. Ol özüniň ekin meýdanynda uzynlygy 92 santimetr, agramy 12,5 kilogram bolan äpet...

Buzuň aşagyndan ýyly suwly köl tapyldy

Antarktidanyň iň uly doňaklygynyň aşagynda ýyly suwly köl tapyldy. Bu ýerde ylmy işleri geçirýän alymlaryň bellemeklerine görä, kölüň ululygy Amerikanyň Florida ştatynyň ululygy bilen...

«Intel» «elektron burun» döretdi

«Intel» kompaniýasynyň hünärmenleri 10 ysy tapawutlandyrmagy başarýan «elektron burny» döretdiler. Dünýäniň alymlary bu oýlap tapyşyň ylym üçin uly üstünlikdigini belleýärler. Adamyň burny 450 ysy bir-birinden...