8.9 C
Istanbul
08/04/2020 4:59

Daily Archives: Mar 12, 2020

Çempionlar ligasynyñ jogap duşuşyklarynyñ netijeleri

Ýurdumyzyñ sport muşdaklaryny Çempionlar Ligasynyñ netijeleri bilen tanyş edýäris: Liwerpul -Atletiko Madrid 2-3 hasaby bilen tamamlandy. Oýun hakda aýdanymyzda örän çekeleşikli geçdi. Iki toparam Çempionlar...

Üstünligiň Ýakyn Ýollary

Üstünlik gazanmagyň ýeňil ýollary ýok, ýöne hemmämiziň hötde gelip biljek ýakyn ýollarymyz welin bar. Durmuşyň ähli ugurlarynda, öz saýlap alan käriňde, bilim alýan, zähmet...

Durmuşda üstünligiň syry nämede?

“Her bir pikirleriňizi we pikirleriňizi Size  bähbit getirer ýaly ediň. Olary size işlär ýaly ediň . Hemme zady görşüňiz ýaly pikirlenmäňde bolup biljegi hakda pikirleniň. Ýöne...

Üstünlik maşgaladan başlanýar…

Geliň, siziň bilen biraz syýahat edeliň. Bu syýahaty bolsa çagalygymyzdan başlalyň. Çagalygymyz örän ajaýypdy, şeýlemi? Biz, ene-atalarymyzyň ezizleridik. Bizi, elleriniň aýasynda sakladylar. Ejemiz bir...

Biraz umyt, biraz yhlas, azajygam ugurtapyjylyk ynha size üstünlik

Üstünlik. Hakykatda üstünlik näme? Nämeden başlanýar? Nädip üstünlige ýetilýär? Üstünlik gazanan adamlar gowy başlangyçdanmy başlady? Hemmeler muny bilmek isleýär. Üstünlik Näme? Üstünlik garaňky tupanly gijede...

Üstünlige ýetmek özümize baglymy ýa-da…

Biz köplenç üstünlige tarap ymtylmazdan, onuň durmuşymyzy özgertmegine, biziň bilen bolmagyna garaşýarys. Ýöne bu dogrumy?! Elbetde, bu pikiriň hiç bir tarapdan dogry we biziň...

Üstünlige tarap ykjam ädimler

Meniň pikirimçe  bir adam özüniň kimdigini we nämäni isleýändigini anyklasa, kemçiliklerine we artykmaçlyklaryna düşünip, beýan edýän ýolundan bilgeşleýin ýörese, üstünlik gazanar. Hatda diňe öz-özüñe...

ÜSTÜNLİK GAZANMAGYÑ ÝOLLARY

Men öz obamyzdaky orta mekdebiñ 11-nji synpynda okap bilim alýardym. Meniñ günümiñ köp bölegi okuw hem-de kitaphanañ arasynda geçýärdi. Paýtagtymyzdaky Magtymguly adyndaky ýokary okuw...

Hormatly Prezidentimiziň Azerbaýjan Respublikasyna resmi sapary

Milli Liderimiz Azerbaýjan Respublikasyna resmi sapary amala aşyrdy. Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidenti Ilham Aliýew hormatly Prezidentimizi mähirli garşylady. Türkmen we azerbaýjan halklarynyň gatnaşygy diňe bir taryhy...

Nesibäňde bolsa üstünlik seniň, Şöhratyň ýanynda hiç bolmaz kemiň

Üstünlige ýetenleriň we üstünlige ýetmegiň ýollary barada birnäçe zatlary ýazan ýazyjylaryň aýtmagyna görä, her bir adam diňe zähmet çekse (okasa, maksada okgunly bolsa, ir...
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

Türkmenistanyň DIM-niň Metbugat gullugyndan maglumat

Soňky günlerde käbir halkara köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde Amerikanyň Birleşen Ştatlary tarapyndan 20 ýylyň dowamynda köpmillionlyk ykdysady kömegiň bölünip berilendigi baradaky habarlar peýda boldy. Türkmen...

Bir metre golaý hyýar ýetişdirdi

Beýik Britaniýaly ekerançy Alf Kobb dünýäde iň uly hyýar ösdürip ýetişdirmegi başardy. Ol özüniň ekin meýdanynda uzynlygy 92 santimetr, agramy 12,5 kilogram bolan äpet...

Buzuň aşagyndan ýyly suwly köl tapyldy

Antarktidanyň iň uly doňaklygynyň aşagynda ýyly suwly köl tapyldy. Bu ýerde ylmy işleri geçirýän alymlaryň bellemeklerine görä, kölüň ululygy Amerikanyň Florida ştatynyň ululygy bilen...

«Intel» «elektron burun» döretdi

«Intel» kompaniýasynyň hünärmenleri 10 ysy tapawutlandyrmagy başarýan «elektron burny» döretdiler. Dünýäniň alymlary bu oýlap tapyşyň ylym üçin uly üstünlikdigini belleýärler. Adamyň burny 450 ysy bir-birinden...