8.9 C
Istanbul
04/07/2020 17:11

Daily Archives: Mar 11, 2020

“Xiaomi” kompaniýasy täze ýelpewaç enjamyny döretdi

“Xiaomi” şereketi “Youpin” kompaniýasynyñ hemaýat bermeginde “Daewoo F9 Bladeless” atly howpsyz ýelpewaç döretdi. Aslynda ýelpewajyñ aýlanýan enjamlary bar, ýöne olar enjamyñ aşak böleginde ýerleşýär,...

Boksçy Maýweýzer “Nýukasl” futbol topary bilen gyzyklanýar

8-nji martda dünýä belli boksçy Floýd Maýweýzer “Nýukasl” futbol toparynyñ janköýerleri bilen duşuşdy. Floýd: "Biz Amerikada futbola sokker diýip ýüzlenýäris" diýdi. "Eger-de adamlar meniñ...

Boksçy Floýd Maýweýzer indiki tutluşygyny mälim etdi

Dünýä belli amerikaly boksçy Floýd Maýweýzer indiki tutluşygyny MMA türgeniñ garşysyna, ýagny russiýaly Habib Nurmagomedow bile geçirjekdigini mälim etdi. Şeýle hem Maýweýzer ikinji gezek...

Çempionlar ligasy: “Leipsiz” bilen Iliçiçiň üstünligi

UEFA-nyñ Çempionlar ligasynyñ ilkinji 1/4 finalyna Germaniýanyň “Leýpsig” we Italiýanyň “Atalanta” toparlary ilkinji bolup atlaryny ýazdyrdylar. Düýn “Leýpsig” öz meýdançasynda meşhur tälimçi Joze Mourinýanyñ...

Şowly ädim

Gözlerini bir nokada dikip oturyşyna mugallymlar ýygnagynda eden çykyşyny ýatlap çuňňur oýa batandygyny duýman galan Daýanç, ediljek her bir hereketi öňünden ýedi ölçäp bir...

Ynam, göreş, soň üstünlik

Biz  islendik  wagt  öz  derejämize  garamazdan  üstünlige  tarap  ymtylýarys, çünki  üstünlikli  bolmak  hemmeleriň  arzuwy. Menem  şeýledim.  Özümiň  adatça  syratlary  çekýän  ýetginjekligime  garamazdan  uly-uly    üstünlikleri ...

Nurma…

Wagt Wagt-bu dünýäde iň gymmat serişdedir! Käbir adamlar bu serişdäni gynansak-da ulanmagyň ýoluny bilmeýärler. Olar “Aý, wagtdan kän zat ýok”, “men ony ertirem edip...

“Kynçylyk ýok, ejizlik bar dünýäde”.

Biziň öýümiz pessejik hem bolsa jennediň bir bölegidi. Jaýymyz gür baglyga bürenip durdy. Gapymyzdaky sallançagyň bir ujy şatuda beýleki beýleki bir ujy erikden daňylgydy....

Üstünlige tarap ýol

Ýaşaýyşda her  bir adam üstünlikli bolmaga çalyşýar, emma üstünlik sözi her adam üçin dürli-dürli bolýar. Her bir adamyň üstünlikli bolmaga öz düşünjesi bar. “Nädip...

Sabyr, ynam, maksada okgunlylyk

Her bir ynsan özüniň arzuwlary bilen dünýä inýär. Çagalardan başlap uly ýaşly adamlara çenli özüniň göwnünde beslän dürli maksatlary bar. Garaz, her kimiň arzuwy...
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

AHAL WELAÝAT ÝÖRITE SUNGAT MEKDEBI

2020/2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: Türkmen milli saz gurallary. Kirişli saz gurallary. Üflenip we kakylyp...

MARY WELAÝAT MALIÝE-YKDYSADY ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI

2020/2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: Buhgalterçilik hasaba alnyşy. Maliýe we karz. Ykdysadyýet we meýilnamalaşdyryş. ...

AŞGABAT ŞÄHERINDÄKI SYÝAHATÇYLYK ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI

2020/2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: Myhmanhana hyzmatlary. Syýahatçylyk hyzmatlary. Ykdysadyýet we meýilnamalaşdyryş (syýahatçylyk pudagynda). Jemgyýetçilik...

«TÜRKMENDEŇIZDERÝAÝOLLARY» AGENTLIGINIŇ TÜRKMENBAŞY ŞÄHERINDÄKI DEŇIZÇILIK ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI

2020/2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: Gämi sürüjilik. Gämi gurluşygy. Gämi energetiki gurluşlaryny ulanmak. Ykdysadyýet...