8.9 C
Istanbul
08/04/2020 4:11

Daily Archives: Mar 7, 2020

Ähli zat özüňize bagly

Bu durmuşda adamy iň begendirýän zatlaryň biri, elbetde, üstünlik gazanmak bolsa gerek. Her kim öz başlan işinde üstünlik gazanmagy, maksadyna ýetmegi arzuw edýär. Kimdigiňize,...

Üstünlik – bu biziň durmuş baýdagymyz

Durmuşda ynsan her hili ýollardan geçýär we ýaşadygy saýy onuň ýaşaýyşa bolan garaýşy, pikiri, tejribesi ozalkylaryndan has parhly bolýar. Her gezekki pursatlary, başdan geçirmeleri...

Dogry terbiýe üstünlige itergi

Biziň häzirki ýaşaýan döwrümiz ylym-bilimiň, tehnologiýalaryň ösen jemgyýetidir. Şol sebäpli-de, çaga terbiýesinde, çaga sowat öwredilmeginde her bir ata-enäniň çagalar baglarynyň terbiýeçileriniň, orta, ýörite orta...

Üstünlige barýan ýollar

Üstünlige barýan ýol näme?! Ol  nirede? Ony nädip tapmaly. Baý, şu sowallar barada kän kelle döwýäs-ä. Hawa, hawa, üstünligiň syryny tapjak bolup ala basga...

Üstünlik hereketi talap edýär

Üstünlik- bu sözüň aňrysynda ençeme uly-uly çekilen zähmet, jepakeşlik, gaýduwsyzlyk ýatandyr. Ynsan ömrüniň her döwrüniň özüne mahsus kynçylyklary bolýar. Olaryň hiç birinde hem kynçylyksyz...

Islemek ýeterlik däl, HEREKET EDIŇ!

Her bir barmagynyň yzy dürli-dürli bolan ynsanoglunyň, heý-de, pikirlenişi, arzuwlary, üstünlige bolan garaýyşlary birmeňzeş bolarmy?! Üstünlik diňe bir uly şereketiň düýbüni tutmak, milliarder bolmak...

Syýahatçylar üçin täze syýahat dörediler

Nýu-Ýorkdaky astronawtlar öz Halkara Kosmos stansiýasynda indiki ýylda syýahatçy hökmünde birnäçe adamlary kabul edip bilerler, diýip “CNN” habar saýty habar berýär. “Space X” kompaniýasy...

Fewral aýynyñ akylly telefonlary saýlanyldy

Dünýäde akylly telefonlarynyñ ulanyjy sanynyñ köpligi  boýunça fewral aýynyñ jemi jemlendi. Bu habar esasan hem Android akylly telefonlaryna degişli bolup durýar. Birinji orunda Huawei...

«Talyp gözeli 2020» atly bäsleşigiň döwlet tapgyry geçirildi

Türkmenistanyň Bilim ministrligi, Magtymguly adyndaky Ýaşlar  guramasynyň Merkezi geňeşi hem-de Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşi bilelikde gurnamagynda ýokary okuw mekdeplerinde bilim alýan talyp gyzlaryň arasynda...

“Oppo” kompaniýasy “Apple Watch” üçin bäsdeş döretdi

“Oppo Watch” akylly sagadynda Amoled ekrany ýerleşdirilen. Akylly sagat “Android 6.0” we “ColorOS Watch” esaslarynda işleýär. Sagadyñ iki işleýiş ulgamy bar: Snapdragon Wear 2.500 ...
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

Türkmenistanyň DIM-niň Metbugat gullugyndan maglumat

Soňky günlerde käbir halkara köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde Amerikanyň Birleşen Ştatlary tarapyndan 20 ýylyň dowamynda köpmillionlyk ykdysady kömegiň bölünip berilendigi baradaky habarlar peýda boldy. Türkmen...

Bir metre golaý hyýar ýetişdirdi

Beýik Britaniýaly ekerançy Alf Kobb dünýäde iň uly hyýar ösdürip ýetişdirmegi başardy. Ol özüniň ekin meýdanynda uzynlygy 92 santimetr, agramy 12,5 kilogram bolan äpet...

Buzuň aşagyndan ýyly suwly köl tapyldy

Antarktidanyň iň uly doňaklygynyň aşagynda ýyly suwly köl tapyldy. Bu ýerde ylmy işleri geçirýän alymlaryň bellemeklerine görä, kölüň ululygy Amerikanyň Florida ştatynyň ululygy bilen...

«Intel» «elektron burun» döretdi

«Intel» kompaniýasynyň hünärmenleri 10 ysy tapawutlandyrmagy başarýan «elektron burny» döretdiler. Dünýäniň alymlary bu oýlap tapyşyň ylym üçin uly üstünlikdigini belleýärler. Adamyň burny 450 ysy bir-birinden...