8.9 C
Istanbul
04/07/2020 17:01

Daily Archives: Mar 7, 2020

Ähli zat özüňize bagly

Bu durmuşda adamy iň begendirýän zatlaryň biri, elbetde, üstünlik gazanmak bolsa gerek. Her kim öz başlan işinde üstünlik gazanmagy, maksadyna ýetmegi arzuw edýär. Kimdigiňize,...

Üstünlik – bu biziň durmuş baýdagymyz

Durmuşda ynsan her hili ýollardan geçýär we ýaşadygy saýy onuň ýaşaýyşa bolan garaýşy, pikiri, tejribesi ozalkylaryndan has parhly bolýar. Her gezekki pursatlary, başdan geçirmeleri...

Dogry terbiýe üstünlige itergi

Biziň häzirki ýaşaýan döwrümiz ylym-bilimiň, tehnologiýalaryň ösen jemgyýetidir. Şol sebäpli-de, çaga terbiýesinde, çaga sowat öwredilmeginde her bir ata-enäniň çagalar baglarynyň terbiýeçileriniň, orta, ýörite orta...

Üstünlige barýan ýollar

Üstünlige barýan ýol näme?! Ol  nirede? Ony nädip tapmaly. Baý, şu sowallar barada kän kelle döwýäs-ä. Hawa, hawa, üstünligiň syryny tapjak bolup ala basga...

Üstünlik hereketi talap edýär

Üstünlik- bu sözüň aňrysynda ençeme uly-uly çekilen zähmet, jepakeşlik, gaýduwsyzlyk ýatandyr. Ynsan ömrüniň her döwrüniň özüne mahsus kynçylyklary bolýar. Olaryň hiç birinde hem kynçylyksyz...

Islemek ýeterlik däl, HEREKET EDIŇ!

Her bir barmagynyň yzy dürli-dürli bolan ynsanoglunyň, heý-de, pikirlenişi, arzuwlary, üstünlige bolan garaýyşlary birmeňzeş bolarmy?! Üstünlik diňe bir uly şereketiň düýbüni tutmak, milliarder bolmak...

Syýahatçylar üçin täze syýahat dörediler

Nýu-Ýorkdaky astronawtlar öz Halkara Kosmos stansiýasynda indiki ýylda syýahatçy hökmünde birnäçe adamlary kabul edip bilerler, diýip “CNN” habar saýty habar berýär. “Space X” kompaniýasy...

Fewral aýynyñ akylly telefonlary saýlanyldy

Dünýäde akylly telefonlarynyñ ulanyjy sanynyñ köpligi  boýunça fewral aýynyñ jemi jemlendi. Bu habar esasan hem Android akylly telefonlaryna degişli bolup durýar. Birinji orunda Huawei...

«Talyp gözeli 2020» atly bäsleşigiň döwlet tapgyry geçirildi

Türkmenistanyň Bilim ministrligi, Magtymguly adyndaky Ýaşlar  guramasynyň Merkezi geňeşi hem-de Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşi bilelikde gurnamagynda ýokary okuw mekdeplerinde bilim alýan talyp gyzlaryň arasynda...

“Oppo” kompaniýasy “Apple Watch” üçin bäsdeş döretdi

“Oppo Watch” akylly sagadynda Amoled ekrany ýerleşdirilen. Akylly sagat “Android 6.0” we “ColorOS Watch” esaslarynda işleýär. Sagadyñ iki işleýiş ulgamy bar: Snapdragon Wear 2.500 ...
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

AHAL WELAÝAT ÝÖRITE SUNGAT MEKDEBI

2020/2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: Türkmen milli saz gurallary. Kirişli saz gurallary. Üflenip we kakylyp...

MARY WELAÝAT MALIÝE-YKDYSADY ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI

2020/2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: Buhgalterçilik hasaba alnyşy. Maliýe we karz. Ykdysadyýet we meýilnamalaşdyryş. ...

AŞGABAT ŞÄHERINDÄKI SYÝAHATÇYLYK ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI

2020/2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: Myhmanhana hyzmatlary. Syýahatçylyk hyzmatlary. Ykdysadyýet we meýilnamalaşdyryş (syýahatçylyk pudagynda). Jemgyýetçilik...

«TÜRKMENDEŇIZDERÝAÝOLLARY» AGENTLIGINIŇ TÜRKMENBAŞY ŞÄHERINDÄKI DEŇIZÇILIK ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI

2020/2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: Gämi sürüjilik. Gämi gurluşygy. Gämi energetiki gurluşlaryny ulanmak. Ykdysadyýet...