8.9 C
Istanbul
04/07/2020 18:53

Daily Archives: Mar 6, 2020

Ýokanç kesellere garşy — gyzyl burçly unaş

Ýurdumyzda möwsümleýin ýiti respirator ýokanç keselleriň öňüni almak bilen bagly birnäçe işler alnyp barylýar. Olar bilen bagly birnäçe wagyz-nesihat işleri hem yzygiderli geçirilip, köpçülikleýin...

Üstünlik gazanmaklygyň kanunçylyk esaslary

Üstünlik – adamzadyň öz irginsiz zähmeti, tebigy berlen ukyp-başarnygy esasynda öňünde goýan maksat-myradyna ýetmegi, kalbynda beslän arzuwynyň wysal bolmagy. Ýöne, umumadamzat jemgyýeti döräni bäri,...

Üstünlige ýetmegiň ýollary

        “Men stansiýamyň gurluşygyny tizräk bitirmegim zerur. Bu adamzat durmuşynyň bir asyrlyk öňe ädim ätmegi üçin hyzmat eder” (Nikola Tesla) Ýokary okuw...

Ýylyň awtoulagy aprelde yglan ediler

Her ýylda dünýä derejesinde geçirilýän «Ýylyň awtoulagy» bäsleşiginiň ýeňijisi aprel aýynda belli bolar. Häzirki wagtda bu bäsleşigiň jemleýji tapgyry dowam edýär. Olar jemi 5...

Taylor Swift 1 million amerikan dollar kömek etdi

Dünýä meşhur estrada ýyldyzy Taylor Swift ABŞ-nyň Tennessi ştatynyň «Adatdan daşary hadysalar» gaznasynyň hasabyna 1 million amerikan dollar haýyr-sahabat kömegini etdi. Zehinli aýdymçy bu...

Kanadaly aýdymçy Greýmsiň karary

Kanadanyň meşhur aýdymçysy Greýms öz söýgülisi Space X we Teslanyň beýnisi bolan Elon Maskdan çaga isleýändigini mälim etdi. Greýms fewral aýynda Instagramda 25 hepdesini...

Suratkeş Rafaela bagyşlanyp sergi açylýar

Italiýanyñ Rim şäherinde "Skuderiýa del Kwirinal" adyndaky sergi köşgünde dünýä belli italiýaly suratkeş Rafael Santiniň döredijiligine bagyşlanyp, uly sergi görkezilýär. Bu sergi suratkeşiñ aradan...

Ýewropada täze Huawei P40 Lite E atly akylly telefon çykdy

Bir aý mundan ozal Huawei kompaniýasy täze Y7p Thailand görnüşli akylly telefonyny döretdi. Ýöne Ýewropa döwletlerinde akylly telefonyň bu görnüşi Huawei P40 Lite E...

Daniýada özbaşdak hereket edýän awtobus

Daniýanyň metbugat sahypalarynda berilýän habara görä, Daniýanyň Olborg  şäherinde özbaşdak hereket edýän elektrik togy bilen işleýän awtobuslar ulanylyp başlandy. Özbaşdak hereket edýän elektrik awtobuslaryny...

Aspiriniň dörän taryhy

121 ýyl ozal nemes himigi Feliks Hoffman aspiriniň patentini aldy. Germaniýanyň “Bayer” kompaniýasynyň işgäri hökmünde Hoffmanyň bu üstünligi öz kompaniýasyny dünýä meşhur etdi. 1899-njy...
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

AHAL WELAÝAT ÝÖRITE SUNGAT MEKDEBI

2020/2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: Türkmen milli saz gurallary. Kirişli saz gurallary. Üflenip we kakylyp...

MARY WELAÝAT MALIÝE-YKDYSADY ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI

2020/2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: Buhgalterçilik hasaba alnyşy. Maliýe we karz. Ykdysadyýet we meýilnamalaşdyryş. ...

AŞGABAT ŞÄHERINDÄKI SYÝAHATÇYLYK ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI

2020/2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: Myhmanhana hyzmatlary. Syýahatçylyk hyzmatlary. Ykdysadyýet we meýilnamalaşdyryş (syýahatçylyk pudagynda). Jemgyýetçilik...

«TÜRKMENDEŇIZDERÝAÝOLLARY» AGENTLIGINIŇ TÜRKMENBAŞY ŞÄHERINDÄKI DEŇIZÇILIK ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI

2020/2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: Gämi sürüjilik. Gämi gurluşygy. Gämi energetiki gurluşlaryny ulanmak. Ykdysadyýet...