8.9 C
Istanbul
04/07/2020 18:20

Daily Archives: Mar 5, 2020

18-nji asyryñ seýrek täji 20 ýyldan soñra Efiopiýa dolandy

Sirak Asfa atly asly efiopiýaly 1978-nji ýylda emigrant hökmünde Niderlandiýa döwletine göçüp gelýär. 1974-nji ýylda Efiopiýa döwletinde näsazlyklar bolup geçýär müñlerçe adamlar aradan çykýar,...

Otlyda internet hyzmaty

Özbegistanda otly gatnawlaryna internet hyzmatyny ýola goýmak meýilleşdirilýär. Bu barada “Özbegistan demir ýollary” edarasynyň metbugat gullugy habar berýär. Internet hyzmaty “miniatýura internet” diýlip atlandyryldy. Internet...

Katy Perry ilkinji perzendine garaşýar

Dünýäde uly meşhurlykdan peýdalanýan ABŞ-nyň estrada ýyldyzy Katy Perry ilkinji perzendine garaşýar. Katy Perry ýanýoldaşy Orlando Bloom  bilen geçen ýylyň fewral aýynyň 14-üne ýagny...

Gandaky süýjüniň möçberini azaltmak üçin

Gresiýanyñ Attikon adyndaky hassahanada gandaky süýjüniñ möçberini az derejä getirip biljek önümi tapdylar. Hünärmenleriñ geçiren birnäçe barlaglarynyñ netijelerine görä, gandaky süýjüniñ duýdansyz ýokarlanmagynyñ öñüni...

Futbol täzelikleri: PSŽ finalda

Russiýanyñ Olimp kubogyny almak üçin 1/4 finalynda "Açylyş arena" stadionynda “Spartak” bilen SSKA toparlary duşuşdylar. Oýun örän ýokary derejede geçirildi we gyzykly boldy. Oýnuñ...

«Aston Martin» ulagy tanyşdyryldy

Dünýä ülňülerini laýyk gelýän «Aston Martin» atly britan ulagynyň täze görnüşi üsti açyk döredildi. Bahasy 950 müň amerikan dollaryna barabar bolan bu ulagyň dizaýn...

“Twitter” täze bir aýratynlygyň üstünde işleýär

“Twitter” jemgyýetçilik tory 24 sagatdan soň käbir habarnamalaryň ýitip gitmegi üçin  täze  bir aýratynlygyň üstünde işleýär. “Twitteriň” alyp baryjysy Kaýwan Beýkpur mundan beýläk gelen...

Arnoldyň nägileligi

Dünýä belli aktýor Arnold Şwarsnegger “Promobot” atly rus kompaniýasyny özüne meňzeş robot ýasandygy sebäpli kazyýete berip, 10 million dollar möçberinde öwez tölegini talap edipdir....

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde brifing

2020-nji ýylyň 5-nji martynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Türkmenistanda akkreditirlenen diplomatik wekilhanalarynyň we halkara guramalarynyň ýolbaşçylarynyň hem-de wekilleriniň gatnaşmagynda nobatdaky brifing geçirildi. Brifingiň barşynda ýiti...

Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi geçirildi

Hormatly Prezidentimiz Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda harby we hukuk goraýjy edaralaryň şu ýylyň iki aýynda ýerine ýetiren işleriniň jemlerine garaldy,...
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

AHAL WELAÝAT ÝÖRITE SUNGAT MEKDEBI

2020/2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: Türkmen milli saz gurallary. Kirişli saz gurallary. Üflenip we kakylyp...

MARY WELAÝAT MALIÝE-YKDYSADY ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI

2020/2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: Buhgalterçilik hasaba alnyşy. Maliýe we karz. Ykdysadyýet we meýilnamalaşdyryş. ...

AŞGABAT ŞÄHERINDÄKI SYÝAHATÇYLYK ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI

2020/2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: Myhmanhana hyzmatlary. Syýahatçylyk hyzmatlary. Ykdysadyýet we meýilnamalaşdyryş (syýahatçylyk pudagynda). Jemgyýetçilik...

«TÜRKMENDEŇIZDERÝAÝOLLARY» AGENTLIGINIŇ TÜRKMENBAŞY ŞÄHERINDÄKI DEŇIZÇILIK ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI

2020/2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: Gämi sürüjilik. Gämi gurluşygy. Gämi energetiki gurluşlaryny ulanmak. Ykdysadyýet...