8.9 C
Istanbul
08/04/2020 4:57

Daily Archives: Mar 4, 2020

Pukaralygyň nämedigini garyplardanam gowy bilýän milliarder

Söwda sungatmy ?! Elbetde, bu sowaly görüp, “sungat nire, söwda nire” diýjekler sanardan köp boljagy bigüman. Olam bir hasap, ýöne bu aýry gürrüň... Biz öz...

Höwes! Zähmet! Üstünlik!

Höwes, Zähmet, Üstünlik. Bu sözlere hemişe öňe gitmäge itergi berýän, umytsyz köňüllere umyt paýlaýan, täze sepgitleri gazanmaga ruhlandyrýan, göwünleri galkyndyrýan ruhy güýç diýsek ýalňyşmarys....

Sanly ulgamda üstünlik gazan

Häzirki wagtda tehnologiýanyň we ylmyň ösüşi gün saýyn däl-de, sagat saýyn özgerýän döwründe islendik işde, kärde üstünliklere eýe bolmak üçin dünýäniň ösen tejribesine salgylanmaly....

Entoni Joşua – Kubrat Pulew tutluşygy

Britaniýaly Entoni Joşua (23-1, 21 KO) agyr agramda dünýä çempiony derejesini goramak üçin tutluşyga çykar. Joşua 20-nji iýunda London şäheriniñ Tottenhem stadionynda agyr agramda...

BMW nyşanyny üýtgetdi

Germaniýanyñ BMW kompaniýasy täzelenen görnüşdäki nyşanyny dünýä jemgyýetçiligine ýetirdi. Täze nyşanyň ozalkysyndan daşynyñ gara reñkli tegelegi bilen tapawutlanýar, onuň merkezindäki ak we gök reñki...

“Toyota”-dan Hytaýa 1,2 milliardlyk maýa goýum

Ýaponiýanyň “Toyota” awtoulag kompaniýasy elektrik togy bilen işleýän ulaglaryny Hytaýda öndürmegi maksat edinýär. Munuň üçin Hytaýdaky “FAW” hyzmatdaşy bilen bilelikde Tianjin sebitinde 1,2 milliard dollar...

Sport täzelikleri gysga setirlerinde… “Liwerpulyň” şowsuzlygy

Angliýanyň Kubogy ugrundaky ýaryş Angliýanyñ “Liwerpul” futbol topary “ Premýer ligada” örän gowy netijede çykyş edip gelýär, ýöne soñky oýunlarda utuk sanyny ýitirip başlady. Angliýanyñ...

«NASA» iki sany kosmonawt gerek

ABŞ-nyň Aeronawtika we kosmos giňişligini öwreniji milli edarasy (NASA) geljekde Aýa syýahat amala aşyrmagy üçin 2 sany iki sany (1-erkek, 1-aýal) ussat kosmonawt gerekdigini...

Lady Gaganyň täze albomy

Lady Gaga täze albomunyň diňleýjilere ýetirmäge taýýardygyny mälim etdi. Dünýä belli estrada ýyldyzynyň «Chromatica» atly täze albomy şu ýylyň aprel aýynyň 10-yna halk köpçüligine...

8-nji mart mynasybetli baýrakly konsert

Ýurdumyzyñ meşhur medeni dynç-alyş merkezleriniñ biri hasaplanylýan "Hezzet" medeni dynç-alyş merkezinde 8-nji martda Halkara zenanlar güni mynasybetli konsert geçiriler. Aýdym-saz muşdaklaryna bu konsertde gymmat...
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

Türkmenistanyň DIM-niň Metbugat gullugyndan maglumat

Soňky günlerde käbir halkara köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde Amerikanyň Birleşen Ştatlary tarapyndan 20 ýylyň dowamynda köpmillionlyk ykdysady kömegiň bölünip berilendigi baradaky habarlar peýda boldy. Türkmen...

Bir metre golaý hyýar ýetişdirdi

Beýik Britaniýaly ekerançy Alf Kobb dünýäde iň uly hyýar ösdürip ýetişdirmegi başardy. Ol özüniň ekin meýdanynda uzynlygy 92 santimetr, agramy 12,5 kilogram bolan äpet...

Buzuň aşagyndan ýyly suwly köl tapyldy

Antarktidanyň iň uly doňaklygynyň aşagynda ýyly suwly köl tapyldy. Bu ýerde ylmy işleri geçirýän alymlaryň bellemeklerine görä, kölüň ululygy Amerikanyň Florida ştatynyň ululygy bilen...

«Intel» «elektron burun» döretdi

«Intel» kompaniýasynyň hünärmenleri 10 ysy tapawutlandyrmagy başarýan «elektron burny» döretdiler. Dünýäniň alymlary bu oýlap tapyşyň ylym üçin uly üstünlikdigini belleýärler. Adamyň burny 450 ysy bir-birinden...