8.9 C
Istanbul
03/07/2020 19:27

Daily Archives: Mar 4, 2020

Pukaralygyň nämedigini garyplardanam gowy bilýän milliarder

Söwda sungatmy ?! Elbetde, bu sowaly görüp, “sungat nire, söwda nire” diýjekler sanardan köp boljagy bigüman. Olam bir hasap, ýöne bu aýry gürrüň... Biz öz...

Höwes! Zähmet! Üstünlik!

Höwes, Zähmet, Üstünlik. Bu sözlere hemişe öňe gitmäge itergi berýän, umytsyz köňüllere umyt paýlaýan, täze sepgitleri gazanmaga ruhlandyrýan, göwünleri galkyndyrýan ruhy güýç diýsek ýalňyşmarys....

Sanly ulgamda üstünlik gazan

Häzirki wagtda tehnologiýanyň we ylmyň ösüşi gün saýyn däl-de, sagat saýyn özgerýän döwründe islendik işde, kärde üstünliklere eýe bolmak üçin dünýäniň ösen tejribesine salgylanmaly....

Entoni Joşua – Kubrat Pulew tutluşygy

Britaniýaly Entoni Joşua (23-1, 21 KO) agyr agramda dünýä çempiony derejesini goramak üçin tutluşyga çykar. Joşua 20-nji iýunda London şäheriniñ Tottenhem stadionynda agyr agramda...

BMW nyşanyny üýtgetdi

Germaniýanyñ BMW kompaniýasy täzelenen görnüşdäki nyşanyny dünýä jemgyýetçiligine ýetirdi. Täze nyşanyň ozalkysyndan daşynyñ gara reñkli tegelegi bilen tapawutlanýar, onuň merkezindäki ak we gök reñki...

“Toyota”-dan Hytaýa 1,2 milliardlyk maýa goýum

Ýaponiýanyň “Toyota” awtoulag kompaniýasy elektrik togy bilen işleýän ulaglaryny Hytaýda öndürmegi maksat edinýär. Munuň üçin Hytaýdaky “FAW” hyzmatdaşy bilen bilelikde Tianjin sebitinde 1,2 milliard dollar...

Sport täzelikleri gysga setirlerinde… “Liwerpulyň” şowsuzlygy

Angliýanyň Kubogy ugrundaky ýaryş Angliýanyñ “Liwerpul” futbol topary “ Premýer ligada” örän gowy netijede çykyş edip gelýär, ýöne soñky oýunlarda utuk sanyny ýitirip başlady. Angliýanyñ...

«NASA» iki sany kosmonawt gerek

ABŞ-nyň Aeronawtika we kosmos giňişligini öwreniji milli edarasy (NASA) geljekde Aýa syýahat amala aşyrmagy üçin 2 sany iki sany (1-erkek, 1-aýal) ussat kosmonawt gerekdigini...

Lady Gaganyň täze albomy

Lady Gaga täze albomunyň diňleýjilere ýetirmäge taýýardygyny mälim etdi. Dünýä belli estrada ýyldyzynyň «Chromatica» atly täze albomy şu ýylyň aprel aýynyň 10-yna halk köpçüligine...

8-nji mart mynasybetli baýrakly konsert

Ýurdumyzyñ meşhur medeni dynç-alyş merkezleriniñ biri hasaplanylýan "Hezzet" medeni dynç-alyş merkezinde 8-nji martda Halkara zenanlar güni mynasybetli konsert geçiriler. Aýdym-saz muşdaklaryna bu konsertde gymmat...
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

Ýewropada bitewi töleg ulgamy peýda bolar

Öňümizdäki ýylda Ýewropa Bileleşiginde täze umumy ýewropa töleg ulgamy dörediler. Ol hem “European payments initiative (EPI)” diýlip atlandyrylar. Bu töleg ulgamyny döretmek işine Fransiýadan,...

Leroý Sane “Bawariýa” toparyna geçdi

Germaniýanyň Mýunhen toparynyň metbugat gullugynyň habaryna görä, 2025-nji ýylyň 30-njy iýunyna çenli 24 ýaşly futbolçy bilen şertnama baglaşyldy. Geljek hepde ýarym goragçynyň täze möwsüme...

“Instagram” jemgyýetçilik torunyň meşhurlary

“Hopper HQ Instagram” gözden geçiriş hyzmaty “Instagram” jemgyýetçilik tory arkaly iň köp pul gazanan meşhurlaryň sanawyny çykardy. Sanawyň başynda 1 million dollar gazanan Golliwudyň...

Iň meşhur daşary ýurt filmleri (IMDb iýul maglumatlary)

Daşary ýurt filmlerine tomaşa etmek isleýänler üçin kino we teleýaýlym filmleri, kino ýyldyzlary we ähli ýurtlaryň we dünýäniň seriallary barada maglumatlary öz içine alýan...