8.9 C
Istanbul
08/04/2020 4:25

Daily Archives: Mar 3, 2020

11 konteýnerden gurlan öý

Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Hýuston şäherinde ýaşaýan Wil Brouksyň hyýallarynda göterip gezen, ahyrynda-da bina eden öýi beýleki öýlere çalymdaş däl. Ol biraz täsin, ýagny 11...

«ON» birnäçe minutda rekord goýdy

«K-Pop» ýyldyzlary BTS toparynyň täze aýdym-saz toplumyna giren ikinji şekilli aýdyma «YouTube-de» bary-ýogy birnäçe minutda 1,54 million adam tomaşa etdi. Munuň özi täze eserleriň...

Türkmen Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli 84 desga ulanmaga berler

Hormatly Prezidentimiz Ministrler kabinetiniň Başlygynyň paýtagtymyza hem-de welaýatlara gözegçilik edýän orunbasarlarynyň, käbir ministrlikleriň ýolbaşçylarynyň, Aşgabat şäheriniň we welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky...

Ýiti respirator wirusly ýokanç keselleriň öňüni almak boýunça BSGG-niň maslahatlary

Dünýädäki epidemiologik ýagdaýy nazara alyp, howply ýokanç keselleriň ýurdumyzyň çägine aralaşmagynyň öňüni almak boýunça toplumlaýyn işler amala aşyrylýar. Köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde möwsümleýin ýiti respirator...

“Redmi Note 9” smartfony tanyşdyrylar

Hytaýyň “Xioami” kompaniýasynyň “Redmi” brendli smartfonynyň täze görnüşi halk köpçüligine hödürlener. Bu kompaniýanyň Hindistandaky şahamçasynyň Manu Kumar Jeýn “Redmi Note 9” model smartfonynyň satuwa...

«Peugeot 208» Ýewropada ýylyň awtoulagy saýlandy

Dünýä meşhur «Peugeot 208» kysymly ulag Ýewropada ýylyň awtoulagy diýlip yglan edildi. Fransiýanyň iň öňdebaryjy kompaniýasy tarapyndan öndürilýän bu ýeňil awtoulagy bäsdeşlerinden üstün çykmagy...

Oýun muşdaklary üçin täze konstruksiýa döredildi

“Bauhutte” atly ýapon kompaniýasy kompýuterde oýun oýnaýanlar üçin ýörite konstruksiýa oýlap tapdylar. Konstruksiýanyñ düzümine: krowat, stol we eşikleri ýerleşdirmek üçin tekje girýär. Bu kompaniýa...

«Citroën» elektrik togy arkaly işlär

Indi bir asyrdan gowrak wagt bäri, hereket edip gelýän Fransiýanyň bu iri awtoulag kompaniýasy elektrik togy bilen işleýän ulagy alyjylara hödürledi. Ynha, indi «Citroën»...

Türkmen aýdymçysy Çynaranyň kitaby çapdan çykdy

Türkmenistanly sungat işgäri we häzirki wagtda Türkiýe Respublikasynda bilim alýan we sungat kärini dowam etdirýän Çynaranyň ýazan kitaby çapdan çykdy. Türkiýede neşir edilen “Bir...

Üstünligiň açary – sabyrlylyk

Türkmenlerde   “Sabyr  soňy  sap  altyn”, “Sabyrly  gul  dura  bara  şat  bolar”  ýaly  atalar  sözi  bar. Ata-babalarymyzyň  pähim-paýhasyndan  dörän  bu  sözler  çuňňur  mana  eýe.  Durmuş ...
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

Türkmenistanyň DIM-niň Metbugat gullugyndan maglumat

Soňky günlerde käbir halkara köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde Amerikanyň Birleşen Ştatlary tarapyndan 20 ýylyň dowamynda köpmillionlyk ykdysady kömegiň bölünip berilendigi baradaky habarlar peýda boldy. Türkmen...

Bir metre golaý hyýar ýetişdirdi

Beýik Britaniýaly ekerançy Alf Kobb dünýäde iň uly hyýar ösdürip ýetişdirmegi başardy. Ol özüniň ekin meýdanynda uzynlygy 92 santimetr, agramy 12,5 kilogram bolan äpet...

Buzuň aşagyndan ýyly suwly köl tapyldy

Antarktidanyň iň uly doňaklygynyň aşagynda ýyly suwly köl tapyldy. Bu ýerde ylmy işleri geçirýän alymlaryň bellemeklerine görä, kölüň ululygy Amerikanyň Florida ştatynyň ululygy bilen...

«Intel» «elektron burun» döretdi

«Intel» kompaniýasynyň hünärmenleri 10 ysy tapawutlandyrmagy başarýan «elektron burny» döretdiler. Dünýäniň alymlary bu oýlap tapyşyň ylym üçin uly üstünlikdigini belleýärler. Adamyň burny 450 ysy bir-birinden...