8.9 C
Istanbul
03/07/2020 18:57

Daily Archives: Mar 3, 2020

11 konteýnerden gurlan öý

Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Hýuston şäherinde ýaşaýan Wil Brouksyň hyýallarynda göterip gezen, ahyrynda-da bina eden öýi beýleki öýlere çalymdaş däl. Ol biraz täsin, ýagny 11...

«ON» birnäçe minutda rekord goýdy

«K-Pop» ýyldyzlary BTS toparynyň täze aýdym-saz toplumyna giren ikinji şekilli aýdyma «YouTube-de» bary-ýogy birnäçe minutda 1,54 million adam tomaşa etdi. Munuň özi täze eserleriň...

Türkmen Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli 84 desga ulanmaga berler

Hormatly Prezidentimiz Ministrler kabinetiniň Başlygynyň paýtagtymyza hem-de welaýatlara gözegçilik edýän orunbasarlarynyň, käbir ministrlikleriň ýolbaşçylarynyň, Aşgabat şäheriniň we welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky...

Ýiti respirator wirusly ýokanç keselleriň öňüni almak boýunça BSGG-niň maslahatlary

Dünýädäki epidemiologik ýagdaýy nazara alyp, howply ýokanç keselleriň ýurdumyzyň çägine aralaşmagynyň öňüni almak boýunça toplumlaýyn işler amala aşyrylýar. Köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde möwsümleýin ýiti respirator...

“Redmi Note 9” smartfony tanyşdyrylar

Hytaýyň “Xioami” kompaniýasynyň “Redmi” brendli smartfonynyň täze görnüşi halk köpçüligine hödürlener. Bu kompaniýanyň Hindistandaky şahamçasynyň Manu Kumar Jeýn “Redmi Note 9” model smartfonynyň satuwa...

«Peugeot 208» Ýewropada ýylyň awtoulagy saýlandy

Dünýä meşhur «Peugeot 208» kysymly ulag Ýewropada ýylyň awtoulagy diýlip yglan edildi. Fransiýanyň iň öňdebaryjy kompaniýasy tarapyndan öndürilýän bu ýeňil awtoulagy bäsdeşlerinden üstün çykmagy...

Oýun muşdaklary üçin täze konstruksiýa döredildi

“Bauhutte” atly ýapon kompaniýasy kompýuterde oýun oýnaýanlar üçin ýörite konstruksiýa oýlap tapdylar. Konstruksiýanyñ düzümine: krowat, stol we eşikleri ýerleşdirmek üçin tekje girýär. Bu kompaniýa...

«Citroën» elektrik togy arkaly işlär

Indi bir asyrdan gowrak wagt bäri, hereket edip gelýän Fransiýanyň bu iri awtoulag kompaniýasy elektrik togy bilen işleýän ulagy alyjylara hödürledi. Ynha, indi «Citroën»...

Türkmen aýdymçysy Çynaranyň kitaby çapdan çykdy

Türkmenistanly sungat işgäri we häzirki wagtda Türkiýe Respublikasynda bilim alýan we sungat kärini dowam etdirýän Çynaranyň ýazan kitaby çapdan çykdy. Türkiýede neşir edilen “Bir...

Üstünligiň açary – sabyrlylyk

Türkmenlerde   “Sabyr  soňy  sap  altyn”, “Sabyrly  gul  dura  bara  şat  bolar”  ýaly  atalar  sözi  bar. Ata-babalarymyzyň  pähim-paýhasyndan  dörän  bu  sözler  çuňňur  mana  eýe.  Durmuş ...
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

Ýewropada bitewi töleg ulgamy peýda bolar

Öňümizdäki ýylda Ýewropa Bileleşiginde täze umumy ýewropa töleg ulgamy dörediler. Ol hem “European payments initiative (EPI)” diýlip atlandyrylar. Bu töleg ulgamyny döretmek işine Fransiýadan,...

Leroý Sane “Bawariýa” toparyna geçdi

Germaniýanyň Mýunhen toparynyň metbugat gullugynyň habaryna görä, 2025-nji ýylyň 30-njy iýunyna çenli 24 ýaşly futbolçy bilen şertnama baglaşyldy. Geljek hepde ýarym goragçynyň täze möwsüme...

“Instagram” jemgyýetçilik torunyň meşhurlary

“Hopper HQ Instagram” gözden geçiriş hyzmaty “Instagram” jemgyýetçilik tory arkaly iň köp pul gazanan meşhurlaryň sanawyny çykardy. Sanawyň başynda 1 million dollar gazanan Golliwudyň...

Iň meşhur daşary ýurt filmleri (IMDb iýul maglumatlary)

Daşary ýurt filmlerine tomaşa etmek isleýänler üçin kino we teleýaýlym filmleri, kino ýyldyzlary we ähli ýurtlaryň we dünýäniň seriallary barada maglumatlary öz içine alýan...