8.9 C
Istanbul
04/07/2020 19:08

Daily Archives: Mar 2, 2020

Marmaraý gatnawlary kämilleşdirilýär

Türkiýäniň ulag we infrastruktura ministri Jahit Turhan Stambuldaky deňziň aşagyndan geçirilen “Marmaraý” demir ýol gatnawlaryny kämilleşdirmek babatda edilýän işler barada maglumat berdi. Türkiýäniň Demir...

VESTEL Polşadaky kärhanasyny satdy

Bilşimiz ýaly, Vestel kompaniýasynyň iň häzirki zaman telewizorlary  köpleriň ünsüni özüne çekýär. Polşadaky ”Vestel” elektronika kompaniýasy öz binasyny 31,4 million dollara “ LG Chem...

Dünýädäki iñ gadymy myhmanhana

Ýaponiýa döwletinde iñ gadymy myhmanhana ýerleşýär. Myhmanhananyñ ady “Nişýama Onsen Keýunkan” bolup durýar. Gadymy myhmanhana Haýakawa obasynda ýerleşýär we 705-nji ýylda gurulýar. Myhmanhana Fudžiwara...

Lýuksemburgda jemgyýetçilik ulaglary mugt

Lýuksemburg dünýäde ykdysady taýdan iň öňdebaryjy ýurtlaryň biri hasaplanýar. Bu ýurt ilkinji bolup, raýatlarynyň jemgyýetçilik ulaglarynyň birnäçe görnüşlerinden mugt peýdalanmagyna mümkinçilik döretdi. Bu düzgün...

Türkmenistanly wekiller Fransiýadaky halkara seminara gatnaşdylar

Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň mugallymlaryndan ybarat bolan wekilçilikli topar Fransiýanyñ Walansýen şäheriniñ Binagärlik-gurluşyk institutynda geçirilen "Ulag hyzmatynyň inženerçiliginde töwekgelçiligi dolandyrmak" atly seminara gatnaşdy. Bu...

Germaniýada “Berlinale” film festiwaly tamamlandy

Germaniýada 70-nji gezek “Berlinale” halkara film festiwaly geçirildi. Festiwalyñ jemleri boýunça baş baýragy ýagny "Gyzyl aýy" heýkelini eýranly Mohammad Rasoulofyň režissýorlyk etmegindäki "Sheytan Vojud...

Žurnalistleriň arasynda şaşka ýaryşy geçiriler

Şu ýylyň aprel aýynda ýurdumyzyň köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde zähmet çekýän žurnalistleriň şeýle hem žurnalistika hünäri boýunça bilim alýan talyp ýaşlaryň arasynda II şaşka...

“Üstünlige ädim”

“Ylmy öwreniji pespäl bolar, Tekepbirligi terk eder” Mahmyt Zamahşary. Synpyň  Şazadasy Mekdebiň gyzgalaňly günleri tomusky dynç alyş möwsümine ýakynlaşypdy. Şemşat mugallymyň  işewürligine garamazdan, synpynda  birdir, ikidir okuwa  höwessiz...

Üstünligiň açarlary

Üstünlige her kim dürlüçe düşünýär. Kim üçindir üstünlik talyplyk duýgusyny duýmak ýa-da arzuw eden kärinde işlemek bolsa, kimler üçindir üstünlik bilimini artdyrmak, öz-özüni kämilleşdirmek,...

Üstünlik gazanmak üçin ruhlanmak gerek

Häzir meniň gyz jigim höwes eden lukman käriniň birinji ýyl talyby. Gidip görmegi arzuw eden Rumyniýa ýaly döwletinde bilim alýar. Ol ýanymda däl welin,...
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

AHAL WELAÝAT ÝÖRITE SUNGAT MEKDEBI

2020/2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: Türkmen milli saz gurallary. Kirişli saz gurallary. Üflenip we kakylyp...

MARY WELAÝAT MALIÝE-YKDYSADY ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI

2020/2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: Buhgalterçilik hasaba alnyşy. Maliýe we karz. Ykdysadyýet we meýilnamalaşdyryş. ...

AŞGABAT ŞÄHERINDÄKI SYÝAHATÇYLYK ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI

2020/2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: Myhmanhana hyzmatlary. Syýahatçylyk hyzmatlary. Ykdysadyýet we meýilnamalaşdyryş (syýahatçylyk pudagynda). Jemgyýetçilik...

«TÜRKMENDEŇIZDERÝAÝOLLARY» AGENTLIGINIŇ TÜRKMENBAŞY ŞÄHERINDÄKI DEŇIZÇILIK ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI

2020/2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: Gämi sürüjilik. Gämi gurluşygy. Gämi energetiki gurluşlaryny ulanmak. Ykdysadyýet...