8.9 C
Istanbul
01/06/2020 4:35

Monthly Archives: March, 2020

Hytaý döwletiniň gadymy şäherleri

Daksu – bu gadymy şäher mundan 2000 ýyldan ozal döräpdir. Orta asyrlarda şäheriň iň gülläp ösen döwri bolupdyr. Şol döwürde ilatyň ýaşaýjylary Li derýasy...

Haýwanlaryň Haýyşnamasy

Haýwanlaryň Öz Hak-Hukuklary Hakynda Haýyşnamasynyň Türkmençe Nusgasy Heý, siz ömrüňizde  haýwanlaryň ýazan arzasyny ýa-da haýyşnamasyny okap görüpmidiňiz?! Onda, ynha, baş üstüne, meniň elimdäki nusgasyny  okap...

Türkmenistanyň Prezidenti Içeri işler ministrliginiň institutyna baryp gördi

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Içeri işler ministrliginiň institutynda bolup, bu ýerde alnyp barylýan okuw-terbiýeçilik işleri...

Ýeñil atletika boýunça dünýä çempionatynyñ senesi üýtgedi

Halkara Ýeñil atletika federasiýasynyñ assosiasiýasy ýeñil atletika boýunça dünýä çempionatyny 2021-nji ýyldan 2022-nji ýyla geçirendigini mälim etdi. Senesiniñ yza süýşürilmeginiñ sebäbi Olimpiýa oýunlarynyñ senesiniñ...

UEFA wideokonferensiýa arkaly maslahat geçirer

UEFA guramasy 55 sany milli ýygyndysynyñ esasy kätiplerini ertirki geçiriljek wideokonferensiýa çagyrdy. Bu möhüm çärede ýolbaşçylar oýunlaryñ geçiriljek senesini maslahatlaşarlar diýip, assosiasiýanyň metbugat gullugy...

Hytaý döwleti ýokary hilli akylly telefonyny satuwa çykardy.

Hytaý döwletiniñ 8848 Titanium M6 5G ýokary hilli telefony resmi ýagdaýda satuwa çykaryldy. 8848 Titanium M6 telefony Snapdragon 865 prossesory we Amoled ekrany bilen...

Bonduň kyn güni

Jeýms Bonduň sapança ýygyndysy ogurlandy. Angliýanyň paýtagty Londonda ýerleşýän Jeýms Bond filmlerinde ulanylýan bahasy takmynan 100 müň funt bolan sapança ýygyndysynyň ogurlanandygy mälim edildi. Şäheriň...

Tribeca film festiwaly onlaýn ýagdaýda geçiriler

Käbir ýokanç wirusynyň ýaýramagy sebäpli yza süýşürilen 2020 Tribeca film festiwaly sungt söýüjileri bilen onlaýn duşuşar. Wirus epidemiýasy sebäpli yza süýşüriljekdigi yglan edilen 2020-nji ýyldaky...

Meşhurlaryň haýyr-sahawat kömekleri

Meşhur sungat ussatlary ýiti respirator keselleriniň öňüni almakda we bejermekde pul kömeklerini yzygiderli haýyr-sahawatyna geçirýärler. Olar ýokanç keseller bilen iş salyşýan lukmanlara lukmançylyk enjamlaryny...

Ekinleri robot arylar tozanlandyrar

Ekinleri tozanlandyrmakda arylaryň ähmiýeti uludyr. Ynha, ýapon alymlary bu iş üçin robot arylary işläp taýýarladylar. Aslynda, «dron» arylar babatyndaky ilkinji taslama ABŞ-nyň Garward uniwersitetiniň alymlaryna...
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

Haly baýramy mynasybetli sergi geçirildi

Şu gün Köpetdagyň eteginde ýerleşýän Türkmenistanyň Söwda senagat edara binasynda Türkmen halysynyň baýramy mynasybetli Türk­me­nis­ta­nyň Söw­da we Da­şa­ry yk­dy­sa­dy ara­gat­na­şyk­lar mi­nistr­li­gi Döw­let ha­ryt çig-mal...

Güllerden görklidir türkmen halysy

Hormatly Prezidentimiziň 2020-nji ýylyň 7-nji fewralynda gol çeken Karary haly önümçiligini kämilleşdirmek we göwnejaý derejede ýola goýmak, milli önümleriň eksport möçberlerini artdyrmak ugrunda edilen...

31-nji maý — Temmäkä garşy Bütindünýä göreş güni

Temmäkä garşy Bütindünýä göreş güni her ýylyň 31-nji maýynda giňden bellenilip geçilýär. Bu ýylky baýramçylyk köpçülige temmäkini ulanmagyň howplary, Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň temmäki...

Jerrard 40 ýaşady

Angliýanyň “Liwerpul” toparyň ozalky meşhur ýarymgoragçysy Stiwen Jerrardy doglan güni bilen gutlady. 30-njy maýda häzirki wagtda Şotlandiýanyň “Reýnjers” toparynyň baş tälimçisi 40 ýaşady. “Stiw, doglan...