8.9 C
Istanbul
01/04/2020 9:58

Daily Archives: Feb 21, 2020

Dünýäniň ýeke-täk gülgün reňkli deňiz jandary

Fotosuratçy Kristian Leýn seýrek duş gelýän gülgün reňkdäki skatyň (uly wagşy deňiz balygy) suratyny düşürdi. Adaty däl deňizde ýaşaýan jandar Awstraliýadaky uly Barýer rifinde...

Üstünlige ýetmekden ozalky bir ädim

Üstünlik  bir tarapdan seredeňde hiç wagt başaryp bilmejek ýaly, ikinji tarapdan bolsa ýönekeýje sähelçe jan etseň bolaýjak ýaly görünýär. Aslynda ol kynmy ýa-da aňsat???...

Üstünlik faktorlary

Üstünlik  näme? Belkide köp ýerde saýlanmakmy? Ýa-da saýlanylmakmy? Belkide käbir derejelere ýetmekmi? Üstünlik  sözüni alanymyzda üstünligi her ýollarda gazanyp bolar, ynha aýdaly meniñ doglan...

Sürüjisiz «KamAZ» synag edilýär

«Yandex» tarapyndan 2018-nji ýyldan bäri geçirilip gelinýän awtonom ýeňil awtoulaglar guramasyna ýakynda «KamAZ» bilen Moskwanyň awtoulag ýollary döwlet uniwersiteti hem girdi. Rus neşirleriniň ýazmagyna görä,...

«Robin Gud» hereketde

Türkiýäniň Diýarbekir welaýatynda bir gizlin şahsyýet ýerli ýaşaýjylaryň azyk dükanlaryna eden bergisini üzýär. Bu barada «NTV Türkiye» habar berýär. Özüni gizlin saklaýan we Robin Gud...

Grenlandiýa buz suwlaryny eksport etmekçi

Grenlandiýanyň hökümeti buzlaryň eremegi bilen emele gelen suwlary eksport etmekçi. Global ýagdaýlar sebäpli gurakçylyk emele gelen ýerlerde bu suwlara islegiň ýokary dereje bolmagy mümkin....

Bezos howanyň üýtgemegine garşy göreşýär

Dünýäniň iň baý adamy, «Amazon» kompaniýasynyň ýolbaşçysy Jeff Bezos howanyň üýtgemegi bilen bagly Ýer haýyr-sahawat gaznasyny döretmekçi. Bu barada ol özüniň «Instagramdaky» resmi hasabynda...

Yrakda 12 ýyldan soň gar ýagdy

12 ýyllyk arakesmeden soňra Yrakda ilkinji gezek gar ýagdy. Esasan-da, Bagdad we Mosul şäherleri gar bilen örtüldi. Hatda Dajla derýasynyň käbir bölümlerini buz örtdi....

Elektrikli awiasiýa üçin strategiýa

Şwesiýada awiasiýa ulgamyny elektrik energetikasyna geçirmek babatda taýýarlanan strategiýa kabul edildi. “Swedavia” kompaniýasy ýurduň howa menzilleriniň döwlet operatory bolup çykyş edip, elektrikli awiasiýa strategiýasyny...

Serdar Berdimuhamedowyň Sankt-Peterburg şäherine sapary

Russiýa Federasiýasyna iş saparynyň çäklerinde Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministri Serdar Berdimuhamedow 2020-nji ýylyň 18-20-nji fewraly aralygynda Sankt-Peterburg şäherinde boldy. Saparyň çäklerinde Sankt-Peterburg şäheriniň...
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

Hytaý döwletiniň gadymy şäherleri

Daksu – bu gadymy şäher mundan 2000 ýyldan ozal döräpdir. Orta asyrlarda şäheriň iň gülläp ösen döwri bolupdyr. Şol döwürde ilatyň ýaşaýjylary Li derýasy...

Haýwanlaryň Haýyşnamasy

Haýwanlaryň Öz Hak-Hukuklary Hakynda Haýyşnamasynyň Türkmençe Nusgasy Heý, siz ömrüňizde  haýwanlaryň ýazan arzasyny ýa-da haýyşnamasyny okap görüpmidiňiz?! Onda, ynha, baş üstüne, meniň elimdäki nusgasyny  okap...

Türkmenistanyň Prezidenti Içeri işler ministrliginiň institutyna baryp gördi

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Içeri işler ministrliginiň institutynda bolup, bu ýerde alnyp barylýan okuw-terbiýeçilik işleri...

Ýeñil atletika boýunça dünýä çempionatynyñ senesi üýtgedi

Halkara Ýeñil atletika federasiýasynyñ assosiasiýasy ýeñil atletika boýunça dünýä çempionatyny 2021-nji ýyldan 2022-nji ýyla geçirendigini mälim etdi. Senesiniñ yza süýşürilmeginiñ sebäbi Olimpiýa oýunlarynyñ senesiniñ...