8.9 C
Istanbul
01/04/2020 11:55

Daily Archives: Feb 20, 2020

Üstünlikler- kämilligiň basgançaklary

Üstünlik-adam arzuwydyr. Adamlaryň arzuw isleginiň tapawutly bolmagy tebigy ýagdaýdyr. Bir adamyň göwün söýen zady, öňünde goýan maksady başga bir adam üçin manysyz hem bolup...

Ýetilen arzuw

Şöhrat aga bilen Sona gelnejäň iki gyzy bar . Uly gyzy Selbi we körpe gyzy Maral. Selbiniň  çagalykda  ýatkeşlik ukyby pesdi, şonuň üçin hem ol...

Üstünlige ýetmek üçin…

Gyzyklanmalaryňyzyň yzyndan galmaň! Islendik ynsanyň aýratyn zehini, ukyby ýokdyr. Durmuşda üstünlige ýeten adamlar, baý ynsanlar, alymlar elde etmek islän zatlaryna gyzyklanmalarynyň aşa güýçliligidir. Mysal...

Üstünligiň ýollary

Köp kitap okamaly. Kitap adamyň bilimini, pikirleniş derejesini, dil baýlygyny ösdürýär. Sözlemleri kämil düzmekligi başarmaklyk, dile çeperlik ukybyňy ýokarlandyrýar. Adama köp okamaklyk, köp zatlar...

Germaniýanyň futbol toparlaryndan ýokary girdeji

Germaniýanyň futbol çempionaty bolan “Bundesliga”-da çykyş edýän futbol toparlary 2018-2019-njy möwsümde jemi 4,02 milliard ýewro girdeji gazandy. Germaniýanyň Futbol topary bileleşiginiň beren maglumatyna görä, futbol...

Çempionlar Ligasy: täze ýyldyz döredi

Birnäçe aý dowam eden arakesmeden soňra Ýewropanyň iň öňdebaryjy futbol ýaryşy bolan Çempionlar ligasy täzeden başlady. 18-nji fewralda oýnalan iki duşuşykda faworit görkezilen toparlar...

Emre Jan “Borussiýa” toparynda galýar

Germaniýanyň “Bundesliga” milli çempionatynda çykyş edýän “Borussiýa Dortmund” topary Germaniýanyň milli ýygyndysynyň futbolçysy Emre Jan bilen 4 ýyllyk şertnama baglaşar. Gyşky transfer möwsüminde Italiýanyň...

Ilkinji üstünlik

Duralgadaky adamlar awtobusa garaşyp durdylar. Şolaryñ arasynda Maksat hem bardy. Onuñ şu wagt keýpi ýokdy. Onuñ hem düýp sebäbi boks boýunça geçirilen ýaryşda ilkinji...

Üstünlige tarap ýol

Üstünlige ýetmek üçin  ýol her hilli ýollar bilen başlanýar, näme üçin adamlar adatça üstünlige ýetmäge çalyşýarlar we olar ona nähili düşünýär?  Siz özüñiz nämäni...
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

YÖK’ten Öğrenciler için Kayıt Dondurma ve Erteleme Hakkı

Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) resmi web sitesinde yer alan habere göre, YÖK, üniversite öğrenciler için kayıt dondurma ve erteleme hakkını vermektedir. Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) alınan yeni...

Hytaý döwletiniň gadymy şäherleri

Daksu – bu gadymy şäher mundan 2000 ýyldan ozal döräpdir. Orta asyrlarda şäheriň iň gülläp ösen döwri bolupdyr. Şol döwürde ilatyň ýaşaýjylary Li derýasy...

Haýwanlaryň Haýyşnamasy

Haýwanlaryň Öz Hak-Hukuklary Hakynda Haýyşnamasynyň Türkmençe Nusgasy Heý, siz ömrüňizde  haýwanlaryň ýazan arzasyny ýa-da haýyşnamasyny okap görüpmidiňiz?! Onda, ynha, baş üstüne, meniň elimdäki nusgasyny  okap...

Türkmenistanyň Prezidenti Içeri işler ministrliginiň institutyna baryp gördi

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Içeri işler ministrliginiň institutynda bolup, bu ýerde alnyp barylýan okuw-terbiýeçilik işleri...