8.9 C
Istanbul
01/04/2020 10:52

Daily Archives: Feb 19, 2020

Üstünligiň syry nämede?

«Yhlas bilen aglasaň, sokur gözden ýaş çykar», «Yhlasa – myrat», «Dagy beýik diýme, yhlas etseň çykarsyň…» diýen nakyllary döreden halkymyz her bir adamy ruhlandyryjy,...

Üstünlik gazanmagyň ýollary

Türkmenistan baý medeni däp-dessurlary saklap gelen gadymy siwilizasiýalaryň watany hökmünde bütin dünýä bellidir. Bäş  müň ýyldan bäri biziň ülkämizi "dünýäniň ýedi ýolunyň" çatrygy diýip...

Üstünligiň özboluşly tarapy

Mähri kiçilikden goşgy, hekaýa ýazmagy halaýardy. Onuñ döredijilige bolan höwesi ýañy 11 ýaşyndaka başlapdy. Ol gaty üýtgeşik gyzdy. Onuň özboluşlyja bir dünýä garaýyşy bardy....

Üstünlik hemişe-de ýanymyzda

Üstünlik näme? Köplenç oňa maddy we ruhy bähbit gazanmak diýip düşünýärler. Adamlar maksada ýetmek, ýeňiş gazanmak, beýlekilerden tapawutlanmak üçin şeýle bir jan edýär welin,...

Zehin yhlasa duşanda

Yhlas obada önüp ösdi. Onuň çagalygy hem obada tomsuň jokrama yssysynda, gyşyň aňzagynda geçdi. Ol ýöne adyna mynasyp oglan diýip bellesek hakykatdan daş düşdügimiz...

Ýurgen Klinsmann tälimçiligi taşlady

Dünýä belli germaniýaly futbolçy Ýurgen Klinsmann Germaniýanyň “Bundesliga” futbol çempionatynda “Gerta Berlin” toparynyň tälimçisi bolup durýardy. Ol bu wezipesinden meýletin çekiljekdigini mälim etdi. Klinsmann...

Howanyň hiline gözegçilik

Birleşen Arap Emirlikleriniň paýtagty Abu-Dabi şäherinde Bütindünýä şäherleriň forumy geçirildi. Şol forumyň çäklerinde howanyň hilini görkezijilerini anyklamak boýunça bütindünýä taslamasyna badalga berildi. Häzirki wagtda...

Çin, Türkmenistan’dan 1 milyon maske satın aldı

Çin, Türkmenistan’dan 200 bin dolar değerinde 1 milyon adet tıbbi koruyucu maske satın aldı. Bu konuyla ilgili açıklama, Türkmenistan Devlet Emtia ve Hammadde Borsası’ndan...

60 ýyldan soň…

ABŞ-nyň awiagurluşyk kompaniýasy “Boeing” 2020-nji ýylyň ýanwar aýynda hiç hili sargyt alyp bilmedi. Mundan ozal, şeýle ýagdaý 58 ýyl mundan ozal, ýagny 1962-nji ýylyň...

“Airbus”-yň täze uçary

Ýewropanyň meşhur awiagurluşyk kompaniýasy “Airbus” ýangyç sarp edilişini 20 göterime çenli azaltmaga mümkinçilik berýän täze uçarynyň taslamasyny görkezdi. Kompaniýanyň “MAVERIC” kysymly uçarynyň taslamasy Singapurda geçirilen...
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

Hytaý döwletiniň gadymy şäherleri

Daksu – bu gadymy şäher mundan 2000 ýyldan ozal döräpdir. Orta asyrlarda şäheriň iň gülläp ösen döwri bolupdyr. Şol döwürde ilatyň ýaşaýjylary Li derýasy...

Haýwanlaryň Haýyşnamasy

Haýwanlaryň Öz Hak-Hukuklary Hakynda Haýyşnamasynyň Türkmençe Nusgasy Heý, siz ömrüňizde  haýwanlaryň ýazan arzasyny ýa-da haýyşnamasyny okap görüpmidiňiz?! Onda, ynha, baş üstüne, meniň elimdäki nusgasyny  okap...

Türkmenistanyň Prezidenti Içeri işler ministrliginiň institutyna baryp gördi

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Içeri işler ministrliginiň institutynda bolup, bu ýerde alnyp barylýan okuw-terbiýeçilik işleri...

Ýeñil atletika boýunça dünýä çempionatynyñ senesi üýtgedi

Halkara Ýeñil atletika federasiýasynyñ assosiasiýasy ýeñil atletika boýunça dünýä çempionatyny 2021-nji ýyldan 2022-nji ýyla geçirendigini mälim etdi. Senesiniñ yza süýşürilmeginiñ sebäbi Olimpiýa oýunlarynyñ senesiniñ...