8.9 C
Istanbul
01/04/2020 12:15

Daily Archives: Feb 17, 2020

GDA Agza Ýurtlaryň Hünär Bilim Edaralary : Täze Sanaw

“The Times Higher Education World University Rankings” halkara guramasynyň resmi internet sahypasyndan alnan maglumatlara laýyklykda daşary ýurt bilim edaralarynyň öňdeligini düzýän okuw mekdepleriniň 2020-nji...

Täze Sanaw : Türkiýäniň Halkara Abraýly Ýokary Okuw Jaýlary

“The Times Higher Education World University Rankings” halkara guramasynyň resmi internet sahypasyndan alnan maglumatlara laýyklykda daşary ýurt bilim edaralarynyň öňdeligini düzýän okuw mekdepleriniň 2020-nji...

BMG : Aşgabatdaky maslahatyň halkara ähmiýeti

Mälim bolşy ýaly, şu ýyl Türkmenistan ýurduň hemişelik bitaraplyk derejesini almagynyň 25 ýyllygyny belläp geçýär. Ýylyň başyndan bäri ýurdumyzyň çäginde we onuň daşynda dürli...

Näme üçin meşhur bolmagy isleýärsiñiz?

- Söhbetdeşligimiziñ şu ýerinde döredijilik ýoluna nähili gadamlar bilen başlandygyñyz hakda biraz aýdyp berseñiz. - Biz aslynda kim? Biz kim bolmaly? Ilki bilen zehin Hudaý...

Asyra ýaň salan “hepdäň owazy”

On dokuzynjy ýanwar  (Ýekşenbe) gije, men  ýeňiş gazananlaryň üç sanysynyň şaýady boldum. Ilkä owaz teleýaýlymynda  Eldar Ahmedow “Hepdäniň owazynda” ýeňiji boldy. Dogrusy olaryň ýeňiji...

Sazlaşyk – üstünligiň ganaty!

Makalamy üstünlik we üstünlige ýetmeklik bilen baglylykda dowam etmezden ozal, öňi bilen bir rowaýatda ünsi çekmekligi makul bildim. “Irki döwürde iki sany odunçy agaç çapmakda...

Üstünligiň syry nämede?

Muny bilmek üçin ilki bilen üstünligiň nämedigine we nähili  düşünjä uýýandygyna akyl  ýetirmeli bolýar. Aslynda  üstünlik  sözüniň "üstün" sözünden  düzülendigini nazara alsak, eger şeýle...

Üstünlige ýetmek biziň öz elimizde!

Dogry, üstünlige ýetmeklik aňsat däl bolmagy mümkin. Ýöne onuň üçin ilkinji nobatda özüňe bolan ynam gerek, ýagny, haýsy hem bolsa öňüňde goýan maksadyňa ýetmeklige...

Çagakaň we ýaşlygynda birnäçe medeniýetleriň özara sazlaşygy

– O näme diýmek? Işi dogry ýerine ýetirmek we dogry işi ýerine ýetirmek? – Ikisiniň arasynda ullakan bir tapawut bar. Adatça ilkisi, ýagny işi dogry...
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

YÖK’ten Öğrenciler için Kayıt Dondurma ve Erteleme Hakkı

Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) resmi web sitesinde yer alan habere göre, YÖK, üniversite öğrenciler için kayıt dondurma ve erteleme hakkını vermektedir. Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) alınan yeni...

Hytaý döwletiniň gadymy şäherleri

Daksu – bu gadymy şäher mundan 2000 ýyldan ozal döräpdir. Orta asyrlarda şäheriň iň gülläp ösen döwri bolupdyr. Şol döwürde ilatyň ýaşaýjylary Li derýasy...

Haýwanlaryň Haýyşnamasy

Haýwanlaryň Öz Hak-Hukuklary Hakynda Haýyşnamasynyň Türkmençe Nusgasy Heý, siz ömrüňizde  haýwanlaryň ýazan arzasyny ýa-da haýyşnamasyny okap görüpmidiňiz?! Onda, ynha, baş üstüne, meniň elimdäki nusgasyny  okap...

Türkmenistanyň Prezidenti Içeri işler ministrliginiň institutyna baryp gördi

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Içeri işler ministrliginiň institutynda bolup, bu ýerde alnyp barylýan okuw-terbiýeçilik işleri...