Baş sahypa 2020 January

Aylık Arşiv: January 2020

Tirkiş Amangeldiýew: Ýüregimde aýdym bar

Aýdym-saz ynsanlara ruhy lezzet paýlaýar. Hut şonuň üçinem biz hemişe şirin sazlaryň, owadan aýdymlaryň aşygy. Hoş owazlary diňlänimizde aýdym-saza bolan söýgimiz öňküdenden-de artýar. Diňleýjilere owadan aýdymlary bilen ruhy lezzet paýlaýan bilbil owazly aýdymçylar ýurdumyzda sanardan köp. Mylaýym heňli, ajaýyp aýdymlary bilen aýdym-saz muşdaklaryny

Beýik Ýeňşiň 75 ýyllygyna

“Türkmengaz” döwlet konserni, “Nebit-gaz” gazetiniň redaksiýasy hem-de “Gazyk” hususy kärhanasy bilen bilelikde 1941-1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 75 ýyllygyna bagyşlap,

Dünýäniň ilkinji 5G ulgamly planşeti

5G tehnologiýaly mobil aragatnaşyk enjamlary kem-kemden durmuşymyza aralaşyp başlady. Dünýäniň köp ýurdunda 5G tehnologiýasy synagdan geçirildi we geçirilýär. Ine, şu döwürde 5G tehnologiýasy bilen işlemäge ukyply Koreýä Respublikasynyň“Samsung” kompaniýasynyň “Galaxy Tab S6 5G” planşeti köpçülige hödürledi. Bu planşet şu günden başlap, satuwa çykaryldy.

“Instagram”-yň şasy kim?

Portugaliýanyň milli ýygyndysynyň hüjümçisi, Italiýanyň «Ýuwentus» toparynyň futbolçysy Kriştiano Ronaldo diňe bir futbol dünýäsinde däl, eýsem jemgyýetçilik torlarynda hem uly meşhurlykdan peýdalanýar. Ronaldo “Instagram” jemgyýetçilik torunda 200 million abunaçylarynyň sany bilen birinjiligi eýeleýär.

Telefon bazarynyň öňdebaryjysy

Hindistan ABŞ-dan öňe geçip, dünýäniň iň uly telefon bazarynda ikinji orny eýeledi. 2019-njy ýylda ýurtda 158 million telefon satyldy. Bu ykjam aragatnaşyk enjamlarynyň 72 göterimi Hytaýda öndürilen telefonlar boldy.

Ýaz paslynyň we Bugra hanyň öwgüsini beýan eder

4.PASYLLARYŇ SOLTANY ÝAZ PASLYNYŇ WE ULUG BUGRA HANYŇ WASPYNY BEÝAN EDER

Men arasynda paltamy ýitileýärdim…

Bir tokaýda iki dost agaç çapýan eken. Olaryň birinjisi daň bilen turup, agaç çapmaga başlaýar, bir agaç ýykylandan soň derrew beýlekisine geçýär. Uzyn gün ne dynç alýarmyş, ne-de iýip-içmek üçin özüne artykmaç wagt aýyrýarmyş. Özem dostundan has soň öýüne gaýdarmyş.

Türkmenistanyň Prezidentiniň Konstitusion toparyň mejlisinde eden çykyşy

Hormatly Konstitusion toparyň agzalary! Size mälim bolşy ýaly, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň 2019-njy ýylyň 25-nji sentýabrynda geçirilen taryhy mejlisinde biz konstitusion özgertmeleriň täze tapgyry barada yglan etdik. Ýurdumyzyň Esasy Kanunyny kämilleşdirmek boýunça başlangyjy öňe sürdük.

Türkmenistanyň Prezidentiniň kitaplary Izmirde tanyşdyryldy

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň kitaplarynyň Türkiýe Respublikasynyň Izmir şäherinde tanyşdyrylyş dabarasy boldy. Bu dabara iki doganlyk döwletiň arasyndaky medeni-ynsanperwer gatnaşyklaryň has-da pugtalanýandygynyň nobatdaky subutnamasyna öwrüldi.

Goý çagaňyz geljegine ynamly seretsin…

Her bir ene-ata çagasynyň doglan gününden başlap, kämillik ýaşyna ýetýänçä, onuň haýsy käre eýe boljakdygy, haýsy işiň başyny tutmalydygy barada gije-gündiz aladasynda gezýärler diýsek ýalňyşmarys.