TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
MEDENIÝET

2020-nji ýylyň parlak ýyldyzy belli boldy

Ýakynda ýurdumyzyň ýaş aýdymçylarynyň arasyndaky «Ýylyň parlak ýyldyzy — 2020» bäsleşiginiň jemleýji tapgyry geçirildi. «Ýylyň parlak ýyldyzy» bäsleşigi Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi geňeşi, Medeniýet ministrligi hem-de Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikleri we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň bilelikde gurnamagynda geçirilýär. Indi, Täze ýyl baýramçylygynyň öňüsyrasynda bu döredijilik bäsleşiginiň jemini jemlemek däbe öwrüldi. Bu barada “Watan” habarlar gepleşiginde bellenip geçildi.

Bäsleşige gatnaşyjylar ýaryşyň şertine görä, iki ýagny sazly we sazsyz aýdymlary ýerine ýetirdiler. Bäsleşige gatnaşan ýaş aýdymçylar özleriniň ukyp-başarnyklaryny açyp görkezdiler.

Şeýlelik-de ýurdumyzyň ýaş, meşhur aýdymçysy Leýli Ökdirowa bu döredijilik bäsleşiginde özüniň ezberligini görkezip, bäsdeşlerinden üstün çykmagy başardy we «Ýylyň parlak ýyldyzy — 2020» diýen hormatly adyň eýesi boldy.

Bäsleşikde aýdymçylar Täşli Tülegenow, Bahar Annaýewa şeýle-de Rahym Gurbanow dagy 1-nji, 2-nji we 3-nji orunlary eýelemegi başardylar.

Mälim bolşy ýaly, geçen ýyl bu bäsleşikde ýaş estrada aýdymçy Azat Dönmezow ýeňiji bolmagy başarypdy.

Söhbetdeşlik Sahypamyz

Ýurdumyzyň sungat ussatlary bilen taýýarlanan bir-birinden gyzykly söhbetdeşlikleri bu sahypamyzdan okap bilersiňiz!

Ýene-de okaň

Täze ýyl baýramçylygy we Russiýanyň döwlet sirkiniň Aşgabatdaky çykyşy

Hoja Nasreddin Ependiniň şorta sözlerini ÝUNESKO-nyň sanawynda

Türkmen keşdeçilik sungaty ÝUNESKO-nyň sanawynda

Teswirle