TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BIZNES

2020-nji ýylyň esasy görkezijileri: 8 milliard dollarlyk taslamalar amala aşyryldy

Hormatly Prezidentimiz paýtagtymyz Aşgabatdaky Ruhyýet köşgünde Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Onda 2020-nji ýylyň jemlerine hem-de 2021-nji ýylyň ýanwar aýynda edilen işleriň netijelerine garaldy.

Milli Liderimiz ýurdumyzyň döwlet ýolbaşçylarynyň hasabatlaryny diňläp, 2020-nji ýylyň jemlerini gysgaça jemledi.

  • Milli ykdysadyýetimiziň ösüş depgini saklanyp galyndy.
  • Jemi içerki önümiň ösüşi geçen ýyl 5,9 göterime deň boldy.
  • Şol sanda senagat pudagynda 3,3 göterim, söwdada 15,1 göterim, ulag we aragatnaşyk pudagynda 4, 7 göterim ösüş gazanyldy.
  • 12 müňe golaý täze iş orunlary döredildi.
  • Gurluşyk pudagyna 38 milliard ABŞ-nyň dollaryndan köp maýa goýuldy.
  • Geçen ýyl maliýeleşdirmegiň ähli çeşmeleriniň hasabyna bahasy 8 milliard ABŞ-nyň dollaryna golaý bolan 45 sany iri önümçilik, medeni-durmuş desgalar ulanmaga berildi.
  • 1 million 500 müň tonna golaý bugdaý, 1 million 200 müň tonnadan hem köp pagta hasyly ýygnandy.
  • Geçen ýyl meýdany 2 million inedördül metrden hem köp bolan ýaşaýyş jaýlary ulanmaga berildi.

 

Siz habarlar saýtymyza girilen dessine Size bildiriş gelmegini isleýän bolsaňyz onda “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň  www.atavatan-turkmenistan.com   saýtynyň ýakynda hyzmata giren Android ulgamynda işleýän Applikasyýasyny şu ýere basyp ýa-da aşakdaky suratyň üstine basyp öz telefonyňyza ýükläp alyň! Eger Siz bu habary kompýuteriň üsti bilen okaýan bolsaňyz, el telefonyňyzyň Google Plaý dükanyndan “Atavatan Turkmenistan” ýazyp biziň Applikasyýamyzy indirip mugt alyp bilersiňiz!

Hoş habar -Täze Applikasiýa: Makul Sözlük

Makul Sözlük (www.makulsozluk.com ) özüniň “Android” ulgamynda hereket edýän täze applikasiýasyny-Makul Sözlük applikasiýasyny hödürleýär. Toparymyz  düýn Kompýuterlerdäki  “Chrome Browserde” ulanmaga mümkinçilik berýän täze “Browser goşundysyny”-Makul Sözlük goşundysyny  ulanmaga taýýar eden bolsa, şu gün “Android” applikasiýasyny herekete girizdi. Şeýlelikde, köp sanly “Makul Sözlük” ulanyjylary, diňe www.makulsozluk.com saýtyna girmek bilen bu sözlükden peýdalanman, eýsem, kompýuterlerinde “Makul Sözlük” goşundysyny, Android ulgamyndaky mobil telefonlarynda bolsa “Makul Sözlük” applikasiýasyny ulanyp bilerler. Ýakynda IOS ulgamynda hereket edýän Applikasiýamyz hem hereket edip başlar.

 

Ýene-de okaň

Dizel ýangyjyna we nebit ýol bitumyna isleg bildirildi

Döwlet býujeti: çykdajylaryň 75 göterim durmuş ulgamyna gönükdiriler

Internet paketleriniň täze nyrhlary: Türkmenistan

Baş Redaktor

Teswirle