TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

2018-nji ýyda “Toyotanyň” iň köp satylan kysymy…

Biziň ýurdumyzda-da köpçülikleýin ulanylýan «Toyota» awtoulaglarynyň 2018-nji ýylda haýsy kysymy has köp satyldyka? «Kemrimi», «Awolonmy», «Karollamy», «Haýlýuksmy» ýa-da düýbünden başga kysym? Tygşytlylygyň ýaşaýyşymyza ýyldyrym tizligi bilen aralaşýan döwründe iň köp satylan «Toyota» bularyň birisi hem däl. Ol ― C-HR. Ýagny ýarym elektrik, ýarym benzin bilen işleýän kinnwanja «Toyota». Biler bolsaňyz, 2018-nji ýylda C-HR-laryň 202 müň 289 sanysy satyldy. «Toyotanyň» bu kysymy Ýaponiýada we Türkiýede öndürilýär.

Aslynda, kinniwanja «Toyotalaryň» 39 görnüşi bar. Geçen ýylyň netijeleri boýunça, C-HR ähli görnüşleriň çür başyna geçdi. Ilkinji nusgalary 2016-njy ýylda öndürilen C-HR-laryň iň köp satylýan yklymy bolsa Ýewropa. Has takygy, geçen ýyl 141 müň 54 ýewropaly C-HR-ly boldy. Umumylykda bolsa kinniwanja «Toyotalaryň» (olaryň 39 görnüşiniň bardygyny aýdypdyk!) 13 milliony satyldy. Şolaryň 2 million 160 müňden gowragy Ýewropa döwletlerinde.

Ýene-de okaň

Türkmenistan Hytaýa 4-nji turba geçirijini çekmek mümkinçiligine seretmäge taýýar

Türkmenistanda 11 milliard dollarlyk ýapon maýasy

Awazadaky resminama BMG-niň resmi resminamasy hökmünde çap edildi

Teswirle