SENIŇ TÄLEÝNAMAŇ

20-nji sentýabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz!

Üns beriñ!   Egerde  araňyzda  daşary ýurtda  bilim almak isleýänleriňiz bar bolsa, şeýle hem Türkiýä wiza almak isleýän bolsaňyz, resminamalar toplumynyň  terjimesi üçin  “Makul Hyzmat” Terjime Merkezine ýüz tutup bilersiňiz. Onuň salgysy: Aşgabat şäheri, Ankara köçe 25,  (Aýtakow-Ýubileýniý), A Blok, 401

Habarlaşmak üçin…. +993 63 78-96-73,  96-48-55

E: Mail :   makulhyzmat@gmail.com 

 Siz hem öz ýyldyzyňyza görä, täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Her bir täleýnama baradaky gysgaça maglumatlary almak isleseňiz, onda şu ýere basyp okap bilersiňiz.

Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip, gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň!

Mähriban okyjylar! Doglan senäňize degişli ykbal ýyldyzlarynyň häzirki wagtda durmuşyňyza nähili täsir edýändigi, geljegiňiz baradaky biraz maglumatlary bilesiňiz gelse, size 20-nji  sentýabrdaky täleýnamaňyzy hödürleýäris. 

Hamal (guzy 21.03 – 20.04)

  Bu gün aragatnaşyk üçin amatly gün. Işewür ýygnaklar gowy geçer we ozal başarnygyňyza şübhelenýän we ähli pikirleriňizi tankyt edenlerde-de gowy täsir galdyrarsyňyz. Söýýäniňiz bilen gatnaşyklar sazlaşykly öser. Geçmişde düşünişmezlikleri aýryp, her kimiň göwnünden turjak çözgüt tapyp bolar. Käbir gowy pikirler peýda bolar. Emma olary durmuşa geçirip başlamazdan ozal köpden bäri dowam edip gelýän işleriň ýerine ýetirilendigine göz ýetiriň we olara gaýdyp gelmezligiňiz üçin.

Sowur (öküzçe 21.04 – 20.05)

  Irden özüňizi ýadaw duýarsyňyz, sebäbi diňe bir özüňiz bilen däl, eýsem beýleki adamlaryň işleri bilenem meşgullanmaly bolarsyňyz. Daş-töweregiňizdäki adamlar adatdakysyndan has köplenç kömek we maslahat sorarlar. Bu bolsa size ünsi jemlemegi kynlaşdyrar we bir zady ýatdan çykarmak ýa-da bulaşdyrmak ýaly wakalar bolup biler. Sabyr ediň we gaharlanmazlyga synanyşyň. Gowy tarapdaky üýtgeşmeler sizi garaşdyrmaz. Günüň ikinji ýarymynda size gyzykly teklipler we täze mümkinçilikler garaşýar. Käbir Sowurlaryň köpden bäri isleýän islegleri hasyl bolup biler.

Jöwza  (ekizekler 21.05 – 21.06)

  Bu gün içiňiz gysmaga wagtyňyz bolmaz. Ýerine ýetirmeli gyzykly işler we adaty bolmadyk ýygnaklar size garaşýar. Köne meýilnamalara ygrarly bolmak mümkin däl, şonuň üçin täze birzatlar oýlap tapmaga taýyn boluň. Çalt hereket etmeli bolarsyňyz. Düşünjäňizi diňläň, derrew näme etmelidigiňizi aýdar. Bu gün maliýe meselelerini çözmek üçin amatly bolar. Geleşikler, satyn alyşlar we maýa goýumlary barada aýdylanda, hiç zady ýatdan çykarmarsyňyz. Şahsy gatnaşyklar elmydama gowy bolmaz, ýöne bu ýerde-de çynlakaý meseleler ýüze çykmaz.

Seretan (leňňeçler 22.06 – 22.07)

  Günüň başynda düşünişmezliklerden we jedellerden gaça durmak kyn bolar. Aragatnaşyk gurmak islemeýän, ýalňyşlyklary üçin başgalary günäkärlemäge we beýleki adamlaryň pikirlerini tankytlamaga meýilli adamlar bilen iş salyşmaly bolarsyňyz. Rahatlyk duýgusy asudalygy we hoşniýetliligi saklamaga kömek eder. Şahsy durmuşyňyza gelende aýtsak, köpden bäri dost edinmek isleýänleriň ünsüni özüňize çekersiňiz we ýokary baha mynasyp bolarsyňyz. Günüň ikinji ýarymy has ýakymly bolar. Möhüm meseleler we çynlakaý ýygnaklar üçin amatly. Şeýle-de bolsa, dynç almak we käbir gyzykly çärelere gatnaşmak üçin wagt bolar.

Eset (ýolbars 23.07 – 23.08)

  Bu gün, täze hyzmatdaşlary we ýaranlary gözlemek, işewür gepleşikler üçin amatly. Pikirleriňizi durmuşa geçirmäge kömek edip biljekler bilen paýlaşmak mümkinçiligini elden gidirmäň. Teklipleriňiz gaty üýtgeşik adamlar üçin gyzykly bolar, olaryň käbiri bilen ýakyn wagtda dost bolarsyňyz. Adaty etýän işiňiz aňsat bolar, ýöne derrew täze wezipeleri çözmek mümkin bolmaz. Şahsy gatnaşyklarda päsgelçilikler ýüze çyksa, köşeşmäge synanyşyň we meýilnamalaryňyzdan ýüz öwürmäň.

Sünbüle (gyz 24.08 – 23.09)

  Günüň başynda özüňizi rahat duýmak kyn bolar. Adatdakysyndan has täsirli we ejiz bolarsyňyz. Hatda ownuk wakalaram sizi biynjalyk edip biler. Adaty etýän işiňize ýapyşsaňyz we tanyş zatlary etseňiz, günuňiz has aňsat we ýakymly geçer. Oňyn meýilleriň täsiri her sagat artar. Günüň ikinji ýarymy sizi begendirer. Işe ünsi jemleýän Sünbüleler üçin iş üstünligini gazanmagy wada berýär.

Mizan (terezi 24.09 – 23.10)

 Bu gün uly üýtgeşmeler ýa-da möhüm wakalar bolup biler. Günuňiziň rahat we ýakymly geçmegi has ähtimal. Öň hiç haçan çözülmedik meselelere üns bermäge mümkinçilik bolar. Çalt çözgüt taparsyňyz. Guramaçylyk meselelerini çözmekde kynçylyk bolmaz. Ujypsyz nagt girdeýjiler bolmagy ähtimal ýagny, köne bergiler size gaýtarylyp bilner. Satyn almaga howlukmazlyk has gowudyr.

Akrap (içýan 24.10 – 22.11)

  Adatdakysyndan has ýygy-ýygydan üns merkezine öwrülersiňiz. Köp adamlar siziň aýdýan we edýän zatlaryňyz bilen gyzyklanarlar. Soraglara jogap bermäge we düşündiriş bermäge taýyn boluň. Öň sizi düýbünden tanamadyk adamlar sizi has gowy tanamak we aragatnaşykda başlangyç etmek isleýän bolsa gerek. Özüňizi dogry alyp barsaňyz, diňe täze ýaranlary däl, eýsem hakyky dostlary hem taparsyňyz. Bu gün döredijilikli çemeleşmäni talap edýän çäreler, şeýle hem takyklygyň we jikme-jikliklere ünsüň möhüm bolan çäreleri üçin amatlydyr.

Kowus (keman 23.11 – 21.12)

  Güýjüňize aşa baha bermäň. Bu gün islän zadyňyza ýetip bilýän ýaly bolup bilersiňiz. Gynansagam, bu düýbünden dogry däl. Käbir meýilnamalary durmuşa geçirmek üçin entek dogry pursat gelmedi. Öňden birnäçe gezek näme etmelidigiňizi aýdýan adamlaryň maslahatyny diňläň sebäbi tejribe ýene-de peýdaly bolar. Günüň birinji ýarymy gaty rahat geçer. Ikinjisi sizi üstünlikli tötänlikler bilen begendirer we garaşylmadyk wakalar bilen sizi geň galdyrar.

Jedi (owlak 22.12 – 20.01)

  Gün gaty birahat bolar. Birinji ýarymynda işe ünsi jemlemek kyn bolar. Käbir Jediler beýleki adamlaryň meselelerini çözmek üçin öz meýilnamalarynyň ýerine ýetirilmegini yza süýşürmeli bolarlar. Diňe öz güýçli taraplaryňyza bil baglamaga synanyşyň. Bilelikdäki hereketlerde kimdir biri bilen ylalaşyp bilmegiňiz gaty ähtimal. Birnäçe möhüm meseläni çözersiňiz. Peýdaly tanyşlyk bilen, adamlar bilen duşuşmagyňyz mümkin, şol adamlaryň goldawy sebäpli size täze garaýyşlar açylar.

Daluw (gowa 21.01 – 20.02)

  Bu gün näme meýilleşdirseňiz, ýadyňyzdan çykarmaň. Meýilnamalaryňyzy durmuşa geçirmäge howlukmaň. Gyssagly, ýagdaýa dogry baha berip, dogry karara gelmegiňiz mümkin däl. Işewür gatnaşyklary ösdürmek kyn bolup biler we derrew bilelikdäki hereketler barada kimdir biri bilen ylalaşmak mümkin bolmaz. Oňyn meýilleriň täsiri, irden gaty güýçli bolmasa-da, kem-kemden has göze iler. Günüň ikinji ýarymy işde ýa-da okuwda täze mümkinçilikler açar we öň edip bilmedik meseleleriňizi ýerine ýetirmäge mümkinçilik dörär.

Hut (balyk21.02 – 20.03)    

Kyn zatlar we kyn meseleler size garaşýar. Ýöne alada etmeli zat ýok sebäbi hemme zady gowy çözersiňiz. Öň alnan bilimler peýdaly bolar. Olara sag bolsun aýdyp, maksadyňyza çalt ýol taparsyňyz, boş hyýallar we ownuk-uşak zatlara wagt ýitirmersiňiz. Iş berijileriň ýa-da işewür hyzmatdaşlaryň jogabyna garaşýan Hutlar gowy habar alar. Söýýäniňiz bilen ownuk düşünişmezlikler bolup biler. Ýöne bu diňe ýönekeý düşünişmezlik meselesi bolar we ýakyn wagtda hemme zat gowy netije berer, gatnaşyklardaky sazlaşyk dikeldiler.

Ýene-de okaň

26-njy sentýabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

25-nji sentýabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

23-nji sentýabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

22-nji sentýabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

21-nji sentýabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

19-njy sentýabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama