SENIŇ TÄLEÝNAMAŇ

20-nji Mart ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz!

Üns beriñ! Eger-de araňyzda daşary ýurtda bilim almak isleýänleriňiz bar bolsa, şeýle hem Türkiýä wiza almak isleýän bolsaňyz, resminamalar toplumynyň terjimesi üçin “Makul Hyzmat” Terjime Merkezine ýüz tutup bilersiňiz. Onuň salgysy: Aşgabat şäheri, Ankara köçe 25, (Aýtakow-Ýubileýniý), A Blok, 401

Habarlaşmak üçin…. +993 63 78-96-73, 96-48-55

E: Mail : makulhyzmat@gmail.com

Siz hem öz ýyldyzyňyza görä, täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň. Her bir täleýnama baradaky gysgaça maglumatlary almak isleseňiz, onda şu ýere basyp okap bilersiňiz.

Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip, gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň!

Mähriban okyjylar! Doglan senäňize degişli ykbal ýyldyzlarynyň häzirki wagtda durmuşyňyza nähili täsir edýändigi, geljegiňiz baradaky biraz maglumatlary bilesiňiz gelse, size 2024-nji ýylyň 20-nji  martdaky täleýnamaňyzy hödürleýäris.

Hamal (guzy 21.03 – 20.04)

Günüň başy täze işewürlik mümkinçiliklerini açar we iň tutanýerli Hamallar derrew olardan peýdalanarlar. Bu gezek işewür gepleşikler ýa-da täze taslamalaryň üstünde işlemek üçin amatly bolar. Günüň ikinji ýarymy has asuda geçmeli munuň üçin aýratyn çynlakaý we ýadaw işleri meýilleşdirmezlik has gowudyr. Elbetde dynç almak we pikirleriňizi aladalaryňyzdan aýyrmak we ýakynlaryňyza üns bermek islärsiňiz. Köne dostlar bilen duşuşmak ruhuňyzy  göterer we ylham berer.

Sowur (öküzçe 21.04 – 20.05)

Täze bir zady almaga mümkinçilik bolar we ony sypdyrmajak bolarsyňyz. Duýgurlyk, zerur däl töwekgelçiliklerden gaça durmak we maksadyňyza çalt ýetmek üçin nädip hereket etmelidigiňizi görkezer. Ýöne  başgalaryň maslahaty hatda iň gowy niýet bilen berlen hem peýdaly bolmaz.Günüň ikinji ýarymy çynlakaý gepleşikler üçin amatly. Bu wagt hemmeler sizi aýratyn üns bilen diňlärler

Jöwza  (ekizekler 21.05 – 21.06)

Günüň başynda size gelýän pikirlere çynlakaý serediň ýöne meýilnamalaryňyzy durmuşa geçirmäge howlukmaň. Sabyrly bolsaňyz amatly şertlere garaşsaňyz we diňe şondan soň hereket edip başlasaňyz islenýän netijäni gazanmak has aňsat bolar. Şol wagt ynanýan adamlaryňyz bilen maslahatlaşyp bilersiňiz.Olar peýdaly bir zat teklip ederler.Günüň ikinji ýarymynda adaty meseleleriňizi çözmäge üns bermeli bolarsyňyz.

 Seretan (leňňeçler 22.06 – 22.07)

Çylşyrymly meseleleri çözmek üçin ajaýyp gün. Köp wagt ozal gazanylan tejribeleriňiz elbetde peýdaly bolar. Munuň netijesinde ýönekeýje ýalňyşlyklardan gaça durup bilersiňiz we hiç kimiň sizi bulaşdyrmagyna ýol bermersiňiz. Agşam maşgalada ýakymly wakalar bolup biler.

Eset (ýolbars 23.07 – 23.08)

Günüň başynda ýüze çykyp biljek ownuk düşünişmezliklere üns bermezlik maslahat berilýär. Maksadyňyza erjellik bilen hökman ýetersiňiz. Täze tanyşlar garaşylmadyk ýagdaýda işiňizde kömek ederler. Esetler  üçin uzak we peýdaly hyzmatdaşlygyň başlangyjy hem aýrylmaýar.Günüň ikinji ýarymy gowy habar getirer.

Sünbüle (gyz 24.08 – 23.09)

Günüň birinji ýarymy, esasanam täze bir zat etmäge sabyrsyzlyk bilen garaşýan Sünbüleler  üçin gaty kyn bolup biler. Nädip hereket etmelidigi derrew belli bolmaz.Günüň ikinji ýarymy iş nukdaýnazaryndan gaty amatly bolar. Çylşyrymly meseleleri hiç hili tagallasyz ýerine ýetirersiňiz we dartgynly gepleşikleri üstünlikli tamamlarsyňyz.

Mizan (terezi 24.09 – 23.10)

Bu gün  meýilleşdiren ähli işleriňizi derrew ýerine ýetirip bilersiňiz. Günüň ortasy täze işewürlik mümkinçiliklerini açar. Köp Mizanlar hyzmatdaşlygyň özüne çekiji tekliplerini alarlar. Agşam artykmaç kynçylyklardan  we stresli ýagdaýlardan gaça durmak has gowudyr; Arkaýyn dynç alsaňyz gowy bolar.

Akrap (içýan 24.10 – 22.11)

Bu gün ähli kynçylyklary ýeňip geçersiňiz we hökman öz maksatlaryňyza ýetersiňiz. Irden beýlekiler bilen düşünişmezlikler we ownuk-uşak zatlar baradaky jedeller aradan aýrylmaýar.Günüň ikinji ýarymynda etmeli köp işiňiz bolar. Käbir Akraplar birbada birnäçe kyn meseläni çözmeli bolarlar. Arkaýynlygyňyzy ýitirmän.

Kowus (keman 23.11 – 21.12)

Bu gün güýçli işjeňlik, bedenterbiýe üçin amatly. Ýüze çykyp biläýjek päsgelçiliklere garamazdan, işe girip, maddy ýagdaýyňyzy gowulaşdyryp, ýakyn adamyňyz bilen gatnaşyklary ýola goýup we berkidip bilersiňiz. Jaýa uly üns bermek we möhüm söwdalary amala aşyrmak maslahat berilýär.

 Jedi (owlak 22.12 – 20.01)

Has görnükli bolmaga synanyşyň: şu gün özüňize näçe köp üns berseňiz, şonça gowy. Peýdaly tanyşlar we ýaran bolup biljek adamlar bilen duşuşmagyňyz mümkin. Gündelik meselelere ünsi jemlemek kyn bolar. Emma kyn, täze we gyzykly bir zady alsaň, ilkinji üstünlikleriňe çalt ýetersiň! Ussatlyk we döredijilik zerur bolan ýerlerde siz elmydama birinji ýerde durarsyňyz.

 Daluw (gowa 21.01 – 20.02)

Hemme zat isleýşimiz ýaly aňsat bolmaz. Emma birbada birnäçe meseläni çözmegiň ýönekeý we täsirli usulyny taparsyňyz.Bu günüň gaty stresli bolmagy ähtimal, agşam dynç almak islärsiňiz. Bu döwürde haýsydyr bir şowhunly wakany meýilleşdirmezlik has gowudyr. Güýjüňizi täzeden almak üçin özüňiz bilen ýeke bolmaly bolarsyňyz.

 Hut (balyk21.02 – 20.03)    

Bu gün batyrgaý işler üçin amatly we üstünlikli gün. Işewür hyzmatdaşlar bilen düşünişmek aňsat bolar. Ujypsyz nagt girdejiler hem ähtimal.Günüň ikinji ýarymynda maşgala meselelerine üns berjek Hutlara ýakymly garaşylmadyk zatlara garaşýar. Ýakynlaryňyz we dostlaryňyz belki, gyzykly bir zat hödürlärler.

Ýene-de okaň

21-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

20-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

2024;Hepdelik täleýnama (15-21-nji iýul)

19-njy Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

18-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

17-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama