20-nji iýuldaky howa maglumaty

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň ýurdumyzda şu gün — 20-nji iýulda bolmagyna garaşylýan howanyň ýagdaýy barada berýän maglumaty. Bu barada “Türkmenistan” gazetinde bellenilip geçildi.

Aş­ga­bat­da: az-kem bu­lut­ly howa bo­lup, de­mir­ga­zyk-gün­ba­tar­dan tiz­li­gi se­kunt­da 9 — 12 met­re ýetýän şe­mal öw­ser. Ho­wa gi­je­si­ne +26… +28° ma­ýyl, gün­di­zi­ne +38… +40° ys­sy bo­lar. Ho­wa­nyň ba­sy­şy 728 mm, çyg­ly­ly­gy 10 — 30 %.

Bal­kan we­la­ýa­tyn­da: az-kem bu­lut­ly ho­wa bo­lup, de­mir­ga­zykgün­ba­tar­dan tiz­li­gi se­kunt­da 9 — 14 met­re ýet­ýän şe­mal öw­ser. Ho­wa gi­je­si­ne +22… +27° ma­ýyl, gün­di­zine +36… +41° ys­sy, ke­nar­ýa­ka etrap­la­ryn­da +30… +35° ma­ýyl bo­lar.

Türk­men­ba­şy şä­he­rin­de: ho­wa +33… +35°, ba­sy­şy 747 mm, çyg­lyly­gy 35 — 55 %.

Awa­za­da: ho­wa +32… +34°, basy­şy 753 mm, çyg­ly­ly­gy 40 — 60 %. Bal­ka­na­bat şä­he­rin­de: ho­wa +39… +41°, ba­sy­şy 752 mm, çyg­lyly­gy 15 — 35 %.

 Ahal we­la­ýa­tyn­da: az-kem bulut­ly ho­wa bo­lup, de­mir­ga­zyk-günba­tar­dan tiz­li­gi se­kunt­da 9 — 14 met­re ýet­ýän şe­mal öw­ser. Ho­wa gi­je­si­ne +23… +28° ma­ýyl, gün­di­zine +36… +41° ys­sy bo­lar.

Änew şä­he­rin­de: ho­wa +39… +41°, ba­sy­şy 734 mm, çyg­ly­ly­gy 10 — 30 %.

Te­jen şä­he­rin­de: ho­wa +38… +40°, ba­sy­şy 736 mm, çyg­ly­ly­gy 15 — 35 %.

Ma­ry we­la­ýa­tyn­da: az-kem bulut­ly ho­wa bo­lup, de­mir­ga­zyk-gündo­gar­dan tiz­li­gi se­kunt­da 9 — 14 met­re ýet­ýän şe­mal öw­ser. Ho­wa gi­je­si­ne +21… +26° ma­ýyl, gün­di­zine +35… +40° ys­sy bo­lar.

Ma­ry şä­he­rin­de: ho­wa +38… +40°, ba­sy­şy 732 mm, çyg­ly­ly­gy 10 — 30 %.

Baý­ra­ma­ly şä­he­rin­de: ho­wa +37… +39°, ba­sy­şy 731 mm, çyg­lyly­gy 15 — 35 %.

Le­bap we­la­ýa­tyn­da: az-kem bu­lut­ly ho­wa bo­lup, de­mir­ga­zykgün­do­gar­dan tiz­li­gi se­kunt­da 9 — 14 met­re ýet­ýän şe­mal öw­ser. Ho­wa gi­je­si­ne +21… +26° ma­ýyl, gün­di­zine +35… +40° ys­sy bo­lar.

Türk­me­na­bat şä­he­rin­de: ho­wa +37… +39°, ba­sy­şy 733 mm, çyg­lyly­gy 10 — 30 %.

Ker­ki şä­he­rin­de: ho­wa +38… +40°, ba­sy­şy 728 mm, çyg­ly­ly­gy 5 — 25 %.

Da­şo­guz we­la­ýa­tyn­da: azkem bu­lut­ly ho­wa bo­lup, de­mir­gazyk-gün­ba­tar­dan tiz­li­gi se­kunt­da 8 — 13 met­re ýet­ýän şe­mal öw­ser. Ho­wa gi­je­si­ne +22… +27° ma­ýyl, gün­di­zi­ne +36… +41° ys­sy bo­lar.

Da­şo­guz şä­he­rin­de: ho­wa +38… +40°, ba­sy­şy 745 mm, çyg­lyly­gy 15 — 35 %.

Kö­ne­ür­genç şä­he­rin­de: ho­wa +37… +39°, ba­sy­şy 747 mm, çyg­lyly­gy 10 — 30 %.

 

20-nji iýulda ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

ÝENE-DE OKAŇ

Kubaly türgen Mihain Lopes Nunýes 4-nji gezek Olimpiýa çempiony boldy. Grek-rim göreşi boýunça ökde türgen Mihain Lopes bu ugurda russýaly türgen Aleksandr Kareliniň rekordyny täzeledi. Karelinde 3 altyn medal bar. Kubaly göreşçi Lopes Tokiodaky Olimpiýa oýunlarynda 130 kilogram agramda çykyş edip, final tutluşygynda gruziýaly türgen Ýakob Kajaýyny ýeňip, özüniň 4-nji Olimpiýa çempionlygyny, ýurdunyň bolsa bu oýunlardaky 2-nji altyn medalyny gazandy. Bu...
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri Raşid Meredow döwlet Baştutanyna Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 75-nji sessiýasynyň 96-njy plenar mejlisinde Türkmenistan tarapyndan öňe sürlen «Koronawirus keseliniň (COVID-19) pandemiýasy we ondan soňky döwürde durnukly ösüş üçin üznüksiz we ygtybarly halkara ulag daşamalary üpjün etmek maksady bilen ulagyň ähli görnüşleriniň arasyndaky arabaglanyşygy berkitmek» atly kararnama seredilendigi barada hasabat berdi. 48...
TÜRKMENISTANYŇ BILIM MINISTRLIGI Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynyň Ulag-logistika ylmy merkezi 2021-2022-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça okuwa KABUL EDÝÄR Kompýuter sowatlylygy: I dereje (Microsoft Office programmalary) — 3 aý; II dereje (Adobe Photoshop, GorelDRAW) — 3 aý; III dereje (AutoCAD) — 3 aý; IV dereje (Programmirleme) — 3 aý. Rus dili: başlangyç dereje — 4 aý; orta dereje — 4 aý. Iňlis dili: başlangyç dereje...
Şu ýylyň 23-nji oýulynda badalga alan tomusky Olimpiýa oýunlarynda sportuň ýeňil atletika ugry boýunça ýaryşlar dowam edýär. Bu ýerde ylgamak, uzak aralyga bökmek, ýokarlygyna bökmek, syrykly bökmek, disK zyňmak ýaly ugurlarda ýaryşlar geçirilip, täze rekordlar gazanylýar. NORWEGIÝALY TÜRGENDEN DÜNÝÄ REKORDY Norwegiýanyň türgeni Karsten Warholm 400 metr aralygy päsgelçilikli bökmek ýaryşynda altyn medal gazanyp, dünýä rekordyny goýdy. Ol bu aralygy 45,94 sekuntda geçmegi...
Özbegistan Respublikasynyň Premýer-ministriniň orunbasary, Maýa goýumlar we daşary söwda ministri Sardor Umurzakowyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýeti iş sapary bilen Türkmenistana geldi. Saparyň barşynda S.Umurzakowyň Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Serdar Berdimuhamedow bilen duşuşygy geçirildi. Taraplar ýokary döwlet derejesindäki ygtybarly syýasy gepleşikler esasynda ilerledilýän döwletara gatnaşyklaryň ösüşiniň ýokary depginini kanagatlanma bilen bellediler. Gepleşikleriň barşynda taraplar ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlarynyň, hususan-da, söwda-ykdysady pudagynyň häzirki...
18,713FansLike
19,500FollowersFollow
859FollowersFollow
417SubscribersSubscribe

Iň täze habarlar