SENIŇ TÄLEÝNAMAŇ

20-nji Fewral ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz!

Üns beriñ! Eger-de araňyzda daşary ýurtda bilim almak isleýänleriňiz bar bolsa, şeýle hem Türkiýä wiza almak isleýän bolsaňyz, resminamalar toplumynyň terjimesi üçin “Makul Hyzmat” Terjime Merkezine ýüz tutup bilersiňiz. Onuň salgysy: Aşgabat şäheri, Ankara köçe 25, (Aýtakow-Ýubileýniý), A Blok, 401

Habarlaşmak üçin…. +993 63 78-96-73, 96-48-55

E: Mail : makulhyzmat@gmail.com

Siz hem öz ýyldyzyňyza görä, täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň. Her bir täleýnama baradaky gysgaça maglumatlary almak isleseňiz, onda şu ýere basyp okap bilersiňiz.

Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip, gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň!

Mähriban okyjylar! Doglan senäňize degişli ykbal ýyldyzlarynyň häzirki wagtda durmuşyňyza nähili täsir edýändigi, geljegiňiz baradaky biraz maglumatlary bilesiňiz gelse, size 2024-nji ýylyň 20-nji  fewraldaky täleýnamaňyzy hödürleýäris.

Hamal (guzy 21.03 – 20.04)

 Bu gün işewür aragatnaşyk we iş meselelerini ara alyp maslahatlaşmak üçin amatly bolar. Hiç kim seniň bilen jedel etmez. Iş bilen baglanyşykly köp çylşyrymly we möhüm meseleleri resmi däl ýagdaýda ara alyp maslahatlaşyp bolar.Oňyn tendensiýalaryň täsiri işewürlikde we şahsy gatnaşyklarda agdyklyk eder. Agşam size iň ýakyn adamlar bilen söhbetdeşlik üçin amatlydyr.

Sowur (öküzçe 21.04 – 20.05)

Bu gün düýbünden täze bir zat almak we köne zatlary tamamlamak üçin amatlydyr. Her niçigem bolsa, ýyldyzlar siziň tarapyňyzda bolar we olaryň goldawy bilen  siz islenýän netijä çalt ýetersiňiz.Pikirleriňizi paýlaşmakdan gorkmaň.Elbetde sizi diňlänleriň arasynda meýilnamalaryňyzy durmuşa geçirmäge kömek berip biljek adamlar bolar.

Jöwza  (ekizekler 21.05 – 21.06)

 Bu gün gyzykly duşuşyklary we täze tanyşlary wada berýär. Käbir Jöwzalar bu  gün täze dostlary taparlar. Duýdansyz wagtda ozal sizi diňlemek islemedikler bilen çalt ylalaşyk gazanyp bilersiňiz. Alnan maglumatlar, geljek üçin meýilnamalaryňyzy kesgitlemäge, ýakyn wagtda nämä üns berjekdigiňizi we nämäni goýjakdygyňyzy kesgitlemäge kömek eder. Günüň ikinji ýarymynda garaşylmadyk nagt girdejiler bolmagy ähtimal.

Seretan (leňňeçler 22.06 – 22.07)

 Gün gaty gyzykly bolar. Derrew çözgütleri talap edýän täze ýagdaýlar we meseleler peýda bolar.Ýöne  hemme zady özüňiz etmeli  dälsiňiz.Häzirki wagtda köp Seretanlar öňden gazanan tejribelerinden peýdalanarlar. Şeýle hem size asla düşünmedikler bilen umumy dil tapmak  hem aňsat bolar.

Eset (ýolbars 23.07 – 23.08)

 Bu gün  elbetde köp garaşylmadyk wakalary bolar.Ýakynda  meýilnamalaryňyzy üýtgetmeli bolarsyňyz. Köne zatlary bir gapdala goýup düýbünden täze zatlara üns bermeli bolarsyňyz.Elmydama ýanyňyzda sizi köşeşdirmäge we goldaw bermäge taýyn dostlaryňyz bolar.Bu size oňaýsyz ýagdaýlardan gaça durmaga we köp tagallany tygşytlamaga mümkinçilik berer. Iň oňat häsiýetleriňiz hiç  wagt ünsden düşmez.

Sünbüle (gyz 24.08 – 23.09)

 Gün gaty gyzykly bolar. Siziň we dostlaryňyzyň  ajaýyp pikirleri bolup biler, derrew durmuşa geçirmek üçin beýleki zatlary bir gapdala goýmak islärsiňiz.Başgalar bilen umumy pikir tapmak adatdakysyndan has kyn bolup biler. Käbirleri tankytlaryňyzy gaty ýiti görer, käbirleri siziň pikirleriňiz  bilen razylaşmak islemez. Emma çynlakaý dawa-jenjeller ýüze çykmaz we agşam ylalaşyga gelmek mümkin bolar.

Mizan (terezi 24.09 – 23.10)

Bu gün köp  zatlar siziň ünsüňizi talap eder. Kyn ýagdaýlara duçar bolan adamlara goldaw bermäge, ýakyn birine kömek etmäge mümkinçilik bolar. Bu size öz meýilnamalaryňyzyň ýerine ýetirilmegini yza süýşürmegi talap edýän bolsa, edil şonuň ýaly edersiňiz.Ýyldyzlar  bu gün adaty bolmadyk, ýatdan çykmajak duşuşyklary wada berýär.

Akrap (içýan 24.10 – 22.11)

Çylşyrymly meseleleri çalt çözersiňiz, hünär kynçylyklaryny ýeňip geçersiňiz. Tejribäňiz we umumy düşünjäňiz size kömek eder. Köp zady öwrenip bilersiňiz. Käbir Akraplar üçin hatda tötänleýin söhbetdeşlik hem peýdaly maglumatlaryň çeşmesine öwrülip biler. Bu günüň wakalary size gyzykly pikirler berip biler. Ýakynlaryňyz inisiatiwany goldamaga we adaty bolmadyk tekliplere razy bolarlar.

Kowus (keman 23.11 – 21.12)

 Bu gün size köp şatlykly wakalary getirer. Doly täze bir zat etmäge mümkinçilik bolar. Ony sypdyrmaň; Şeýle işler elmydama üstünlik tamamlanyp biler.Köp Kowuslar  köne tanyşlaryndan düýpgöter tapawutly adamlar bilen duşuşar. Aragatnaşyk gaty ýakymly bolar.Adatdakysyndan has köp zat edilse-de, aşa işlemersiňiz. Garaşylmadyk saparlar agşam mümkin.

Jedi (owlak 22.12 – 20.01)

 Bu gün aýratyn üstünlikli bolmasa-da üstünlikli geçer. Belki meýilnamalaryňyzy bulaşdyrjak garaşylmadyk wakalary ýa-da habarlar bolup biler. Dostlaryňyz we sizi gowy tanaýan ýakyn adamlaryňyz  bilen maslahatlaşmak peýdaly bolar.

Günüň ikinji ýarymy, birinjisinden has aňsat we lezzetli bolar. Öň ýüze çykan köp meseleleri çözüp bilersiňiz.

Daluw (gowa 21.01 – 20.02)

Bu gün Daluwlar möhüm zatlara  üns bererler. Täze bir zady çalt öwrenmeli bolmagyňyz mümkin. Bu ýerde çynlakaý problema bolmaz.. Häzirki wagtda toplanan tejribeleriňiz  size birnäçe gezek peýdaly bolar we karýeranyň basgançagyna çykmaga kömek eder.Ýakynlaryňyz bilen aňsatlyk bilen düşünişersiňiz. Düşünişmezlikleriň we jedelleriň sebäbi bolmaz, käbir möhüm zatlar hakda arkaýyn razylaşarsyňyz we dogry karar berersiňiz.

 Hut (balyk 21.02 – 20.03) 

Bu gün köp wagt ozal başlanan zatlaryňyzy  tamamlap boljak ownuk meseleler bilen meşgullanarsyňyz. Guramaçylyk meselelerini çözmekde hiç hili kynçylyk bolmaz, hiç zady ýatdan çykarmarsyňyz ýa-da bulaşdyrmarsyňyz.Ýakymly duşuşyklar we köne baglanyşyklary dikeltmek we dawa edenleriňiz bilen ýaraşyk gurmak üçin hem amatlydyr.

 

 

 

 

Ýene-de okaň

13-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

12-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Ata Watan Eserleri

11-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

2024;Hepdelik täleýnama (08-14-nji iýul)

Ata Watan Eserleri

10-njy Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

09-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama