SENIŇ TÄLEÝNAMAŇ

20-nji Aprelde ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz!
Üns beriñ! Eger-de araňyzda daşary ýurtda bilim almak isleýänleriňiz bar bolsa, şeýle hem Türkiýä wiza almak isleýän bolsaňyz, resminamalar toplumynyň terjimesi üçin “Makul Hyzmat” Terjime Merkezine ýüz tutup bilersiňiz. Onuň salgysy: Aşgabat şäheri, Ankara köçe 25, (Aýtakow-Ýubileýniý), A Blok, 401

Habarlaşmak üçin…. +993 63 78-96-73, 96-48-55

E: Mail : makulhyzmat@gmail.com

Siz hem öz ýyldyzyňyza görä, täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň. Her bir täleýnama baradaky gysgaça maglumatlary almak isleseňiz, onda şu ýere basyp okap bilersiňiz.

Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip, gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň!

Mähriban okyjylar! Doglan senäňize degişli ykbal ýyldyzlarynyň häzirki wagtda durmuşyňyza nähili täsir edýändigi, geljegiňiz baradaky biraz maglumatlary bilesiňiz gelse, size 2024-nji ýylyň 20-nji apreldaky täleýnamaňyzy hödürleýäris.

Hamal (guzy 21.03 – 20.04)

Irden öý işlerini taşlap töweregiňize göz aýlamak islärsiňiz. Özbaşdak hereket etmäge taýyn boluň. Kyn we möhüm işden başlamak has gowudyr. Köp işleriňizi irden ýerine ýetiriň, wagtyňyzy çynlakaý meseleler üçin sarp ediň. Günüň ikinji ýarymynda maşgala işleri we şahsy gatnaşyklaryňyz öňe çykar. Ýakyn adamyňyz bu gün adatdakydan has köp siziň kömegiňize mätäçbolup biler. Sözüni ýykyp bilmejek adamyňyz hem sizden kömek sorar. Belki bu siziň öz meýilnamalaryňyzy üýtgetmäge mejbur edip biler.

Sowur (öküzçe 21.04 – 20.05)

Işli we üstünlikli gün size garaşýar meýilleşdirilen hemme zady ýerine ýetirmäge wagtyňyz bolar.Öýüňizi tertibe salmak gözellik we rahatlyk döretmek üçin amatly pursat. Bu meselelerde garyndaşlaryňyz size kömek etmekden hoşal bolarlar. Okaýan ýa-da ekzamenlere taýýarlyk görýän Sowurlar  taýýarlanmak üçin has köp wagt sarp etmeli.

Jöwza  (ekizekler 21.05 – 21.06)

 Günüň birinji ýarymy ähli tarapdan amatly bolar. Täze zatlara başlap ägirt uly meýilnamalar düzüp ýa-da pikirdeş adamlary gözläp bilersiňiz. Käbir Jöwzalar fiziki güýç talap edýän bir zady etmeli bolmagy mümkin. We gaty gowy iş ederler. Bu günki hereketleriňiz ýakyn geljekdäki üstünlikleriňize täsir eder.Dostlaryňyz garyndaşlaryňyz we ýakynlaryňyz bilen aragatnaşyk üstünlikli bolar..

Seretan (leňňeçler 22.06 – 22.07)

Bu gün özüňizi işe girmezlik islegini bermek islärsiňiz. Başga bir tarapdan wagtyňyzy ýitirmek howpy abanýar. Zähmet çekseňiz hemme zat gowy  bolar. Toplanan meseleler bilen iş salyşyp bilersiňiz dostlaryňyz we maşgalaňyz bilen aragatnaşyk gurup bilersiňiz.Syýahat meýilleşdirýän Seretanlar  üçin günüň ikinji ýarymynda gitmeklik  maslahat berilýär. Agşam köpçülikleýin çärelere gatnaşyp ýa-da myhmanlary öz ýeriňize çagyryp bilersiňiz.

Eset (ýolbars 23.07 – 23.08)

Bu gün meseleleri aňsat we üstünlikli çözersiňiz. Ýakynlaryňyz  bilen has köp wagt geçirmek gerek. Diňe goldaw almak bilen çäklenmän, araňyzdaky baglanyşygy berkitmek hem mümkin bolar. Dynç güni meýilleşdirilen bir çäre bar bolsa bu size şöhle saçmak üçin mümkinçilik bolar. Çynlakaý iş meselelerini soňa süýşürmek has gowudyr ýöne indiki hepde üçin hünär meýilnamalaryny çözüp bilersiňiz.Agşam işleriňizi azaltmak we öýde bolmak has gowudyr.

 Sünbüle (gyz 24.08 – 23.09)

Kiçijik öý işleri ünsi talap eder. Bu gahar-gazaba sebäp bolup keýpiňizi birneme bozmagy mümkin. Ýöne  oňyn taraplara üns berseňiz  negatiwleri ýeňip bilersiňiz.Bu gün jemgyýetçilik gatnaşyklaryny giňeltmek ýa-da hakykatdanam özüne ýakyn adam tapmak isleýän Sünbülelere ýakymly tanyşlyk getirmegi gaty ähtimal. Ýakyn dostlaryňyz bilen duşuşyklar üstünlikli bolar we size güýç berer.

Mizan (terezi 24.09 – 23.10)

Güýçli taraplaryňyza aşa baha bermäň we birbada birnäçe zady almaň. Bu gün ileri tutulýan ugurlary dogry kesgitlemek we ozal meýilleşdiren meýilnamaňyza ýapyşmak kyn bolup biler. Ýakynlaryňyzyň maslahatyny diňläň belki başda pikir edişiňizden has peýdaly bolar.Agşam şahsy gatnaşyklar nukdaýnazaryndan amatly.

Akrap (içýan 24.10 – 22.11)

Ýakynlaryňyz  bilen ownuk düşünişmezlikler bolup biler. Emma duýgularyňyza garşy dursaňyz gapma-garşylyklardan gaça durup her kim bilen gowy gatnaşyk saklap bilersiňiz. Uly çykdajylardan gaça duruň.Günüň ikinji ýarymynda aragatnaşyk üçin amatly bolar. Şeýlelik bilen gezelenje ýa-da jemgyýetçilik çäresine gidýän Akraplar  gaty hezil eder.

Kowus (keman 23.11 – 21.12)

 Öý işlerini ýerine ýetirmek üçin amatly gün.Zähmet çekmeli bolmagyňyz mümkin ýöne tagallalaryňyzyň netijesi sizi begendirer. Mundan başga-da bu gün durmuşyňyzda gowulaşmak üçin üýtgeşmeleriň başlangyjy bolar.Şahsy gatnaşyklar elmydama oňat netije bermez. Käbir Kowuslar  gaty gödek hereket edip, ýakynlaryny birneme kemsidip biler.

Jedi (owlak 22.12 – 20.01)

Irden taýyn bolmak we meýilnamalaryňyzy durmuşa geçirip başlamak size kyn bolup biler. Edilmeli işler gaty köp ýaly bolup, ilki bilen näme çözmelidigi belli däl. Mümkin däl zady özüňizden talap etmäň ýuwaş-ýuwaşdan başlaň we hemme zadyň beýle kyn däldigine göz ýetirersiňiz. Maşgalaňyz we dostlaryňyz kömek sorasaňyz olar size kömek edip bilerler.

Daluw (gowa 21.01 – 20.02)

Güni ýakymly we rahatlandyryjy çäreler bilen başlaň hiç ýere howlukmaň. Artykmaç şübhelenmek we duýgurlyk meýli bolup biler. Şonuň üçin maşgala agzalary bilen jedelleşmäň gapma-garşylyklardan gaça duruň. Günüň ortasynda hemmeler bilen umumy dil tapmak has aňsatlaşar soňrak goýlan zatlary etmek islärsiňiz.Kiçijik abatlaýyş işine başlamak mebelleri täzeden tertiplemek ýa-da öýünde bezegi täzelemek barada pikirlenýän Daluwlar  üçin çäre görmegiň wagty geldi. Diňe uly çykdajylardan gaça duruň.

 Hut (balyk 21.02 – 20.03) 

Bu gün köne şertnamalary we beýleki adamlara beren wadalaryňyzy ýatdan çykarmaly däldir. Şeýle hem meýilleşdirilen meseleleri soňrak goýmazlyk has gowudyr ýogsam köp iş bilen meşgullanmak kyn bolar. Tanyşlar garyndaşlar we dostlar siziň bilen habarlaşmak isleýärler.Boş söhbetdeşlikde wagt ýitirmegiň manysy ýok, möhüm we gyzykly meseleleri ara alyp maslahatlaşmak has gowudyr.Täze gatnaşyklar üçin açyk bolan Hutlar käbir sosial çärelere gatnaşmaly, gezelenje gitmeli. Gowy täsir galdyrmak we güýmenmek üçin uly mümkinçilik bar.

Ýene-de okaň

13-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

12-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Ata Watan Eserleri

11-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

2024;Hepdelik täleýnama (08-14-nji iýul)

Ata Watan Eserleri

10-njy Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

09-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama