TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SENIŇ TÄLEÝNAMAŇ

20-nji aprel ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz!

Üns beriñ!   Egerde  araňyzda  daşary ýurtda  bilim almak isleýänleriňiz bar bolsa, şeýle hem Türkiýä wiza almak isleýän bolsaňyz, resminamalar toplumynyň  terjimesi üçin  “Makul Hyzmat” Terjime Merkezine ýüz tutup bilersiňiz. Onuň salgysy: Aşgabat şäheri, Ankara köçe 25,  (Aýtakow-Ýubileýniý), A Blok, 401

Habarlaşmak üçin…. +993 63 78-96-73,  96-48-55

E: Mail :   makulhyzmat@gmail.com 

 Siz hem öz ýyldyzyňyza görä, täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Her bir täleýnama baradaky gysgaça maglumatlary almak isleseňiz, onda şu ýere basyp okap bilersiňiz.

Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip, gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň!

Mähriban okyjylar! Doglan senäňize degişli ykbal ýyldyzlarynyň häzirki wagtda durmuşyňyza nähili täsir edýändigi, geljegiňiz baradaky biraz maglumatlary bilesiňiz gelse, size  20-nji  apreldaky täleýnamaňyzy hödürleýäris. 

Şeýle-de gadyrly okyjylar, siz islendik ýyldyzyňyzyň suratynyň üstüne basyp, ol baradaky giňişleýin maglumatlary okap bilersiňiz.

Hamal (guzy 21.03 — 20.04)

Şu gün juda köp üýtgeşmeler mümkin. Agşamy ýakyn adamyňyz bilen şemli, romantik ýagdaýda geçirmegiňiz ähtimal. Şu gün meýilleşdirilen hemme zadyňyzy ýerine ýetiriň, goňşularyňyz bilen jedelli meseleleri çözüň we myhmanlaryň gelmegine taýýarlanyň. Agşamy maşgalaňyz bilen geçirmek has gowudyr.

Sowur (öküzçe 21.04 — 20.05)

Bu gün ýolbaşçylar bilen umumy dil tapyşmak üçin amatly däl. Bu gün kän et iýmejek boluň. Ony gök önümler bilen çalşyň. Täze bir zady başlatmak synanyşyklary üstünlikli bolmaz, şu gün meýilleşdirilen ýygnaklar siziň ygtyýaryňyzdan başga sebäplere görä ýatyrylar. Söýgi we maşgala gatnaşyklary üstünlikli öser.

Jöwza (ekizekler 21.05 — 21.06)

Bu gün beýlekiler üçin sizi kemsitmek kyn bolar. Bolmasa siz, öz gyzyklanmalaryňyzyň çäginde adatydan has köp hereket edersiňiz. Dostlukly duşuşyklary islärsiňiz. Ýüregiňiziň küýseýän, islän ýerlerine baryp görmek bilen baglanyşykly köne meýilnamalaryňyzy durmuşa geçirmek islärsiňiz.

Seretan (leňňeç 22.06 — 22.07)

Dostlaryňyzdan goldawa garaşyň. Kömek wagtynda geler. Şol bir wagtyň özünde, hemişe ünsüňizi çekmeýän ugurlarda ýerlikliligiňizi duýup bilersiňiz. Daşyndan işlemeklik size täze girdejileri getirer. Saglygyňyza üns beriň.

Eset (ýolbars 23.07 — 23.08)

Bu gün, borçnamalara we sözlere esaslanan aragatnaşyklar aýratyn ähmiýete eýe bolar. Ýygy-ýygydan pikirlenýän şol syrly ýagdaýlaryňyzy çözmeklige siziň düşünjäňiz ýeterlik derejede bolar. Hakykat hökmany ýagdaýda aýan bolar.

Sünbüle (gyz 24.08 — 23.09)

Bu gün ýeterlik energiýaňyz bolar. Fiziki işjeňligi talap edýän meseleleri çözmek üçin öz potensialyňyzy ulansaňyz, gün täsirli bolar. Bu gün haýsydyr bir maliýe meselesiniň çözgüdini yza süýşürmeli, resminamalara gol çekmeli däl. Öý işleriniň bolmagy ähtimal.

Mizan (terezi 24.09 — 23.10)

Maliýe pudagynda möhüm wakalar bolar. Gowy pul gazanyp bilersiňiz. Ýöne ep-esli çykdajylar meýilleşdirilen hem, garaşylmadyk hem bolup biler. Ýoldaşyňyz bilen öňküdenem ýakynlaşyp bilersiňiz. Maşgala gatnaşyklary dostlukly görnüşde öser.

Akrap (içýan 24.10 — 22.11)

Bu gün şeýle bir gün, sizi özüne çeken duýga doly boýun egersiňiz. Siziň gönümelligiňiz we dogruçyllygyňyz düşünişmezligi aradan aýyrmaga kömek eder. Şol bir wagtyň özünde, ýagdaýa derňewiň kömegi bilen düşünmek synanyşyklary biderek bolar, duýgularyňyza has gowy bil baglaň. Agşam, adatdakysyndan has gaharly bolup bilersiňiz.

Kowus (keman 23.11 — 21.12)      

Bu gün dostlaryňyzy we garyndaşlaryňyzy sözler we hereketler bilen kemsitmezlige çalşyň. Başga biriniň işiniň miwesinden peýdalanmak synagy bar. Käbirleri üçin bu meşhur şöhratyň bigünä paýlanmagy bolar, beýlekiler sözüň göni manysynda erbet zady kabul ederler. Ýöne seresap boluň, bularyň hemmesi özüňi aldamakdyr.

Jedi (owlak 22.12 — 20.01)

Bu gün başlanan zady tamamlamaga, käbir bergileri üzmäge, ýitiren zatlaryň öwezini dolmaga mümkinçilik bolar. Köpiňiz üçin iş ugrundaky pozisiýalaryňyzy we gatnaşyklaryňyzy berkitmek üçin hakyky pursat bolar. Maksatlaryňyza ýetip bolýar.

Daluw (gowa 21.01-20.02)

 Ýakyn gurşawyň arasynda öz häsiýetiňe ynamlylygy görkezmeli. Elmydama diýen ýaly siziň pozisiýaňyz başgalara hyzmatdaşlygyň şertlerini aýtmakdyr. Bu gün başgalardan talap edersiňiz we öz pikiriňizi aýtmakda aýratyn bir intuziazm gorkezersiňiz.

Hut (balyk 21.02 — 20.03)

Bu gün, haýsydyr bir çäre görmekden uzak durarsyňyz. Maliýe tarapy günüň dowamynda çalt üýtgär. Täze borçnamalar we garaşylmadyk girdejiler aýrylmaýar. Bu gün size dürli duşuşyklar garaşýar, ýöne olaryň hemmesi ýüzleý bolar, esasanam netijesiz bolar.

Ýene-de okaň

06-njy iýun ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

04-nji iýun ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

03-nji iýun ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

1 teswir

Jemal 2023-04-25 at 09:16

Taleynamany wagtynda goymagynyzy we aktiw islemeginiz sizden hayys edip sorayaryn

Teswirle