JEMGYÝET

1900-njy ýyllaryň süýjüsi

Awstraliýa milli kitaphanasynyñ hünärmenleri 120 ýyl saklanylan süýji gutusyny tapdylar. Gözlegçiler topary Awstraliýanyň şahyry, oba ýerlerinde goşgulary bilen meşhur bolan Endrýu Barton Patersonyň eserlerini öwrendiler. Şahyryñ golýazmalar we resminamalarynyñ arasyndan sowgat ýadygärlik süýji gutusy çykdy diýip, kitaphananyñ resmi saýty habar berýär. Käbir maglumatlara görä, bu süýjüler 1900-nji ýylda geçen söweşde Wiktoriýa Şa zenanyñ adyndan esgerlere sowgat hökmünde ugradylypdyr. Paterson bolsa şol döwürde harby habarçysy bolup işlände bu süýjüni esgerden satyn alandyr diýip çaklanylýar.

“Haçan-da biz bu süýji gutusyny açanymyzda, örän ýakymly ys duýduk” diýip, kitaphananyñ işgäri Jenifer Todd belläp geçdi.

 

Dünýä Sahypamyz

Dünýäde bolup geçýän wakalardan habarly bolmak-bu döwrüň talaby!

Ýene-de okaň

Özbegistanyň Prezidentiniň karary: Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygy giňden belleniler

Ata Watan Eserleri

Emeli Intellekt: “Turkmenistan Weekly News” habarlar gepleşigini iňlis dilinde tomaşaçylara ýetirýär

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanda Meksikanyň ilçisi işe başlady

Türkmenistan-BMG: 22 resminama gol çekildi

Ata Watan Eserleri

Ahmet Demirok: Türkmenistanda Türkiýä wekilçilik etmek türk diplomaty üçin uly buýsançdyr

Türkmenistanyň diplomatik işgärleriniň güni bellendi

Ata Watan Eserleri