SENIŇ TÄLEÝNAMAŇ

19-njy maý ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz!

Üns beriñ! Gündelik täleýnamany wideo görnüşinde tomaşa etmek üçin şu ýere ýa-da aşakdaky suradyň üstüne  basyñ! Siz Gündelik Tâleýnama we beýleki Atavatan Tv Kanalyndaky gepleşikleri añsatlyk bilen tomaşa edip bilersiñiz!

 

 

 Siz hem öz ýyldyzyňyza görä, täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Her bir täleýnama baradaky gysgaça maglumatlary almak isleseňiz, onda şu ýere basyp okap bilersiňiz.

Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip, gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň!

Mähriban okyjylar! Doglan senäňize degişli ykbal ýyldyzlarynyň häzirki wagtda durmuşyňyza nähili täsir edýändigi, geljegiňiz baradaky biraz maglumatlary bilesiňiz gelse, size 19-njy maýdaky täleýnamaňyzy hödürleýäris.

Şeýle-de gadyrly okyjylar, siz islendik ýyldyzyňyzyň suratynyň üstüne basyp, ol baradaky giňişleýin maglumatlary okap bilersiňiz.

Hamal (guzy 21.03 — 20.04)

Nagt we nagt däl tölegler bilen baglanyşykly durnuksyz ýagdaý dowam edýär. Isleglere gözegçilik etmeli. Häzir  karz almak üçin gatybir amatly wagt däldir. Maliýe resminamalaryna aýratyn üns beriň!

Sowur (öküzçe 21.04 — 20.05)

Sowur aýallary şu gün ýakynlary, hossarlary bilen duşuşsalar gowy bolar. Ýyldyzlar siziň dogruçyllygyňyzyň, içerki tertip-düzgünliligiňiziň maksatlaryňyza ýetirjekdigini duýdurýarlar. Aragatnaşykda sowuklyk sowur erkeklerini şahsy durmuşynda negatiw üýtgeşmelere alyp barar.

Jöwza (ekizekler 21.05 — 21.06)

Häzirki wagtda diňe işjeň hereket etmek we esassyz töwekgelçiligi talap etmeýän adaty zatlary etmek has gowudyr. Ýaramaz netijelere getirjek möhüm kararlary bermeli däl. Pikirleriňizi goramalysyňyz.

Seretan (leňňeç 22.06 — 22.07)

Bu gün size aýdylýan köp gowy sözleri eşidersiňiz, bu, elbetde ýakymly bolar. Düwnük keseliniň aýal-gyzlarynyň jemgyýetde täze derejä çykmaklary ýa-da taslamalaryna täze ýaranlary çekmekleri mümkin. Seretan erkekleri täze girdeji çeşmesini tapmaga mümkinçilik berýän habarlary alarlar.

Eset (ýolbars 23.07 — 23.08)

Şu gün söwda edeniňizde seresap boluň – galplyk ýa-da pul ýitirmek ähtimalygy ýokarydyr. Şeýle hem, bazara syýahat etmekden, et iýmitlerini we alkogolly içgileri içmekden, zäherlenmekden, umuman saglygyňyza zyýan ýetirip biläýjek zatlaryň ählisinden gaça durmaly. Daşarda has köp wagt geçirmäge synanyşyň: tokaýda, derýada, deňziň kenarynda gezelenç ediň.

Sünbüle (gyz 24.08 — 23.09)

Bu gün, häkimiýetlere, howandarlara, hökümet we jemgyýetçilik guramalaryna ýüzlenseňiz üstünlikli boljakdygyny wada berýär. Ýagdaýa gözegçilik etmek ukyby hem-de maksada ýetmekde yzygiderlilik we okgunlylyk maliýe ýagdaýyny gowulaşdyrmak ýa-da işiň üstünlikli çözülmegi üçin şert döreder. Inisiatiwany boýnuňyza alyň we hiç bir ýagdaýda yza çekilmäň – ähli mümkinçiliklerden peýdalanyň.

Mizan (terezi 24.09 — 23.10)

Keýpiňiz gowy bolar, töwerekdäkileriň hemmesi şatlykly we owadan görner, umuman, bagt bu gün sizin hemraňyz bolar. Esasy zat, ony gorkuzmazlykdyr. Munuň üçin Puşkiniň ertekisindäki garry aýalyň ýalňyşlyklaryny gaýtalamaň – bir söz bilen aýdanyňda, köp isläp azdan galmajak boluň.

Akrap (içýan 24.10 — 22.11)

Akraplar üçin indi rahat dynç almagyň wagty geldi: uklamak, söýgüli eserleri okamak, çagalar bilen gyzyklanmak, iň ýakyn dostlaryny myhmançylyga çagyrmak bu gün gowy amallar bolar. Umuman, energiýany tygşytlaýan režimde durmuşdan lezzet alýarys.

Kowus (keman 23.11 — 21.12)      

Özüňizi negatiw tarapa ugrukdyrmajak boluň. Ujypsyzja kynçylyklara üns bermäň we haýsydyr bir sebäpden bizar bolmaň – şonda gün gaty gowy bolar. Beýlekileriň özlerini alyp baryşlary ýumşak söz bilen aýdanyňda, ýeterlik mylakatly we medeniýetli däl – şonuň üçin olardan daşda duruň we känbir ähmiýet bermäň.

Jedi (owlak 22.12 — 20.01)

Maşgala agzalary bilen ýakynlaşmak, bile könäni ýatlap gülşüp oturmak üçin amatly wagt, şol sanda sypaýyçylyk diýseň ýerlikli bolar. Birnäçe gün ozal möhüm hasap eden meseleleriňiz size özüni ýatladar, şonuň üçin geçmişe azajyk yza gaýdyp gelmeli bolarsyňyz. Mundan başga-da, köp dawa-jenjel, ownuk kynçylyklar, garaşylmadyk duşuşyklar we geň gepleşikler bolar.

Daluw (gowa 21.01-20.02)

Ýollarda dyknyşyk bolar, işde gyssaglylyk, gapjygyňyzda şemal şuwlar,  howa-da diýseň ýakymsyz bolar. Ýöne dawa-jenjellere goşulmasaňyz we arkaýyn işiňizi dowam etdirseňiz, ýaramazlyklardan gaçyp bilersiňiz.

Hut (balyk 21.02 — 20.03)

Bu gün ähli inisiatiwany öz üstüňize aljak bolmaň. Özüňizi durnukly we asuda alyp barsaňyz has ýerlikli bolar. Bu günki täleýnama agşamlyk maşgalaňyz ýa-da ýakyn adamyňyz bilen bir ýere gidip aýlanmagy, gezelenç etmegi maslahat berýär.

17-nji maý ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

 

Ýene-de okaň

21-nji Iýun ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

20-nji Iýun ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

2024;Hepdelik täleýnama (17-23-nji iýun)

19-njy Iýun ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

18-nji Iýun ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

17-nji Iýun ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama