TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SENIŇ TÄLEÝNAMAŇ

19-njy mart ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz!

“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň. 

Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip, gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň! 

Mähriban okyjylar! Ýyldyzlaryň hereketiniň 19-njy mart güni ykbalyňyza ýetirýän täsiri barada bilesiňiz gelse, size şol günüň täleýanamasyny hödürleýäris.

Bellemeli zat, siz islendik ýyldyzyň suratynyň üstüne basyp, ol baradaky giňişleýin maglumatlary alyp bilersiňiz.

Hamal (guzy 21.03 — 20.04)

Şu günki täleýnama size nobatdaky bir adaty günüň boljakdygyny aýdýar. Erbet niýetlileriň päsgelçilikleri we agressiýasy ähtimal. Maşgala gatnaşyklarynda kynçylyklar hem bolup biler. Sizde agressiwligiň juda  ýokarlanmagy ýakyn adamyňyzyň göwnüne degmegiňize sebäp bolup biler. Öz gaharyňyzy saklanmaga synanyşyň, çünki bigünä adamlara zyýan berip bilersiňiz.

Sowur (öküzçe 21.04 — 20.05)

Bu gün töwerekdeki adamlara nägilelik, sagdyn duýgurlyk, gyzgyn, täze we gowy pikirleriň gelmegi bilen bellenip bilner. Garaşylmadyk gapma-garşylyk bolup biler, ýöne agressiýadan, nägilelikden we gahar-gazapdan dynsaňyz, meseleleriň ählisi tiz çözüler. Çykdajylaryňyza gözegçilik etmeli bolarsyňyz – garaşylmadyk maddy çykdajylar bolup biler.

Jöwza (ekizekler 21.05 — 21.06)

Jemgyýetçilik ýagdaýyňyzyň we maddy derejäňiziň durnuklylygy şübheli bolmaly däldir. Bu gün täze gyzykly teklipleri almagyňyz mümkin. Ýöne ýyldyzlar wagtyňyzy täze maýa goýumlaryna sarp etmegiňizi maslahat berýärler – yza süýşürmek has gowudyr. Jöwzalar geljegi barada köp alada ederler. Olar bu gün şowlulyga we ýeňişe ynanmaz we orta, adaty ýoly saýlarlar.

Seretan (leňňeç 22.06 — 22.07)

Işjeň gün. Häzirki wagtda çözülmedik meseleler hemişe özlerini ýatladar we aýgytly herekete itergi berer. Hyzmatdaşlaryňyza we ýakynlaryňyza meýilnamalaryňyz barada habar bermeli däl, olar düşünip bilmezler ýa-da makullamazlar. Günüň ikinji ýarymynda halaýan zadyňyzy edip biraz wagt ünsüňizi sowup bilersiňiz, ýöne şonda-da keserip duran meseleleri ýatdan çykaryp bilmersiňiz.

Eset (ýolbars 23.07 — 23.08)

Iş boýunça syýahat etmek, maýa goýum goýmak, kärhanaňyzy giňeltmek üçin amatsyz gün. Bu gün garaşylmadyk erbet habary eşitmäge taýyn boluň. Döredilen meseleleri çözmek üçin diňe bir janlylygyň we şahsy güýjüň ýeterlik däldigini duýup bilersiňiz. Emma bu wagtlaýyn duýgudyr.

Sünbüle (gyz 24.08 — 23.09)

Özüňize gödek çemeleşiň. Bu gün özüňizi tankytlamak üstünlige ýetmegiň iň oňat serişdesidir. Öň ýatdan çykaryp başlan geçmişdäki meseleleriňiziň öňüňizden çykmagy bilen durmuşyňyz üýtgeşmelere sebäp bolmagy mümkin. Bolýan zatlara düýpli baha bermek zerur. Bu ýagdaýda käbir üýtgeşmeler girizmek we pozisiýaňyzy berkitmek aňsat bolar.

Mizan (terezi 24.09 — 23.10)

Bu gün gymmatlyklara täzeden baha bermek bilen belleniler. Işewürligi we şahsy durmuşy ösdürmegiň täze tapgyry mümkin. Esasy we ikinji derejäni kesgitläniňizden soň, özüňizi alyp barşyňyzyň dogry ýoluny tapyp bilersiňiz. Köp mizanlar duýgularyň arassalanmagyny we täzelenmegini başdan geçirerler.

Akrap (içýan 24.10 — 22.11)

Bu gün durmuşyňyzy düýpgöter üýtgedip bilersiňiz. Möhüm üýtgeşmelere taýyn boluň. Romantiki başdan geçirmeler hem başlanylyp bilner. Hiç haçan eden işleriňize ökünmersiňiz, sebäbi ýanyňyzda ygtybarly adam bolar. Netijede, fiziki we akyl taýdan özüňizi has gowy duýarsyňyz.

Kowus (keman 23.11 — 21.12)      

Bu gün ýakymly işler we pursatlar size garaşýar. Ähli meseleleri üstünlikli tamamlap bilersiňiz, sebäbi planetalaryň ýagdaýy muňa goşant goşar. Agşam asudalygy we parahatlygy wada berýär. Arkaýynlygy, adatdan daşary howpsuzlygy we öz güýjüňize ynam duýarsyňyz. Çagalaryňyz bilen aragatnaşyk öz çagalyk döwrüňizdäki ýatlamalaryňyzy janlandyrar.

Jedi (owlak 22.12 — 20.01)

Ýakyn adamyňyzdan ýakymsyz habarlar, heläkçilikler we keseller bolmagy ähtimal. Maşgala gatnaşyklaryňyz biraz bulaşyp biler. Munuň öňüni almak üçin eliňizden gelenini etmeli bolarsyňyz. Has ýumşak we pespäl boljak boluň.

Daluw (gowa 21.01-20.02)

Başlangyçlar üçin gowy gün däl, sebäbi olaryň netijeleri size ýakymsyz bolup biler. Ýaltalyk etmek we töwekgelçilik etmek maslahat berilmeýär. Möhüm zatlary başga güne süýşüriň. Dostlar, garyndaşlar, çagalar sizden kömege we goldawa garaşýarlar.

Hut (balyk 21.02 — 20.03)

Bu gün özüňizi başga, has gowy tarapdan görkezmegiň, täzeçillik etmegiň güni. Daş keşbiňizi oňaýly üýtgediň, erbet häsiýetleriňize garşy çynlakaý göreşiň. Erbet endiklerden, buýsançdan we ulumsylykdan dynmak maslahat berilýär.

“Miss World 2021” ýeňijisi yglan edildi

 

Ýene-de okaň

06-njy iýun ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

04-nji iýun ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

03-nji iýun ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Teswirle