19-njy iýunda ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz!

“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň. 
Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz!
Siz Täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan Täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň!

Hormatly her günki täleýnama bilen yzygiderli gyzyklanýan okyjylarymyz! Size 19-njy iýundaky nobatdaky täleýnamany hödürleýäris.

Bellemeli zat, siz islendik ýyldyzyňyzyň suratynyň üstüne basyp, ol baradaky giňişleýin maglumatlary alyp bilersiňiz.

Hamal (guzy 21.03 — 20.04)

Günüň dowamynda, jemlenmegi we jogapkärçiligi ýokarlandyrmagy talap edýän aýratyn kararlardan we aýry-aýry işlerden gaça durjak boluň. Sizi adamlar bilen baglanyşdyrýan maliýe borçnamalaryndan aýratyn seresap bolmaly. Islendik işde täze hyzmatdaşlary çekmek, duýgurlyga we dostlukly maslahatlara eýermek üçin hyzmatdaşlyk amatly bolar.

Sowur (öküzçe 21.04 — 20.05)

Esasanam sowur erkekleri üçin amatly gün. Garsydaky jynsyň wekili bilen gatnaşyklarda üstünlik gazanarsyňyz, doly döredijilik mümkinçiliklerini görkeziň.  Bu gün täze, gyzykly tanyşlyklary açyp bilersiňiz. Sowur zenanlary üçin öý işleri ýa-da ýoldaşy bilen gatnaşykdaky kynçylyklar ähtimal. Artykmaç zat soraman, durmuşyň hödürlän zatlaryndan razy bolmaga synanyşyň.

Jöwza (ekizekler 21.05 — 21.06)

Täze işe başlamak, meýilnamalaşdyrmak, maşgala we ýakyn gatnaşyklar üçin amatsyz gün. Durmuş potensialy pes. Ähtimal, ähli işler maliýe ýitgilerine ýa-da abraýyň ýitmegine sebäp bolup biler. Nerwiň bozulmagy, tolgunmak, duýdansyz keýpiň üýtgemegi mümkin. Saglyk problemalarynyň ähtimallygy ýokary.

Seretan (leňňeç 22.06 — 22.07)

Duýgurlygyňyz, öňdengörüjiligiňiz we kabul edijiligiňiz artar. Bu esasanam döredijilik bilen meşgullanýanlara degişlidir. Energiýanyň artýandygyny duýup, höwes bilen işe başlamagyňyz mümkin. Hünär meselelerini aňsatlyk bilen çözüp, işde üstünlik gazanyp we pikirleriňizi durmuşa geçirip bilersiňiz. Söwda etmek, abraý gazanmak, öňe çykmak ýaly meselelerde size üstünlik garaşýar.

Eset (ýolbars 23.07 — 23.08)

Şu günki goroskop täze işler, meýilnamalaryň, ýygnaklaryň durmuşa geçirilmegi üçin amatly döwrüň başlamagyny wada berýär. Garaşylmadyk habarlar sizi hereketleriňizi täzeden gözden geçirmäge ýa-da işiňizdäki ileri tutulýan ugurlary üýtgetmäge mejbur eder.
Sünbüle (gyz 24.08 — 23.09)

Ýyldyzlar töwekgelçilikli işlerden, şübheli tanyşlyklardan we saglyga howp salmakdan duýduryş berýär. Maliýe ýitgileriniň bolmagy ähtimal. Öý işlerine aýratyn ähmiýet beriň. Duýgularyňyza, pikirleriňize we hereketleriňize üns beriň, sebäbi ykbalyň garaşylmadyk öwrümine taýyn bolmaly.

Mizan (terezi 24.09 — 23.10)

Bu gün öňki döwrüň pikirlerini durmuşa geçirip bilersiňiz, ýöne iş kagyzlary bilen işlemeli däl, hünär işjeňliginde üstünlik gazanmaga synanyşmaly däl – bu gün işiň, döredijiligiň görnüşini üýtgetmek ýa-da şahsy meseleleri çözmek üçin amatlydyr. Işewür aragatnaşyklar ýakyn wagtda köp peýdalar getirer. Düýşleriňiziň hakykata öwrülmegi mümkin.

Akrap (içýan 24.10 — 22.11)

Döwür sazlaşyksyz we gaty kyn bolup biler. Hyzmatdaşlykda aldaw we hyýallar, garyndaşlar ýa-da çagalar bilen dawa-jenjeller, saglygyň ýaramazlaşmagy ähtimal. Siziň paýhaslylygyňyz we tutanýerliligiňiz, hemişe üýtgäp duran gurşawda ýerleşmäge kömek eder. Bu gün täjirçilik işiňiz bar bolsa, seresap boluň – ýyldyzlar şowsuzlyk ýa-da maliýe ýitgileri barada duýduryş berýärler. Ykbal size garşy, ýöne ýüz öwürme – agşam günüň negatiw meýilleri peseler.

Kowus (keman 23.11 — 21.12)      

Günüň birinji ýarymy, amaly islegiňiz sebäpli amatsyz bolup biler. Däp-dessurlary we maksada okgunlylygy hormatlamak meýli beýlekiler tarapyndan berklik we gödeklik hökmünde kabul edilip bilner. Galan zatlary ýatyrmaga we ýerine goşmaça jogapkärçilikleri almaga mejbur bolmagyňyz mümkin. Rugsat bermek we açyk konflikte girmezlik ukybyňyz günüň negatiw meýillerini ep-esli azaldar.

Jedi (owlak 22.12 — 20.01)

Ähtimal, gowy habar ýa-da sowgat, iň ýakyn adamdan.Ýyldyzlara saglyga üns bermek maslahat berilýär. Belki, şu gün birneme oňaýsyzlyk duýarsyňyz. Alkogolly içgileri ulanmak maslahat berilmeýär. Bu gün özüňe alada et. Daşarky saklanmagyňyz, ýakynlaryňyz bilen gatnaşyklarda kynçylyklara sebäp boljak sowuklyk we gödeklik hökmünde kabul edilip bilner. Bu gün şahsy durmuşyňyzda aladalardan, gapma-garşylyklardan we özara nägileliklerden gaça durmak kyn bolar.

Daluw (gowa 21.01-20.02)

Täze işe başlamak ýa-da hyzmatdaşlar bilen täze gatnaşyk gurmak üçin amatly gün. Durmuş potensialyňyz ýokary. Adaty borçlara, edeplilige we hyzmatdaşlar bilen gatnaşyklarda jogapkärçilige standart däl çemeleşmäňiz geljekdäki üstünlikleriň açary bolar.

Hut (balyk 21.02 — 20.03)

Bu gün, işiňizdede ösüşi ýa-da şahsy durmuşda sazlaşyklygy getirmez. Duýdansyz keýpiň üýtgemegi, gaharlanmaklyk mümkin. Nerw ulgamyna ýük artar, bu bolsa dowamly keselleriň güýçlenmegi bilen howp salýar. Daş-töweregiňizdäki adamlar bilen gatnaşykda, beýleki meselelere geçip, adatdakysy ýaly, dawa-jenjellerden gaça durmaga synanyşyň.

 

https://www.atavatan-turkmenistan.com/yhg-nin-xv-sammitine-tayyarlyk-gorulyar/

ÝENE-DE OKAŇ

Ýaponiýanyň paýtagtyTokio şäherinde tomusky Olimpiýa oýunlary dowam edýär. Russiýanyň türgenleri sinhronly suwda ýüzmek ýaryşynda ýene-de altyn medal gazandylar. Umuman, häzirlikçe sportuň bu görnüşinde jübütleýin sinhronly suwda ýüzmekde Swetlana Romaşina hem-de Swetlana Kolesniçenko taý tapylanok. Olar eýýäm köp ýyllardan bäri bu ugurda birinjiligi eýeläp gelýär. Tokio Olimpiýa oýunlarynda hem bu iki rus türgeni altyn medalyň eýesi boldy.  Swetlana Romaşina sportuň bu...
Ýurdumyzyň dürli künjeklerinde täze binagärlik we şähergurluşyk ulgamyny kemala getirmek hem-de berk bedenli, sagdyn ýaş nesli terbiýeläp ýetişdirmek, şeýle hem çagalaryň dynç alyş şertlerini has-da gowulandyrmak boýunça alnyp barylýan işleri dowam etdirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Daşoguz welaýatynyň häkimligine S.A.Nyýazow adyndaky etrapda çagalar üçin döwrebap dynç alyş seýilgähiniň taslamasyny düzmek we ony ýanaşyk ýerleri...
Paýtagtymyzda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň we düýn ýurdumyza döwlet sapary bilen gelen Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmonyň arasynda gepleşikler geçirildi. Duşuşygyň barşynda Prezidentler syýasy, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamlardaky türkmen-täjik gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmek babatda iki döwletiň gyzyklanmalaryny tassykladylar. Döwlet Baştutanlary ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn gepleşigi giňeltmek nukdaýnazaryndan, Emomali Rahmonyň bu saparynyň öz wagtyndalygyny we ähmiýetini bellediler. Prezidentler sebit we halkara gün tertibiniň...
Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz Täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan Täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň! Hormatly her günki täleýnama...
Türkmenistan bilen Täjigistanyň Prezidentiniň arasynda geçirilen ýokary derejedäki türkmen-täjik gepleşikleriniň jemleri boýunça köp sanly ylalaşyga gol çekildi. Täjigistanyň resmi habarlar gullugynyň habaryna görä, iki ýurduň döwlet Baştutanlary bilelikdäki Beýannama gol çekdiler. Soňra iki ýurduň hökümet wekiliýetiniň arasynda 19 resminama gol çekildi: Täjigistan Respublikasynyň Ykdysady ösüş we söwda ministrligi bilen Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň arasynda hyzmatdaşlyk etmek hakyndaky ähtnama; 2021-2023-nji ýyllar...
18,713FansLike
19,500FollowersFollow
859FollowersFollow
417SubscribersSubscribe

Iň täze habarlar