TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

19-njy awgust  – Bütindünýä fotosurat güni

Fotosurat – özboluşly işdir. Sebäbi gyzykly pursatlary, owadan ýerleri hem-de hiç haçan gaýtalanmajak pursatlary ýadygärlik saklamak üçin suratyň ähmiýeti uludyr. Mundan başga-da, käbirleri üçin surata düşürmek diňe bir güýmenje däl, eýsem hünärdir.

Her ýyl 19-njy awgustda ähli fotograflar hem-de bu sungaty söýýänler Bütindünýä fotosurat gününi belleýärler. Bu baýramçylyk 2009-njy ýylda awstraliýaly Korske Ara atly suratçynyň başlangyjy bilen döredildi.

Baýramçylygyň senesi 1839-njy ýylda halk köpçülige suratyň çap edilmeginiň usulynyň mäli edilen güni bilen baglanyşdyryp kesgitlendi. Bu oýlap tapyş Liu Žak Mande Dagere degişlidir. Ol bu oýlap tapyşyny “dünýä sowgat” diýip yglan etdi.

Ýene-de okaň

Gurbanguly Berdimuhamedow Ýaponiýanyň Premýer-ministri bilen duşuşdy

Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynda baýramçylyk at çapyşyklary geçirildi

Türkiýäniň Prezidenti Türkmenistanyň Garaşsyzlyk gününi gutlady

Ata Watan Eserleri

Teswirle