TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

19-njy awgust  – Bütindünýä fotosurat güni

Fotosurat – özboluşly işdir. Sebäbi gyzykly pursatlary, owadan ýerleri hem-de hiç haçan gaýtalanmajak pursatlary ýadygärlik saklamak üçin suratyň ähmiýeti uludyr. Mundan başga-da, käbirleri üçin surata düşürmek diňe bir güýmenje däl, eýsem hünärdir.

Her ýyl 19-njy awgustda ähli fotograflar hem-de bu sungaty söýýänler Bütindünýä fotosurat gününi belleýärler. Bu baýramçylyk 2009-njy ýylda awstraliýaly Korske Ara atly suratçynyň başlangyjy bilen döredildi.

Baýramçylygyň senesi 1839-njy ýylda halk köpçülige suratyň çap edilmeginiň usulynyň mäli edilen güni bilen baglanyşdyryp kesgitlendi. Bu oýlap tapyş Liu Žak Mande Dagere degişlidir. Ol bu oýlap tapyşyny “dünýä sowgat” diýip yglan etdi.

Ýene-de okaň

Halk Maslahatynyň Başlygy Türkiýäniň Aşgabatdaky ilçihanasyna bardy

Türkmenistanyň Prezidentiniň Mary welaýatyna iş sapary

Türkmenistanly lukmanlar Türkiýede ejir çekenlere kömek berýär

Teswirle