SENIŇ TÄLEÝNAMAŇ

19-njy Aprelde ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz!
Üns beriñ! Eger-de araňyzda daşary ýurtda bilim almak isleýänleriňiz bar bolsa, şeýle hem Türkiýä wiza almak isleýän bolsaňyz, resminamalar toplumynyň terjimesi üçin “Makul Hyzmat” Terjime Merkezine ýüz tutup bilersiňiz. Onuň salgysy: Aşgabat şäheri, Ankara köçe 25, (Aýtakow-Ýubileýniý), A Blok, 401

Habarlaşmak üçin…. +993 63 78-96-73, 96-48-55

E: Mail : makulhyzmat@gmail.com

Siz hem öz ýyldyzyňyza görä, täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň. Her bir täleýnama baradaky gysgaça maglumatlary almak isleseňiz, onda şu ýere basyp okap bilersiňiz.

Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip, gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň!

Mähriban okyjylar! Doglan senäňize degişli ykbal ýyldyzlarynyň häzirki wagtda durmuşyňyza nähili täsir edýändigi, geljegiňiz baradaky biraz maglumatlary bilesiňiz gelse, size 2024-nji ýylyň 19-njy apreldaky täleýnamaňyzy hödürleýäris.

Hamal (guzy 21.03 – 20.04)

Irden kyn meseleleriňizi çözmek üçin amatly bolar. Köpden bäri zerur çözgütleri talap edýän köp sanly meseläni çözmek mümkin bolar. Ofis enjamlaryny çalyşmak hakda pikir edýän Hamallar  üçin indi muny etmegiň wagty geldi. Käbir zatlar şu gün meýilnama boýunça gitmez, ýöne ugurtapyjylyk tejribe we duýgurlyk size islendik ýagdaýdan çykmagyň iň gowy ýoluny görkezer.Agşam garyndaşlaryňyz ýa-da ýakyn adamyňyz bilen wagt geçirmeli.

Sowur (öküzçe 21.04 – 20.05)

Bu gün siziň höwesiňiz kärdeşleriňizi esasanam netijeli işlemäge ruhlandyrar. Köp meseläni çözmegiň standart däl usullaryny taparsyňyz hatda uzak wagtdaky  meselelere-de baş goşarsyňyz. Gozgalmaýan emläk amallaryny meýilleşdirýän Sowurlar  üçin ýyldyzlar goldaw berjekdigini wada berýärler.Agşam siz ýakymly bir zat edip bilersiňiz ýa-da çynlakaý temalary ara alyp maslahatlaşyp bilersiňiz – maşgala agzalary size islendik ýagdaýda düşünişerler.

Jöwza  (ekizekler 21.05 – 21.06)

Günüň başynda kärdeşleriňiz  haýsydyr bir sebäbe görä gaharlanyp bilerler we islendik teswiriňize duýgudaşlyk edip bilerler. Ýöne  alada etme günortana çenli hemmeler köşeşer we derrew jogapkärçiligine geçer. Işden soň Jöwzalaryň hemmesi diýen ýaly ýakymly agşam geçirer. Dostlukly ýa-da romantik atmosferada bolup biler.

Seretan (leňňeçler 22.06 – 22.07)

 Ylham ähli hünär meselelerini çözmäge mümkinçilik berer. Täze pikirleri paýlaşarsyňyz we dolandyryş olary iş prosesleriňize durmuşa geçirmäge kömek eder. Iş bilen meşgullanýan Seretanlar  üçin gepleşikler we iş saparlary gowy geçer. Meýilleşdirilmedik bonus almak ýa-da köne karzy yzyna gaýtarmak mümkinçiligi bar.Häzirki wagtda şahsy durmuşyňyzda hemme zat gowy bolar. Romantiki hekaýasy ýaňy başlanlaryň has üstünlikli senesi bolar.

Eset (ýolbars 23.07 – 23.08)

Bu gün hatda müňkin  däl meselelere-de çemeleşip, köp iş bilen başagaý bolup, abraýyňyzy güýçlendirersiňiz. Kärdeşler dolandyryş we işewür hyzmatdaşlar bilen umumy dil tapmak aňsat bolar. Resmi guramalara baryp görmek we meseleleri çözmek üçin amatly gün.

 Sünbüle (gyz 24.08 – 23.09)

 Möhüm kararlar bermeli däl ýa-da irden möhüm meselelere başlamaly däl. Has takyklygy we jikme-jikliklere ünsi talap etmeýän gündelik işleri ýerine ýetirmek has gowudyr. Bary-ýogy birnäçe sagatdan soň ünsüňizi jemlemek has aňsat bolar we iş ritmine girersiňiz. Şeýle-de bolsa kärdeşleriňiz bilen ýakyn aragatnaşyk saklamagy talap etmeýän taslamalara ünsi jemlemäge synanyşyň. Häzirki wagtda umumy dil tapmak adatdakysyndan birneme kyn bolar.Günüň ikinji ýarymy köşeşer. Ýakynlaryňyzyň goldawy ýygnanan stresleri ýeňip geçmäge kömek eder.

Mizan (terezi 24.09 – 23.10)

Öz tagallalaryňyz we beýlekiler bilen gatnaşygyňyzyň arasynda deňagramlylyk tapyp bilseňiz gün üstünlikli bolar. Iş bilen meşgullanýan Misanlar esasanam gowy işlär. Duýgurlyk nädip hereket etmelidigini aýdar.Agşam dostlugy we maşgala gatnaşyklaryny berkitmek üçin amatly. Myhmanlary kabul edip ýa-da gezelenje gidip bilersiňiz. Diňe şowhunly kompaniýalardan gaça duruň, iň ýakyn adamlaryňyz bilen wagt geçirmek has gowudyr.

Akrap (içýan 24.10 – 22.11)

Bu  gün hünär meselelerini çözmek pikir edişiňizden birneme kyn bolup biler. Ýyldyzlar size iň gyzgyn jedellerde hem özüňizi saklamaklygy maslahat berýär. Bolmasa aýdylan zatlar siziň ýüregiňizi agyrdyp biler.Agşam hemme zat kem-kemden gowulaşar we alnan netijelerden kanagatlanarsyňyz. Ýakynlaryňyz  bilen aragatnaşykda  kyn günüň ýakymly soňy bolar.

Kowus (keman 23.11 – 21.12)

 Bu gün köp zat size bagly bolar. Kärdeşler we garyndaşlar ownuk sebäplere görä sizi ünsden düşürmäge synanyşarlar. Öň kesgitlenen meýilnama boýunça utgaşdyrylan işe ýetmek aňsat bolmaz. Haýsydyr bir zadyňyza üns beriň: telefonyňyzy i ýa-da başga zerur zatlaryňyzy ýitirmek howpy bar. Bu gün gymmat bahaly satyn alyşlardan gaça duruň esasanam gaty köp pul harçlaýarsyňyz.Maşgalaňyz bilen agşam ýakymly we rahat bir zat etmäge synanyşyň.

Jedi (owlak 22.12 – 20.01)

 Irden özara gatnaşyklaryňyzy çäklendirip özbaşdak edip boljak zatlary ediň. Birnäçe sagatdan soň keýpiňiziň gowulaşýandygyny duýarsyňyz. Şol wagt beýlekiler bilen gatnaşygy talap edýän meselelere geçmeli. Duýgularyňyzy diňläp bilseňiz köp zat etmäge wagtyňyz bolar.Şahsy gatnaşyklarda hemme zat isleýşiňiz ýaly bolmaz. Nägileligiň ownuk sebäpleri ýüze çykyp biler. Maşgala agzalary bilen gapma-garşylyga sebäp boljakdygyna ýa-da hemme zadyň çalt we ýönekeý çözüljekdigine baglydyr.

Daluw (gowa 21.01 – 20.02)

 Bu gün işe ünsi jemlemek kyn bolar we dolandyryş bilen özara düşünişmek hem aňsat bolmaz.Daluwlar gündelik işler bilen meşgullansalar we  tiz wagtdan güýçlenjekdigiňizi duýarsyňyz we has jogapkärli meselelere geçip bilersiňiz.Şahsy durmuşyňyz size ýakymly tejribeler berer ýöne ýakyn adamyňyza duýgur bolmaly bolarsyňyz.

Hut (balyk 21.02 – 20.03) 

 Esasanam daşarky täsirlere duýgur bolarsyňyz. Bu başgalaryň niýetlerine düşünmäge kömek eder we möhüm meseleleriň çözülmeginiň öňüni alyp biler. Goldaw üçin köne dostlaryňyza ýüz tutsaňyz maksatlaryňyza ýetmek has aňsat bolar. Hut telekeçileri üçin bu gün her tarap üçin peýdaly şertnamalary baglaşmak üçin amatlydyr.Başgalar bilen özara düşünişmäge synanyşyň. Bu diňe bir iş üçin däl eýsem şahsy durmuş üçinem möhümdir. Söýgüliňiz bilen ownuk düşünişmezlikler hem aradan aýrylmaýar.

Ýene-de okaň

13-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

12-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Ata Watan Eserleri

11-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

2024;Hepdelik täleýnama (08-14-nji iýul)

Ata Watan Eserleri

10-njy Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

09-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama