TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SENIŇ TÄLEÝNAMAŇ

18-nji awgust ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz!

Üns beriñ! Gündelik täleýnamany wideo görnüşinde tomaşa etmek üçin şu ýere ýa-da aşakdaky suratyň üstüne  basyñ! Siz Gündelik Tâleýnama we beýleki Atavatan Tv Kanalyndaky gepleşikleri añsatlyk bilen tomaşa edip bilersiñiz!

 Siz hem öz ýyldyzyňyza görä, täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Her bir täleýnama baradaky gysgaça maglumatlary almak isleseňiz, onda şu ýere basyp okap bilersiňiz.

Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip, gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň!

Mähriban okyjylar! Doglan senäňize degişli ykbal ýyldyzlarynyň häzirki wagtda durmuşyňyza nähili täsir edýändigi, geljegiňiz baradaky biraz maglumatlary bilesiňiz gelse, size 18-nji awgustdaky täleýnamaňyzy hödürleýäris.

Şeýle-de gadyrly okyjylar, siz islendik ýyldyzyňyzyň suratynyň üstüne basyp, ol baradaky giňişleýin maglumatlary okap bilersiňiz.

Hamal (guzy 21.03 — 20.04)

Hamallar häzirki wagtda ilki bilen maşgalasy barada gyzyklanarlar. Günüň ikinji ýarymy, döwlet edaralarynyň wekilleri we başlyklar bilen aragatnaşyk saklamak, iş we şahsy emläk meselelerini çözmek üçin amatly bolar.

Sowur (öküzçe 21.04 — 20.05)


Iş gününiň birinji ýarymy diýseň üstünlikli bolar, ýolbaşçylar bilen aragatnaşygyňyz has-da gowulaşar. Günüň ikinji ýarymy dawalaryň bolmagy mümkin. Bu bolsa siziň saglyk ýagdaýyňyza-da howp salýar.

Jöwza (ekizekler 21.05 — 21.06)

Düşnüksiz gün, döredijilik we söýgi, iş we girdeji pudagynda durnuksyzlyk bolar. Ýöne şahsy meselelerde şowlulyklara garaşylýar, günortan size  guramaçylyk we maliýe meselelerinde üstünlik getirer.

Seretan (leňňeç 22.06 — 22.07)

Häzirki wagtda seretanlar maksada ýetmegiň we işiň soňuna çykmagyň ýolundaky durnuksyzlygy duýdurýar. Şeýle-de bolsa, bu gün girdeji, işewür hyzmatdaşlar we aklawçylar bilen üstünlikli aragatnaşyk gurup bilersiňiz.

Eset (ýolbars 23.07 — 23.08)

Esetler üçin üstünlikli gün! Topardakylar we işewür hyzmatdaşlar bilen gatnaşyklar örän üstünlikli boljakdygyna bu gün söz berýär. Iň uly hünär üstünligi, esasan, araçylyk, transport we işewürlik ugurlary bilen meşgullanýanlara garaşýar.

Sünbüle (gyz 24.08 — 23.09)

  Siz üçin şu günki goroskop girdejiniň has-da ösjekdigini çaklaýar! Emma olaryň derejesi siziň işjeňligiňize we işewürligiňize bagly bolar. Maliýe ulgamynda üstünlikler mümkin! Poçta we internet arkaly hem satyn almalary üstünlikli amala aşyryp bilersiňiz. Hyzmat pudagy girdejili bolar.

Mizan (terezi 24.09 — 23.10)


Nagt we nagt däl tölegler bilen baglanyşykly durnuksyz ýagdaý bolar. Islegleriňizi içiňizde saklajak boluň. Karz almak üçin gatybir amatly wagt däl. Maliýe resminamalaryna aýratyn üns beriň.

Akrap (içýan 24.10 — 22.11)


Häzirki wagtda ýyldyzlar size bilim, mahabat we syýahatçylyk ugurlaryna üns bermegi maslahat berýär. Günortan karar bermek, işewür hyzmatdaşlar we kärdeşler bilen aragatnaşyk saklamak üçin ajaýyp wagt bolup biler.

Kowus (keman 23.11 — 21.12)      

Jemgyýet we maşgala durmuşynda durnuksyz ýagdaýlar bar. Ýakynlaryňyz we işewür hyzmatdaşlaryňyz bilen gatnaşyklarda obýektiwligi görkeziň, çykdajylara gözegçilik ediň.

Jedi (owlak 22.12 — 20.01)


  Bu gün siz üçin gapma-garşylykly bolar. Maksatlara ýetmek, dolandyryş we işewür hyzmatdaşlar bilen aragatnaşyk saklamak, guramaçylyk we maşgala meselelerini çözmek üçin bu gatybir gowy döwür däldir. Maşgala we şahsy durmuşyňyzda durnuksyz ýagdaý dowam edýär. Döredijilik we maliýe ulgamynda ýolbaşçylar bilen aragatnaşygyňyzda şowlulyklar bolup biler. Dynç alşyňyzy öýde geçirmek has amatlydyr. Emosional taýdan durnuklylygy saklajak boluň.

Daluw (gowa 21.01-20.02)


Gün, iş prosesine we meýilleşdirilen işleriň öz wagtynda ýerine ýetirilmegine ünsi jemlemegi talap edýär. Günortandan soň hyzmatdaşlar we maşgala agzalary bilen ylalaşyk tapmak has aňsat düşer.

Hut (balyk 21.02 — 20.03)

Bu gün köp zatlara karar bermeli bolarsyňyz. Käbir size ýamanlyk isleýän adamlaryň düşünjelerinden we aldawlardan ägä boluň, rahatlygyňyzy saklaň. Häzirki wagtda ýolbaşçylar, hökümet edaralary bilen aragatnaşykdan gaça durmak has gowudyr.

Ýene-de okaň

23-nji sentýabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

22-nji sentýabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

21-nji sentýabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Teswirle