SENIŇ TÄLEÝNAMAŇ

18-nji Aprelde ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz!
Üns beriñ! Eger-de araňyzda daşary ýurtda bilim almak isleýänleriňiz bar bolsa, şeýle hem Türkiýä wiza almak isleýän bolsaňyz, resminamalar toplumynyň terjimesi üçin “Makul Hyzmat” Terjime Merkezine ýüz tutup bilersiňiz. Onuň salgysy: Aşgabat şäheri, Ankara köçe 25, (Aýtakow-Ýubileýniý), A Blok, 401

Habarlaşmak üçin…. +993 63 78-96-73, 96-48-55

E: Mail : makulhyzmat@gmail.com

Siz hem öz ýyldyzyňyza görä, täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň. Her bir täleýnama baradaky gysgaça maglumatlary almak isleseňiz, onda şu ýere basyp okap bilersiňiz.

Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip, gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň!

Mähriban okyjylar! Doglan senäňize degişli ykbal ýyldyzlarynyň häzirki wagtda durmuşyňyza nähili täsir edýändigi, geljegiňiz baradaky biraz maglumatlary bilesiňiz gelse, size 2024-nji ýylyň 18-nji apreldaky täleýnamaňyzy hödürleýäris.

 Hamal (guzy 21.03 – 20.04)

Irden seresap boluň we aşa optimizme ýol bermäň. Wada bermekden gaça duruň olary ýerine ýetirip bilmersiňiz. Iş meselelerini çözeniňizde aýratyn ünsli we seresap boluň: häzirki döwürde ýalňyşlyklaryň ähtimallygy adatdakysyndan birneme ýokary. Wakalaryň nähili ösjekdigini çaklamak aňsat bolmaz şonuň üçin jogapkärli karar bermäň has amatly pursata garaşyň.

Sowur (öküzçe 21.04 – 20.05)

Möhüm meseleler bilen çalt meşgullanarsyňyz. Sowurlar  hünär bilimleri we tejribe dogry karar bermek beýlekileri zerur çäreleri görmäge we islenýän netijäni almaga itergi berer. Syýahatlara gidýän Sowurlar üstünlik gazanarlar.Günüň ortasynda gysga möhletli gapma-garşylyk ýüze çykyp biler. Muny göz öňünde tutuň we özüňizi dolandyrmaga synanyşyň şonda başgalar bilen gatnaşykda kynçylyklardan gaça durarsyňyz. Agşam ýakynlaryňyz bilen aragatnaşyk gurmak we meýilnamalary ara alyp maslahatlaşmak üçin amatly.

Jöwza  (ekizekler 21.05 – 21.06)

 Islendik meselä döredijilikli çemeleşersiňiz we şonuň netijesinde ep-esli üstünlik gazanarsyňyz. Uzak möhletli işewür hyzmatdaşlar bilen garaşylmadyk teklip ýa-da duşuşyk mümkindir, ýöne gyssagly ýa-da şahsy gyzyklanmalara üns bermek durmuşa geçirilip bilner. Pikirlenip töweregiňize seretseňiz gowy bolar.

Seretan (leňňeçler 22.06 – 22.07)

 Bu gün parahatçylygy we deňagramlylygy wada berýär. Bu gün ýagdaýy kadalaşdyryp bilersiňiz. Kiçijik maşgala düşünişmezlikleri hem aradan aýrylmaýar, emma bu siziň peýdaňyza gutarar. Uzak syýahatlar we gezelençler mümkindir. Güni dynç almak ýa-da halaýan güýmenjäňizden lezzet almak bilen geçirjek boluň.

Eset (ýolbars 23.07 – 23.08)

Günüň birinji ýarymy garaşylmadyk habarlar, başdan geçirmeler ýa-da adaty däl ýagdaýlar bilen baglanyşykly bolar.Maşgala gatnaşyklary şahsy durmuşdaky oňyn üýtgeşmeler täze tanyşlar üçin örän amatly wagt.Irden pikirleriňizi arkaýyn beýan edip teklipler berip bilersiňiz. Iş bilen meşgullanýan Esetler  amallar baglaşylanda üstünlik gazanarlar. Agşamy ýakynlaryňyz bilen asuda şertlerde geçirmek has gowy bolar.

 Sünbüle (gyz 24.08 – 23.09)

 Gün aňsat bolmaz muny göz öňünde tutuň we özüňizden kän zat talap etmäň. Mümkin bolsa iň möhüm we global meseleleri has amatly wagta geçiriň. Gündelik işler bilen gyzyklanyň resminamalaryňyzy tertibe salyň her dürli ownuk kemçilikleri düzediň. Kärdeşler we ýakyn aragatnaşykdan gaça duruň  umumy dil tapmak adatdakysyndan has kyn bolar.

Mizan (terezi 24.09 – 23.10)

Bu gün  möhüm işleri haýal etmän başlaň. Diňe iş meselelerini çözmek bilen çäklenmän adamlara gowy düşünersiňiz. Şonuň üçin kärdeşler bilen aragatnaşyk saklamak aýratyn aňsat bolar. Gepleşikleri meýilleşdiren Mizanlar  ähli taraplara laýyk çözgüt tapmak üçin hem bagtly bolar.

Akrap (içýan 24.10 – 22.11)

Işe ünsi jemlemek adatdakysyndan has kyn bolar. Maşgala agzalaryňyz  we kärdeşleriňiz ownuk sebäplere görä sizden  ünsüni sowup başlarlar. Emma möhüm maglumatlary iki gezek barlaň we resminamalaryň dogry ýerine ýetirilendigine göz ýetiriň.Günüň ikinji ýarymynda möhüm meseleleri çözüp bilersiňiz. Geljekde üstünlik gazanmak üçin gowy binýady goýup bilersiňiz.

Kowus (keman 23.11 – 21.12)

 Kärdeşler başlyk ýa-da işewür hyzmatdaşlar bilen umumy dil tapmak aňsat bolmaz. Ýöne  ilki bilen professional gyzyklanmalaryňyzy ýada salsaňyz hemme zat gowy bolar we islendik ýagdaýda ylalaşyk çözgüdini tapyp bilersiňiz. Uly satyn almakdan saklanyň hakykatdanam zerur däl zady satyn almak we esassyz çykdajylara ökünmek howpy ýokary.Käbir Kowuslar  şahsy durmuşynda täze öwrülişik başdan geçirer.

Jedi (owlak 22.12 – 20.01)

 Düşünjäňiz has ýitileşer bu size kynçylyklardan gaça durmaga we köp meseläni öz peýdasyna çözmäge kömek eder. Maliýe meselelerine aýratyn üns beriň nädogry ýerine ýetirilen resminamalar sebäpli ýitgiler howpy bar.Agşam öýe gaýdyp uzak syýahatdan we dostlaryňyza baryp görmekden saklanmak iň gowusydyr. Maşgala kaprizleri uzak meýilnamalary düzmeli däldirler we çynlakaý wadalar bermeli däldirler.

Daluw (gowa 21.01 – 20.02)

Bu gün seresap boluň aşa özüňi höweslendirmek soňundan gaty gymmat düşüp biler. Ünsüňizi jemlemek kyn bolsa iň bolmanda iň möhüm meselelere üns beriň. Iş bilen meşgullanýan Daluwlar möhüm şertnamalara girmeli däldir.Agşamy asuda atmosferada geçirmek syýahat etmek has gowudyr. Söýüşmek üçin iň amatly wagt däl, ýöne maşgala agzalary bilen aragatnaşyk elbetde peýdaly bolar.

 Hut (balyk 21.02 – 20.03) 

Hemme zat siziň üçin peýdaly bolar. Çylşyrymly meseleleri nädip çözmelidigine tiz düşünersiňiz kärdeşleriňiz bilen gatnaşyklar konstruktiw bolar işewür hyzmatdaşlar bilen gepleşikler üstünlik gazanar. Bu gün ekzamenlere taýýarlyk görýän Hutlar  üçin amatlydyr.Agşam ýakynlaryňyz bilen gapma-garşylygy döredip biljek gahar-gazabyň artmagy mümkindir. Şeýle-de bolsa sypaýy we dostlukly gürleşseňiz islendik kynçylyklaryň öňüni alarsyňyz.

Ýene-de okaň

21-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

20-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

2024;Hepdelik täleýnama (15-21-nji iýul)

19-njy Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

18-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

17-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama