TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SENIŇ TÄLEÝNAMAŇ

18-nji aprel ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz!

Üns beriñ!   Egerde  araňyzda  daşary ýurtda  bilim almak isleýänleriňiz bar bolsa, şeýle hem Türkiýä wiza almak isleýän bolsaňyz, resminamalar toplumynyň  terjimesi üçin  “Makul Hyzmat” Terjime Merkezine ýüz tutup bilersiňiz. Onuň salgysy: Aşgabat şäheri, Ankara köçe 25,  (Aýtakow-Ýubileýniý), A Blok, 401

Habarlaşmak üçin…. +993 63 78-96-73,  96-48-55

E: Mail :   makulhyzmat@gmail.com 

 Siz hem öz ýyldyzyňyza görä, täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Her bir täleýnama baradaky gysgaça maglumatlary almak isleseňiz, onda şu ýere basyp okap bilersiňiz.

Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip, gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň!

Mähriban okyjylar! Doglan senäňize degişli ykbal ýyldyzlarynyň häzirki wagtda durmuşyňyza nähili täsir edýändigi, geljegiňiz baradaky biraz maglumatlary bilesiňiz gelse, size  18-nji  apreldaky täleýnamaňyzy hödürleýäris. 

Şeýle-de gadyrly okyjylar, siz islendik ýyldyzyňyzyň suratynyň üstüne basyp, ol baradaky giňişleýin maglumatlary okap bilersiňiz.

Hamal (guzy 21.03 — 20.04)

Şu günki täleýnama hamallara jogapkärçilikli kararlardan we hünär işjeňligi ugrundaky hereketlerden saklanmagy maslahat berýär. Hyzmatdaşlara aşa bil baglamaga synanyşmaň we ýakynlaryňyzdan kömege garaşmaň – hemme zady özüňiz etseňiz, diňe özüňize bil baglasaňyz dogry hereket etdigiňiz bolar.

Sowur (öküzçe 21.04 — 20.05)

Bu gün gaty başagaý gün, sebäbi ýyldyzlaryň tertibi şu gün daş-töweregiňizdäkiler bilen gatnaşyklarda köp kynçylyklara duçar boljakdygyňyzy duýdurýar. Ähtimal, öz ýaranlaryňyz hasaplaýan adamlaryňyz. tarapyndan dönüklik bolup biler. Ylalaşmasaňyz, düşünişmek ugrunda hereket etmeseňiz ýagdaý hasam erbetleşer.

Jöwza (ekizekler 21.05 — 21.06)

Uzak möhletli işewür hyzmatdaşlar bilen garaşylmadyk teklip ýa-da duşuşyk mümkindir, ýöne gyssagly ýa-da şahsy gyzyklanmalara üns bermek durmuşa geçirilip bilner. Pikirlenip, töweregiňize seretseňiz gowy bolar.

Seretan (leňňeç 22.06 — 22.07)

Bu gün parahatçylygy we deňagramlylygy wada berýär. Bu gün ýagdaýy kadalaşdyryp bilersiňiz. Kiçijik maşgala düşünişmezlikleri hem aradan aýrylmaýar, emma bu siziň peýdaňyza gutarar. Uzak syýahatlar we gezelençler mümkindir. Güni dynç almak ýa-da halaýan güýmenjäňizden lezzet almak bilen geçirjek boluň.

Eset (ýolbars 23.07 — 23.08)

Eset erkeklerine, kynçylyklardan gaça durmak üçin öz şahsy islegleriniň yzynda ylgamak dogry däldir. Özüňizi we ýoldaşyňyzyň özüni alyp barşyny seljermek ukybyňyz düşünişmezliklerden daşda saklar. Eset aýallary şahsy abadançylygyna üns bermelidirler. Iýmitlenmäňize serediň, ýagly iýmitlerden ýüz öwüriň, berhiz saklap bilersiňiz.

Sünbüle (gyz 24.08 — 23.09)

Günüň birinji ýarymy garaşylmadyk habarlar, başdan geçirmeler ýa-da adaty däl ýagdaýlar bilen baglanyşykly bolar, diňe duýgurlyk we abstrakt pikirlenmegiň kömegi bilen baş alyp bilersiňiz. Maşgala gatnaşyklary, şahsy durmuşdaky oňyn üýtgeşmeler, täze tanyşlar üçin örän amatly wagt.

Mizan (terezi 24.09 — 23.10)

Gün diýseň başagaý bolup, gaty stresli geçip biler. Akrap zenanlary ykbalyň howandarlygyna bil baglamaly däldirler. Başgalaryň paýyna bolan talaplaryňyzy we gyzyklanmalaryňyzy berk goramak islegiňiz ýoldaşyňyzyň isleglerine garşy bolup biler.

Akrap (içýan 24.10 — 22.11)

Fiziki taýdan amatsyz gün. Kesel, şikes ýa-da emosional stres ähtimal. Şahsy gatnaşyklar käbir durnuksyzlyk bilen häsiýetlendirilýär. Ýolbaşçy bolmak islegini ýeňip geçmäge synanyşyň. Içki güýjüňiziň köp bolmagy töweregiňizdäkileri gorkuzyp, çekindirip biler.

Kowus (keman 23.11 — 21.12)      

Siz öňden bäri başlamaga ýaýdanyp ýören işiňize girişmegiňiz mümkin. Eger kimdir biri sizden kömek sorap gelse, elbetde, eger mümkinçiligiňiz bar bolsa, onuň haýyştyny ret etmäň. Uly çykdajylardan gaça duruň. Nesýe almak, karzyna pul bermek üçin gowy wagt däldir.

Jedi (owlak 22.12 — 20.01)

Üstünlikli söwdadan maliýe meselesiniň gowulaşmagy ýa-da kanagatlanmagy ähtimal. Bu ýyldyzyň astynda doglan zenanlar üçin täze tanyşlyklar ýa-da garaşylmadyk romantiki başdan geçirmeler üçin mümkinçilik bolar. Ýöne söýgi meselelerine iş meýilnamalaryňyzyň dowamy hökmünde garamajak boluň. Erkekler üçin ýyldyzlara şowhunly çärelerden we dabaralardan gaça durmak maslahat berilýär. Bu saglygyňyza ýaramaz täsir eder.

Daluw (gowa 21.01-20.02)

Bu gün kosmiki energiýanyň täsir etmegi netijesinde ruhy üýtgeşmeler, ahlak taýdan arassalanmak bilen geçer. Syýahat, ýygnaklar we işjeňlik pudagyny giňeltmek size täze iş oňyn netijeleri getirer. Saglygyňyza aýratyn üns beriň.

Hut (balyk 21.02 — 20.03)

Hünär işi, täjirçilik amallary, karýerada üstünlik gazanmak ugrunda işjeň bolmak üçin ajaýyp gün. Belki, täze tanyşlyklar ýa-da ýaşaýyş durmuşyňyzy düýpgöter üýtgedip biljek täzelikler bolup biler. Çynlakaý karar bermeli bolmagyňyz mümkin.

Ýene-de okaň

04-nji iýun ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

03-nji iýun ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

02-nji iýun ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Teswirle