SENIŇ TÄLEÝNAMAŇ

17-nji sentýabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz!

Üns beriñ!   Egerde  araňyzda  daşary ýurtda  bilim almak isleýänleriňiz bar bolsa, şeýle hem Türkiýä wiza almak isleýän bolsaňyz, resminamalar toplumynyň  terjimesi üçin  “Makul Hyzmat” Terjime Merkezine ýüz tutup bilersiňiz. Onuň salgysy: Aşgabat şäheri, Ankara köçe 25,  (Aýtakow-Ýubileýniý), A Blok, 401

Habarlaşmak üçin…. +993 63 78-96-73,  96-48-55

E: Mail :   makulhyzmat@gmail.com 

 Siz hem öz ýyldyzyňyza görä, täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Her bir täleýnama baradaky gysgaça maglumatlary almak isleseňiz, onda şu ýere basyp okap bilersiňiz.

Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip, gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň!

Mähriban okyjylar! Doglan senäňize degişli ykbal ýyldyzlarynyň häzirki wagtda durmuşyňyza nähili täsir edýändigi, geljegiňiz baradaky biraz maglumatlary bilesiňiz gelse, size 17-nji  sentýabrdaky täleýnamaňyzy hödürleýäris. 

Hamal (guzy 21.03 – 20.04)

   Bu gün möhüm söhbetdeşlikler üçin amatlydyr. Bu gün size dogry sözleri tapmak aňsat bolar, ozal umumy dil tapyşmadyk adamlaryňyz bilen düşünişip bilersiňiz. Kyn ýagdaýa düşen adamlara sypaýyçylyk we goldaw görkezersiňiz, köpler muňa üns bererler. Az mukdarda nagt pul akymlary ähtimal. Şeýle-de bolsa, gaty amatly bolar ýagny, uzak wagtlap halaýan zadyňyzy satyn almaga mümkinçilik berer.

Sowur (öküzçe 21.04 – 20.05)

 Uzak möhletli meýilnamalary düzmek üçin ajaýyp gün. Maksatlaryňyza çalt karar berersiňiz we duýgurlygyňyz hökman olara has çalt ýetmegiň usullaryny görkezer. Sizi gowy tanaýan adamlar ajaýyp maslahat bererler. Emma hiç kim sizi bulaşdyryp bilmez. Ýagdaýa dogry baha berersiňiz we gaty ynamly bolmaga çalşyň. Bu gün syýahat üçin hem amatly bolar. Aýratynam ýakyn adamyňyz bilen uzak ýola gitseňiz, ýakymly we tolgundyryjy bolar.

Jöwza  (ekizekler 21.05 – 21.06)

  Çynlakaý emosional bolmak kyn bolar, şonuň üçin möhüm meseleleri çözmegi yza süýşürmek has gowudyr. Bu gün dynç almak we güýmenje üçin has amatlydyr. Dostlar, belki, size gyzykly bir zat hödürlär ýa-da ozal köp eşiden çäräňize çagyrar. Meýilleşdirilmedik çykdaýjylar ähtimal, ýöne mukdary ep-esli bolup bilmez, şonuň üçin kän alada etmegiň zerurlygy ýok. Günüň ikinji ýarymy maşgalaly Jöwzalar üçin gowy habar wada berýär. Şeýle hem garyndaşlar bilen söhbetdeşlik, umumy işleri we meýilnamalary ara alyp maslahatlaşmak üçin amatly bolar

  Seretan (leňňeçler 22.06 – 22.07)

    Şu gün eden ähli işleriňizde ussatlygy we erjelligi görkezersiňiz. Şol sebäpli hiç kimiň garaşmadyk ýerinde üstünlik gazanyp bil.ek mümkinçiligiňiz bar. Soňky döwürde köp aladalanmaga sebäp bolan meseleleriň üstünlikli çözülmegi ähtimal. Şeýle hem ozal hakyky däl ýaly görünýän batyrgaý pikiri durmuşa geçirmäge mümkinçilik bolar. Ýöne  aşa işlemezlige çalşyň. Günüň dowamynda iš kän bolsa-da, dynç almak üçin wagt tapmaly. Işleriňizde gysga arakesme hem özüňizi gowy duýmak üçin ýeterlikdir.

  Eset (ýolbars 23.07 – 23.08)

   Bu gün islendik möhüm duşuşuk üçin ajaýyp. Birine gowy täsir etmek isleseňiz, kynçylyksyz başararsyňyz. Öň ylalaşyk gazanmak mümkin bolmadyk adamlar höwes bilen eglişik ederler ýa-da islendik teklipleriňiz bilen razylaşarlar. Adatça gaty içgysgynç we ýadaw hasaplaýan zatlaryňyz bilen meşgullanyp  bilersiňiz. Bu gün beýle zatlar sizi gynandyrmaz we başlanan zadyňyzy taşlamak islegiňiz bolmaz. Syýahatlar gowy bolar, ýöne garaşyşyňyzdan birneme köp wagt alyp biler.

Sünbüle (gyz 24.08 – 23.09)

  Bu gün işewürlikde tutanýerlilik görkezseňiz, öň mümkin däl ýaly görünýän zatlara ýetersiňiz. Kellaňize üýtgeşik pikirler geler we olary derrew durmuşa geçirmegiň ýoluny taparsyňyz. Köne tanyşlar bilen hem, ýaňy-ýakynda ilkinji gezek tanyşanlaryňyz bilen hem ylalaşyk gazanmak aňsat bolar. Birinden kömek sorasaňyz, olar sizden ýüz öwürmezler. Bu güni çylşyrymlaşdyryp biljek ýeke-täk zat, emosional ýagdaýyňyzyň durnuksyzlygy, bu sebäpli keýpiňiz üýtgäp biler. Ýöne ýakyn wagtda sizi goldap we ylham berip biljek adamlar peýda bolar.

  Mizan (terezi 24.09 – 23.10)

   Mizanlar bu gün üçin haýsy meýilnamalaryňyz bardygyny ýadyňyzdan çykarmaň. Mümkin  boldugyça ir durmuşa geçirip başlamaly. Esasanam amatly we geljegi uly, täze başlangyçlar we köne işleriň tamamlanmagy üçin amatly bolar. Bu wagt, kömek ýa-da maslahat sorap biljek ýakyn adamlaryňyzyň bolmagy gaty peýdaly bolar. Oňyn meýilleriň täsiri kem-kemden azalar. Emosional ýagdaýyňyzyň üýtgemegi ähtimal. Asuda dynç almak islärsiňiz. Günüň ikinji ýarymynda köp Mizanlar özleri bilen ýeke bolmaly we möhüm bir zat hakda pikirlenmelidigini duýarlar.

Akrap (içýan 24.10 – 22.11)

   Ýakymly duşuşyklar we adaty bolmadyk tanyşlyklar bolmagy ähtimal. Sizi gyzyklandyrýan bir zat hakda gürleşmek mümkinçiligini sypdyrma. Adaty bolmadyk, ýöne ygtybarly çeşmeden gaty gymmatly maglumatlary almaga mümkinçilik dörär. Akraplaryň-yň köpüsi rahat atmosferada çynlakaý meseleleri ara alyp maslahatlaşyp bilerler we bu alamatyň wekilleriniň zerur netijelerini gazanmagyna mümkinçilik döreder. Nagt pul akymlary ähtimal. Dogry, az mukdarda girdeýji geler, ýöne bu hem sizi begendirer, sebäbi gaty üstünlikli zatlary satyn almak mümkinçiligiňiz bolar.

  Kowus (keman 23.11 – 21.12)

   Günüň başynda beýlekiler bilen düşünişmek beýle aňsat bolmaz. Öň umumy pikirde bolan adamlaryňyzam geň hereket edip, eşitmek islemeýän zatlaryňyzy aýdyp bilerler. Emma çynlakaý gapma-garşylyklar ýüze çykmaz. Kowuslaryň degişgenlik duýgusy köp sanly gapma-garşylyklardan gaça durmaga kömek eder. Günüň ikinji ýarymynda oňyn meýilleriň täsiri ep-esli artar we ýyldyzlaryň goldawyny duýarsyňyz. Hut şu wagt işewürlik we möhüm ýygnaklary meýilleşdirmeli. Hemme zat bolmalysy ýaly gider.

      Jedi (owlak 22.12 – 20.01)

 Şu gün käbir kyn meseläni öz üstüňize alsaňyz, belki çalt çözersiňiz. Ilki bilen ýyldyzlar siziň tarapyňyzda bolar we goldawy bilen ähli päsgelçilikleri ýeňip geçersiňiz. Ikinjiden, golaýda amallarda-da, maslahatlary bilen kömek etmäge we käbir aladalaryňyzy kabul etmäge taýyn adamlar bolar. Üçünjiden, size päsgel bermek pikiri bolan adamlar  gaty başagaý bolarlar. Öýde ownuk düşünişmezlikler bolup biler we ýakynlaryňyz bilen düşünişmek adatdakysyndan has kynlaşar.

  Daluw (gowa 21.01 – 20.02)

Hyýal etýän durmuşyňyzda ýaşamagyň wagty geldi. Çylşyrymly meseleleri nädip çözmelidigine düşünersiňiz we alyp barýan işiňizde üstünlik gazanmagyň ýoluny taparsyňyz. Hawa, adaty usullar netijesiz bolup biler. Ýöne düýbünden täze bir zat tapyp bilersiňiz. Bu gün aragatnaşyk üçin amatly bolar. Esasanam ilkinji duşuşuk üçin hem amatly. Özüňizi alyp barşyňyza hiç kim biperwaý garap bilmez.

   Hut (balyk21.02 – 20.03) 

Möhüm we gyzykly zatlar günüň birinji ýarymynda meýilleşdirilmelidir. Ýyldyzlar düýbünden täze bir zat aljak ýa-da ownuk meseleleri ýeke özi çözmäge synanyşjak Hutlary goldar. Şeýle hem çynlakaý gepleşikleri uzak saklamazlyk has gowudyr. Irden şol meseleleri çözmek üçin ajaýyp. Günüň ikinji ýarymynda pikiriňizi jemlemek has kynlaşar. Alamatyň  käbir wekilleri ownuk-uşaklyga ýykgyn ederler, beýlekiler ýaly diňe maksatlaryna ýetmek üçin tagalla etmek islemezler.

Ýene-de okaň

30-njy sentýabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Ata Watan Eserleri

29-njy sentýabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Ata Watan Eserleri

28-nji sentýabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

27-nji sentýabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

26-njy sentýabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

25-nji sentýabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama