SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

17-nji iýundaky awiagatnawyň petekleri satylýar

Russiýanyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň “Telegram” jemgyýetçilik torunda berlen maglumata görä, “Türkmenistan” awiakompaniýasynyň amala aşyrýan Moskwa ugurly gatnawynyň awiapetekleri satylýar.

Awiapetekler şu gün ýagny, 14-nji iýunda sagat 15:00-da “Türkmenistan” awiakompaniýasynyň Aşgabat şäherindäki kassalarynda satylyp başlandy.

Meýilleşdirilýän gatnaw 17-nji iýunda sagat 10:00-da amala aşyrylar. Biletiň ekonom-klassynyň bahasy 612 dollar. Tölegiň görnüşi boýunça ýolagçylar awiakompaniýadan takyk maglumat alyp bilerler.

Russiýa barýan daşary ýurtly raýatlardan soňky 48 sagadyň dowamynda COVID-19 barlagyndan (PSR-test) geçendigini tassyklaýan resminamasynyň talap edilýändigini ýatladýarys.

 

Tähranda türkmen-eýran iş duşuşyklary geçirildi

Ýene-de okaň

Dünýäde ilkinji ýüzýän metjit Dubaýda açylar

Gordion ÝUNESKO-nyň bütındünýä medeni mirasynyň sanawyna girizildi

Ata Watan Eserleri

Aşgabatda Abu Aly ibn Sinanyň mirasyna bagyşlanan halkara maslahaty geçiriler

Oktýabr aýynda bedenterbiýe-sport we sagdyn durmuş çäreleri geçiriler

Merkezi Aziýa bilen Günorta Koreýanyň arasynda göni uçar gatnawlarynyň açylmagy meýilleşdirilýär

«Türkmenistan» awiakompaniýasy: onlaýn satyn alnan bileti yzyna gaýtarmak tertibi