SPORT

16 ýyldan soň çempion boldy

Gazagystan Respublikasynyň futbol çempionatynyň ýeňijisi belli boldy. Ýurduň “Kaýrat” topary bilen Şymkent şäheriniň “Ordabasy” toparynyň arasyndaky duşuşyk çempiony mälim etdi. “Kaýrat” topary 3:1 hasabynda utup, 16 ýyldan soňra 2020-nji ýylyň möwsüminiň çempiony boldy.

Gazagystanyň çempionatynyň 17-nji tapgyrynda “Kaýrat” topary bilen “Ordabasy” topary duşuşdy. Duşuşykda “Kaýrat” toparynyň belli braziliýaly hüjümçisi Wagner Lawyň (janköýerler ony Russiýanyň hem-de Türkiýäniň milli çempionatlaryndan tanarlar) 36-njy minutda, Nuraly Alipiň 39-njy minutda 11 metrlik jerime urgusyndan hem-de Ular Žaksibaýewiň 80-nji minutda öz derwezesine geçiren gollary bilen topar ýeňiş gazandy. “Ordabasy” toparyndan Žuan Paulo da Silwa 77-nji minutda tapawutlandy.

Şeýlelikde Almaty şäheriniň “Kaýrat” topary 44 utuk bilen çempionlygyny yglan etdi. Bu topar mundan 16 ýyl ozal çempion bolupdy. Topar 1992-nji we 2004-nji ýyllarda çempion bolmak bagtyna miýesser bolupdy.

 

Medeniýet Sahypamyz

Sungat we medeniýet ulgamyna degişli täzelikler medeniýet sahypamyza ýerleşdirilendir!

 

Ýene-de okaň

“Arkadag” toparynyň ýeňlişsiz ýoly dowam edýär

Türkmen türgeni Aziýa oýunlarynda bürünç medal gazandy

Hytaýda 19-njy Aziýa oýunlarynyň açylyş dabarasy geçirildi

ХIХ Aziýa oýunlarynda Türkmenistanyň baýdagy galdyryldy

Nagelsmann Germaniýanyň ýygyndysyna tälim berer

Türkiýäniň milli ýygyndysyna täze tälimçi bellendi