TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SENIŇ TÄLEÝNAMAŇ

16-njy maý ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz!

Üns beriñ!   Egerde  araňyzda  daşary ýurtda  bilim almak isleýänleriňiz bar bolsa, şeýle hem Türkiýä wiza almak isleýän bolsaňyz, resminamalar toplumynyň  terjimesi üçin  “Makul Hyzmat” Terjime Merkezine ýüz tutup bilersiňiz. Onuň salgysy: Aşgabat şäheri, Ankara köçe 25,  (Aýtakow-Ýubileýniý), A Blok, 401

Habarlaşmak üçin…. +993 63 78-96-73,  96-48-55

E: Mail :   makulhyzmat@gmail.com 

 Siz hem öz ýyldyzyňyza görä, täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Her bir täleýnama baradaky gysgaça maglumatlary almak isleseňiz, onda şu ýere basyp okap bilersiňiz.

Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip, gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň!

Mähriban okyjylar! Doglan senäňize degişli ykbal ýyldyzlarynyň häzirki wagtda durmuşyňyza nähili täsir edýändigi, geljegiňiz baradaky biraz maglumatlary bilesiňiz gelse, size  16-nji   maýdaky täleýnamaňyzy hödürleýäris. 

Şeýle-de gadyrly okyjylar, siz islendik ýyldyzyňyzyň suratynyň üstüne basyp, ol baradaky giňişleýin maglumatlary okap bilersiňiz.

Hamal (guzy 21.03 — 20.04)

Işewürlik üçin üstünlikli gün, täsirli adamlar bilen möhüm, peýdaly gatnaşyklary ýola goýmagyňyz mümkin. Zähmet işjeňligiňiz, elbetde, gowy we peýdaly netijeleri berer. Her bir hereketiňiz hakda gowy pikir etseňiz, ýakyn wagtda üstünlik size garaşýar.

Sowur (öküzçe 21.04 — 20.05)

Şahsy durmuşdaky, dostlaryňyz we garyndaşlaryňyz bilen aragatnaşykda ýüze çykjak kynçylyklar bilen baglanyşykly hysyrdyly gün. Öz pozisiýaňyzy berkitmegiň, inisiatiwany we erjelligi görkezmegiň ýollaryny gözläň. Duşmanlaryň hileleri bilen baglanyşykly garaşylmadyk päsgelçilik, maksatlaryňyza ýetmegiňizde kynçylyk döredip biler, ýöne ýyldyzlar düýpli karar bermezligi maslahat berýärler. Saglyk ýagdaýyňyza üns beriň.

Jöwza (ekizekler 21.05 — 21.06)

Bu gün durmuş potensialy ýokary derejede bolar. Alçaklygyňyzyň, duýgurlygyňyzyň ýokarlanmagy gaty ähtimaldyr. Ýöne gutarylmadyk iş, erbet habarlar ýa-da şahsy durmuşyňyzdaky kynçylyklar bu gün doly dynç almaga mümkinçilik bermez.

Seretan (leňňeç 22.06 — 22.07)

Iş kagyzlary, resminamalar ýa-da gymmat materiallar bilen işläniňizde seresap boluň – kynçylykly meselelet bu gün şol sebäpli ýüze çykar. Gödeklikden we hemme zatda agalyk etmek isleginden gaça duruň. Işleşýän adamlaryňyz bilen gatnaşyklaryňyzyň ýaramaz bolmagy siziň höwesiňizi gaçyryp biler. Özüňizi ele alyň.
Eset (ýolbars 23.07 — 23.08)
Häzirki wagtda garaşylmadyk ykbalyň öwrümleri bolmagy mümkin. Eset aýal-gyzlarynda birneme dawa-jenjelli meseleler ýa-da agyr wezipeleri ýerine ýetirmek zerurlygy ýüze çykar. Eset erkeklerine gyzykly teklip garaşýar, bu bolsa olary iň ýokary işjeňligi we netijeliligi görkezmäge mejbur eder. Ýöne baglaşylan şertnamalar islenýän netijeleri bermez. Her niçik-de bolsa, ruhdan düşmejek boluň.

Sünbüle (gyz 24.08 — 23.09)

Bu gün ruhy ösüş, ileri tutulýan ugurlary kesgitlemek we energiýaňyzy dogry ugrukdyrmak ukyby bilen tapawutlanar. Bu günki gazanjak ähli üstünlikleriňiz, ýagdaýa dogry baha bermek, zerur tanyşlyklary açmak we iň az tagalla bilen maksada ýetmek ukybyna bagly bolar.

Mizan (terezi 24.09 — 23.10)

Häzirki wagtda işiňize ýa-da saglygyňyza çynlakaý täsir edýän bir waka bolup biler. Düşünişmezlikler, özdiýenlilik etmek ýa-da ýoldaşyňyzyň tankytly sözlerini diňlemek islemezlik deňagramlylygy we ynamy bozar, ýagdaýyň kynlaşmagyna getirer. Diňe ýokary ahlak häsiýetleri günüň negatiw meýillerini azaldyp biler.

Akrap (içýan 24.10 — 22.11)

Diplomatiýaňyz we ýalňyşlyklary bagyşlamak ukybyňyz maşgala rahatlygyny ýa-da maddy abadançylygy güýçlendirmek üçin amatly şertleri döredip biler. Şeýle-de bolsa, durmuş potensialyňyz şeýle bir ýokary welin, ýagdaýlara ýa-da ýoldaşyňyzyň size bolan hakyky garaýşyna obýektiw baha bermek kyn bolar. Karar bermejek boluň, kiçigöwünliligiňizi saklaň.

Kowus (keman 23.11 — 21.12)      

Günüň başlamagy möhüm şahsy kararlary talap eder. Häzirki wagtda oňyn we otrisatel çynlakaý üýtgeşmeleriň bolmagyna garaşylýar. Şeýle hem, ýoldaşyňyz bilen ähli gatnaşyklary bes etmegiňiz ýa-da tersine, sazlaşyk we şatlyk tapmagyňyz mümkin. Düýşleriňiziň hakykata öwrülmek mümkinçiligi ýokarydyr.

Jedi (owlak 22.12 — 20.01)

Ykbal henizem siziň çydamlylygyňyzy, tutanýerliligiňizi, durmuş ýörelgelerine wepalylygyňyzy synap görýär. Islendik meýilnamalar, jemgyýetçilik gatnaşyklary, şahsy duşuşyklar gysga möhletli bolar we netijede karýeranyň ösmegine ýa-da maliýe üstünliklerine ýaramaz täsir eder. Häzirki wagtda düýşleriňiziň amala aşmak ähtimallygy ýokarydyr.

Daluw (gowa 21.01-20.02)

Maşgala we hünär işlerinde kynçylyklardan doly howply gün. Belki, kärdeşleriňiz ýa-da başlyklaryňyz size umyt baglaýandyrlar. Sabyrlylygy we çydamlylygy görkeziň. Şahsy durmuşyňyzda ýa-da islenmeýän adamlar bilen aragatnaşykda kynçylyklaryň ýüze çykmagy ähtimal. Saglygyňyz bilen baglanyşykly kynçylyklar bolup biler.

Hut (balyk 21.02 — 20.03)

Bu gün siz üçin diýseň amatsyz. Garaşylmadyk ýagdaýlar, keýpiňiziň gowy bolmazlygy sebäpli dostlaryňyz bilen gatnaşyklar has kynlaşyp biler. Öz mümkinçilikleriňize aşa ýokary baha bermäň. Üstünlikleriň ilkinji nobatda birnäçe ýyllyk tejribelilik we ýakynlaryňyz bilen dogruçyl bolmak bilen kesgitlenilýändigini ýadyňyzdan çykarmaň. Ýogsam, ýeňlişden gutulmarsyňyz. Ýyldyzlar bu gün özüňizi saklamagy başarmaklygy maslahat berýärler.

Ýene-de okaň

06-njy iýun ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

04-nji iýun ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

03-nji iýun ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Teswirle