SENIŇ TÄLEÝNAMAŇ

16-njy Mart ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz!

Üns beriñ! Eger-de araňyzda daşary ýurtda bilim almak isleýänleriňiz bar bolsa, şeýle hem Türkiýä wiza almak isleýän bolsaňyz, resminamalar toplumynyň terjimesi üçin “Makul Hyzmat” Terjime Merkezine ýüz tutup bilersiňiz. Onuň salgysy: Aşgabat şäheri, Ankara köçe 25, (Aýtakow-Ýubileýniý), A Blok, 401

Habarlaşmak üçin…. +993 63 78-96-73, 96-48-55

E: Mail : makulhyzmat@gmail.com

Siz hem öz ýyldyzyňyza görä, täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň. Her bir täleýnama baradaky gysgaça maglumatlary almak isleseňiz, onda şu ýere basyp okap bilersiňiz.

Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip, gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň!

Mähriban okyjylar! Doglan senäňize degişli ykbal ýyldyzlarynyň häzirki wagtda durmuşyňyza nähili täsir edýändigi, geljegiňiz baradaky biraz maglumatlary bilesiňiz gelse, size 2024-nji ýylyň 16-njy  martdaky täleýnamaňyzy hödürleýäris.

Hamal (guzy 21.03 – 20.04)

Bu gün adatdakysyndan rahat bolmak has kyn bolar. Dartgynly emosional ýagdaý sebäpli ownuk wakalara aşa baha berip size gönükdirilen islendik teswirleri kabul edip bilersiňiz. Möhüm kararlara howlukmaň, esasanam şahsy durmuşyňyz bilen baglanyşykly bolsa. Bu ugurda bir zady üýtgetmek üçin amatly pursat biraz soň geler.Biderek oturmak islemersiňiz we meýilleşdiren zatlaryňyzyň hemmesini ýerine ýetirersiňiz.

Sowur (öküzçe 21.04 – 20.05)

Bu gün köp çylşyrymly meseleleri çözmek üçin ajaýyp. Seresap bolarsyňyz hiç zady ýatdan çykarmarsyňyz şonuň üçin ýalňyşlyklaryň ähtimallygy az bolar. Sowurlaryň köpüsi häzirki wagtda peýdaly boljak bir zady öwrener ýa-da gaty peýdaly boljak maglumatlary alar.Esasanam döredijiligi ugurtapyjylygy talap edýän meseleler bilen oňat başlarsyňyz. Duýgurlyk başgalar bilen aragatnaşykda kynçylyklardan gaça durmaga kömek eder. Agşam romantik garaşylmadyk wakalary wada berýär.

Jöwza  (ekizekler 21.05 – 21.06)

 Uzak wagtlap meşgullanmadyk işiňize girmegiň wagty geldi. Bu gün birbada birnäçe meseläni çözmeli bolarsyňyz ýöne bu kynçylyk döretmez. Käbir Jöwzalar diňe bir öz kynçylyklaryny däl ýakynlarynyňkynam çözerler. Daş-töweregiňizdäki adamlar siziň goldawyňyz üçin minnetdar bolarlar.Günüň ikinji ýarymy aragatnaşyk üçin aýratyn amatly bolar. Bu wagt dostlar bilen duşuşmak  maşgala çärelerine gatnaşmak we romantiki seneler üçin amatlydyr. Özüňize ýakyn biri bilen ýolda syýahatlar üstünlikli bolar.

Seretan (leňňeçler 22.06 – 22.07)

 Bu gün kyn meseleleri çözmek üçin amatlydyr. Köp zada töweregiňizdäkilerden düýbünden başgaça seredersiňiz; beýlekileriň gaty kyn görýän meselelerini çalt çözmäge mümkinçilik bolar. Ýakynlaryňyz  bilen aragatnaşyk sizi begendirer.Siz olardan köp gyzykly zatlary öwrenersiňiz. Romantiki garaşylmadyk ýagdaýlar bolup biler.Bu gün döredijilik çäreleri üçin hem amatly bolar. Käbir Seretanlar düýbünden täze bir zady synap görer we gaty hoşal bolar. Belki şu gün alan hobbiňiz ýakyn wagtda girdeji çeşmesine öwrüler.

Eset (ýolbars 23.07 – 23.08)

 Wagt ýitirmek islemeýärsiňiz. Günüňizi aýratyn möhüm zatlar bilen başlamak islärsiňiz we dogry iş edersiňiz sebäbi ertir has amatly bolar. Uzakdan gowy habar bolmagy ähtimal. Günüň ikinji ýarymy aragatnaşyk üçin aýratyn amatly bolar. Maşgala wakalary gowy bolar we dostlaryňyz bilen duşuşyklar hökman sizi begendirer.

Sünbüle (gyz 24.08 – 23.09)

 Işli gün size garaşýar. Köne meýilnamalara ýapyşmak kyn bolar.Öýdäki käbir meseleleri we gündelik meseleleri çalt çözüp bilersiňiz. Günüň ikinji ýarymy meýilleşdirilen satyn almalar üçin amatly diňe bir özüňiz üçin ýakynlaryňyzada sowgat hem saýlap bilersiňiz.

Mizan (terezi 24.09 – 23.10)

 Bu gün örän miweli bolar. Günüň birinji ýarymynda täze bir zat alyp bilersiňiz: zerur zatlaryň hemmesini çalt öwrenersiňiz we ýakyn wagtda üstünlik gazanyp bilersiňiz. Olara minnetdarlyk bildirip hatda ownuk ýalňyşlyklar hem etmersiňiz we hiç kimiň sizi bulaşdyrmagyna ýol bermersiňiz.Günüň ikinji ýarymy has ir başlanan işleri ýerine ýetirmek şeýle hem ýakynlaryňyza üns bermek üçin amatlydyr. Garyndaşlaryňyz belki size gowy habar berer dostlaryňyz bolsa size gaty gyzykly we özüne çekiji bir zat hödürlär.

Akrap (içýan 24.10 – 22.11)

Islendik ýygnak üçin ajaýyp gün. Ýakyn  adamlaryňyz  we täze tanyşlar size gaty gowy düşünerler. Soňky garşydaşlar garaşylmadyk ýagdaýda siziň tarapyňyzy alyp hyzmatdaşlygy teklip edip bilerler.Kiçijik meseleler bilen çalt meşgullanarsyňyz we günortan has möhüm bir zady alyp bilersiňiz. Şeýle-de bolsa ýadyňyzdan çykarmaň: çynlakaý meseleler garaşyşyňyzdan has köp wagt alar

Kowus (keman 23.11 – 21.12)

Bu gün gyzykly we ýatda galar. Elbetde käbir üýtgeşik duşuşyklar bilen sizi geň galdyrar. Käbir Kowuslar ozal köp eşiden adamlary bilen duşuşyp biler. Dostlukly ýa-da romantik gatnaşyklaryň başlangyjy mümkindir. Uzak wagtlap ýatda galjak adaty bolmadyk sowgatlar we ýakymly garaşylmadyk zatlar mümkin.

Jedi (owlak 22.12 – 20.01)

 Geljek hakda pikirlenmek meýilnama düzmek ýa-da diňe arzuw etmek üçin ajaýyp gün. Jedileriň köpüsi ozal pikir etmedik mümkinçiliklerini görerler ýa-da öňden meýilleşdirilen bir zady nädip ýerine ýetirmelidigini anyklarlar. Täze tanyşlaryňyz size  kömek etmegi ähtimal. Bu dostlukly we romantik gatnaşyklaryň başlangyjy bolup biler..

Daluw (gowa 21.01 – 20.02)

 Günüň başlamagy gaty ýakymsyz bolup biler. Daluwlaryň köpüsi bu döwürde ownuk-uşak zatlar hakda alada edip ozal kän üns bermedik zatlaryna üns bererler. Maşgala düşünişmezlikleri we ýakynlary bilen jedeller ähtimal. Şeýle-de bolsa çynlakaý gapma-garşylyklar bolmaz.Günüň ikinji ýarymy has amatly we gyzykly bolar. Dostlar bilen aragatnaşyk gurmak käbir güýmenje çärelerine gatnaşmak üçin amatly.

Hut (balyk 21.02 – 20.03) 

 Bu gün iň ýönekeý we köpden bäri tanyş çylşyrymly meseläni çözmek üçin amatlydyr. Ýagdaýy öwrenmek we nädip hereket etmelidigiňize düşünmek üçin köp wagt gerek bolmaz. Golaýda teklipleriňize jogap bermäge we iň batyrgaý pikirleriňizi durmuşa geçirmäge kömek etjek adamlar bolar. Köne dostlaryňyz bilen duşuşmakdan hoşal bolarsyňyz we täze tanyşlar bilen habarlaşmak ruhuňyzy göterer.

 

Ýene-de okaň

18-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

17-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

13-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

12-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Ata Watan Eserleri

11-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

2024;Hepdelik täleýnama (08-14-nji iýul)

Ata Watan Eserleri