TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
TEHNOLOGIÝA

150 metrlik uçup bilýän äpet gämi tanyşdyryldy

Italiýanyň “Lazzarini” dizaýn studiýasy “Air Yacht” diýlip atlandyrylýan geliý bilen işleýän uçýan mega gämi düşünjesini açdy. Uglerod süýüminden gurlan bu düşünje, dört köpri bilen 80 metrlik merkezi korpusa birikdirilen iki sany 150 metrlik howa gämisinden ybarat. Iň ýokary tizligi 100 kilometre çenli 48 sagatdan gowrak uçup bilýän ýahta ýüzlerçe million dollara satuwa çykarylar.

Italiýanyň dizaýn firmasy “Lazzarini Design Studio” iň soňky kaşaň ýahta düşünjesini hödürledi. “Howa ýahtasy” diýlip atlandyrylýan mega ýahtasynyň dünýä okeanlarynda uçmak üçin döredilendigi mälim edildi. Düýbi Rimde ýerleşýän “Lazzarini Design” studiýasy bu düşünjäniň suratlaryny paýlaşdy. Bu ýahtanyň gury uglerod süýümi gurluşy, dört gün energiýasy bilen işleýän dört sany perişan we iki sany geliý bilen doldurylan şar sebäpli suwda ýüzüp we uçup biljekdigi mälim edildi.

Kompaniýanyň beren beýanynda, howadan has ýeňil geliý bilen doldurylan şarlaryň, ägirt uly hereketlendirijilerden güýç almak bilen uçjakdygy aýdyldy. Şeýle-de bolsa, mega gämisine gurlandan soň näçeräk çykdajy ediljekdigi belli däl. Esasan hem awtoulag ulagyň aşa baýlar üçin niýetlenendigini we bahasynyň birnäçe ýüz million dollara barabar boljakdygyny mälim etdi.

Mundan başga-da, gury uglerod süýüminiň gurluşynyň umumy uzynlygynyň takmynan 150 metre, ininiň 80 metre, esasy orta palubanyň uzynlygy 80 metre we ini 30 metre ýetjekdigi mälim edildi. Howa ýahtasynyň ekiz böleklerinde 400,000 kub metr gysylan geliý bolar, her biri ultramelewşe batareýalary we gün panelleri bilen işleýän sekiz sany ters hereketlendiriji bilen işlär. Beýleki tarapdan, “Lazzari”-niň pikiriçe, bu ulag iň ýokary tizlikde 60 düwün (sagatda 110 km) 48 sagatdan gowrak uçup bilýär. “Lazzarini”: “Howa ýahtasy jemgyýetçilik transporty ýa-da syýahatçylyk üçin niýetlenen däl. Ol megaýaht / awiasiýa ewolýusiýasyny görýän hususy eýeçilige niýetlenendir” -diýdi.

Beýleki tarapdan, kaşaň dizaýn edilen ýahta suw howdany, uly otaglar, myhman otagy, bäş sany hususy otag we myhmanlaryň dynç almagy we güýmenmegi üçin jakuzi ýaly enjamlar bilen üpjün ediler. Şeýle-de oňa dikuçar hem girer.

 

1,5 million ýyl yza dolanarlar

Ýene-de okaň

AŞTU-dan täze hyzmat: IP we internet hasabyňy onlaýn öwrenmek

Täze “Moskwiç” ulagynyň önümçiligine başlandy

Ata Watan Eserleri

Dünýäniň iň uly ýahtasy gurlar

Teswirle