150 metrlik uçup bilýän äpet gämi tanyşdyryldy

Italiýanyň “Lazzarini” dizaýn studiýasy “Air Yacht” diýlip atlandyrylýan geliý bilen işleýän uçýan mega gämi düşünjesini açdy. Uglerod süýüminden gurlan bu düşünje, dört köpri bilen 80 metrlik merkezi korpusa birikdirilen iki sany 150 metrlik howa gämisinden ybarat. Iň ýokary tizligi 100 kilometre çenli 48 sagatdan gowrak uçup bilýän ýahta ýüzlerçe million dollara satuwa çykarylar.

Italiýanyň dizaýn firmasy “Lazzarini Design Studio” iň soňky kaşaň ýahta düşünjesini hödürledi. “Howa ýahtasy” diýlip atlandyrylýan mega ýahtasynyň dünýä okeanlarynda uçmak üçin döredilendigi mälim edildi. Düýbi Rimde ýerleşýän “Lazzarini Design” studiýasy bu düşünjäniň suratlaryny paýlaşdy. Bu ýahtanyň gury uglerod süýümi gurluşy, dört gün energiýasy bilen işleýän dört sany perişan we iki sany geliý bilen doldurylan şar sebäpli suwda ýüzüp we uçup biljekdigi mälim edildi.

Kompaniýanyň beren beýanynda, howadan has ýeňil geliý bilen doldurylan şarlaryň, ägirt uly hereketlendirijilerden güýç almak bilen uçjakdygy aýdyldy. Şeýle-de bolsa, mega gämisine gurlandan soň näçeräk çykdajy ediljekdigi belli däl. Esasan hem awtoulag ulagyň aşa baýlar üçin niýetlenendigini we bahasynyň birnäçe ýüz million dollara barabar boljakdygyny mälim etdi.

Mundan başga-da, gury uglerod süýüminiň gurluşynyň umumy uzynlygynyň takmynan 150 metre, ininiň 80 metre, esasy orta palubanyň uzynlygy 80 metre we ini 30 metre ýetjekdigi mälim edildi. Howa ýahtasynyň ekiz böleklerinde 400,000 kub metr gysylan geliý bolar, her biri ultramelewşe batareýalary we gün panelleri bilen işleýän sekiz sany ters hereketlendiriji bilen işlär. Beýleki tarapdan, “Lazzari”-niň pikiriçe, bu ulag iň ýokary tizlikde 60 düwün (sagatda 110 km) 48 sagatdan gowrak uçup bilýär. “Lazzarini”: “Howa ýahtasy jemgyýetçilik transporty ýa-da syýahatçylyk üçin niýetlenen däl. Ol megaýaht / awiasiýa ewolýusiýasyny görýän hususy eýeçilige niýetlenendir” -diýdi.

Beýleki tarapdan, kaşaň dizaýn edilen ýahta suw howdany, uly otaglar, myhman otagy, bäş sany hususy otag we myhmanlaryň dynç almagy we güýmenmegi üçin jakuzi ýaly enjamlar bilen üpjün ediler. Şeýle-de oňa dikuçar hem girer.

 

1,5 million ýyl yza dolanarlarÝENE-DE OKAŇ

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpiniň çakylygy boýunça sanly ulgam arkaly Hytaý bilen Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli sammite gatnaşdy. Sanly ulgam arkaly ýokary derejeli duşuşyga Merkezi Aziýa sebitiniň beýleki döwletleriniň Baştutanlary — Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýew, Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti Sadyr Žaparow, Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmon hem-de Özbegistan...
Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpiniň başlangyjy boýunça Merkezi Aziýa ýurtlary bilen Hytaýyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygyna bagyşlanyp onlaýn-sammit geçirildi. Çäräniň başynda geçen 30 ýylyň dowamynda Hytaýyň hem-de Merkezi Aziýa döwletleriniň arasyndaky hyzmatdaşlygyň esasy gazananlaryny hem-de dostlukly gatnaşyklaryň ileri tutulýan ugurlaryny beýan edýän wideoşekiller görkezildi. Soňra Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpin çykyş etdi. Ol Hytaýyň bu sebitiň...
Dünýäniň iň baý adamlarynyň biri hasaplanýan "Amazon" kompaniýasynyň esaslandyryjysy Jeff Bezos futbol dünýäsine aralaşmagy meýilleşdirýär. Bu barada Italiýanyň metbugaty habar berýär. Metbugatyň habaryna görä, Italiýanyň Naples şäherinde kosmos bazasyny gurmak isleýän Bezos şol bir wagtda "Napoli" toparyny hem satyn almagy meýilleşdirýär. "Napoli" topary De Laurentisden Jeff Bezosa geçmeigne garaşylýar. Kino prodýuseri Aurelio de Laurentis "Napoli" topary bilen bir hatarda Italiýanyň aşaky...
Şu gün “Hytaý-Merkezi Aziýa döwletleri” döwlet Baştutanlarynyň sanly ulgam arkaly sammiti geçirildi. Onlaýn tertibinde geçirilen bu sammit Hytaý bilen Merkezi Aziýa döwletleriniň arasynda ýola goýlan diplomatik gatnaşyklarynyň 30 ýyllygyna bagyşlandy. Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpiniň başlangyjy esasynda geçirilýän bu sammite Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow hem gatnaşdy. Hytaý bilen Merkezi Aziýa döwletleriniň arasyndaky hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň geçen 30 ýylyna syn berlen onlaýn...
Dünýäniň iň baý tehnologiýa milliarderleriniň umumy baýlygy 2022-nji ýylyň başyndan bäri 85,7 milliard dollar azaldy. Ilon Mask, Jeff Bezos, Bill Geýts, Larri Page we Mark Zukerbergiň baýlygynyň azalmagy; inflýasiýa we göterim derejesiniň ýokarlanmagy bilen baglanyşykly boldy. Ine, dünýäniň iň baý adamlarynyň baýlygynda ýitirilen milliardlarça dollar... Dünýädäki iň baý bäş adamyň baýlygy, geçen hepdäniň bazaryndaky satuwdan soň uly täsir galdyrdy. 2022-nji...

Iň täze habarlar