SENIŇ TÄLEÝNAMAŇ

15-nji Fewral ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz!

Üns beriñ! Eger-de araňyzda daşary ýurtda bilim almak isleýänleriňiz bar bolsa, şeýle hem Türkiýä wiza almak isleýän bolsaňyz, resminamalar toplumynyň terjimesi üçin “Makul Hyzmat” Terjime Merkezine ýüz tutup bilersiňiz. Onuň salgysy: Aşgabat şäheri, Ankara köçe 25, (Aýtakow-Ýubileýniý), A Blok, 401

Habarlaşmak üçin…. +993 63 78-96-73, 96-48-55

E: Mail : makulhyzmat@gmail.com

Siz hem öz ýyldyzyňyza görä, täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň. Her bir täleýnama baradaky gysgaça maglumatlary almak isleseňiz, onda şu ýere basyp okap bilersiňiz.

Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip, gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň!

Mähriban okyjylar! Doglan senäňize degişli ykbal ýyldyzlarynyň häzirki wagtda durmuşyňyza nähili täsir edýändigi, geljegiňiz baradaky biraz maglumatlary bilesiňiz gelse, size 2024-nji ýylyň 15-nji  fewraldaky täleýnamaňyzy hödürleýäris.

Hamal (guzy 21.03 – 20.04)

Bu gün örän gowy gün bolar. Meýilleşdirişiňizden has köp zat etmäge wagtyňyz bolar. Derrew iň möhüm zada üns berersiňiz. Peýdaly aragatnaşyklar ähtimal. Käbir  Hamallar diňe täze ýaranlary däl, eýsem hakyky dostlaryny hem taparlar.Dostlaryňyz we beýleki pikirdeş adamlar bilen aragatnaşyk gurmakdan lezzet alarsyňyz. Olar diňe bir pikirleriňizi goldamaz, eýsem özleri hem gyzykly bir zat hödürlärler. Häzirki wagtda seresap bolmaly ýeke-täk ugur maliýe. Pul bilen baglanyşykly kararlara howlukmaň.

Sowur (öküzçe 21.04 – 20.05)

Islendik hünär meselesini çözmek üçin ajaýyp gün. Özbaşdak hereket etmegiňiz ýa-da goldaw üçin birine ýüz tutmagyňyz möhüm däl.Islendik ýagdaýda islenýän netijäni gazanmak üçin köp wagt gerek bolmaz. Käbir Sowurlar iş saparlaryna gitmeli bolar.Daş-töweregiňizdäkiler bilen umumy dil tapmak kyn bolmaz, hatda täze tanyşlar bilenem gowy düşünşersiňiz. Öň düşünişmek mümkin bolmadyk adamlar aragatnaşykda başlangyç ederler. Romantiki tanyşlyk hem aýrylmaýar.

Jöwza  (ekizekler 21.05 – 21.06)

Bu gün, siziň üçin käbir üýtgeşik we täze meseleleri çözmek, öwrenmek we döredijilik işi üçin amatlydyr. Öň işleşen adamlaryňyz  size özlerini ýatladyp bilerler. Gyzykly bir zat hödürlärler we duýgurlyk size kän pikirlenmän razy bolmalydygyňyzy aýdar.Köne tanyşlar, çagalyk dostlaryňyz bilen garaşylmadyk duşuşyklar bolar. Aragatnaşyk etmek ýakymly bolar, üstesine-de, olar bilen söhbetdeşlik size gyzykly pikirler berip biler. Günüň ikinji ýarymy öý işleri we gündelik meselelerini çözmek üçin amatly bolar.

Seretan (leňňeçler 22.06 – 22.07)

Bu gün ýüze çykýan islendik kynçylyklary çalt ýeňip geçersiňiz. Ýakyn wagtda kömek ýa-da maslahat sorap biljek adamlaryňyz bolmagy gaty ähtimal. Köp wagt ozal toplanan tejribeleriňiz hem peýdaly bola.Günüň birinji ýarymynda iň möhüm zatlar bilen iş salyşmaga synanyşyň.

 Eset (ýolbars 23.07 – 23.08)

Gün gaty gyzykly bolar.Köp zat gowy bolar.Täze ýagdaýa düşmezlik we özüňizi nähili alyp barjakdygyňyzy tiz çözmeli bolarsyňyz. Bu ýerde diňe bir başgalaryň maslahaty däl, eýsem öz tejribäňiz hem kömek eder.Bu gün beýlekiler bilen düşünişmek kyn bolmaz: köpüsi ýarym ýolda duşuşmaga taýyn bolar, gerek bolsa tanyşlaryňyz goldawdan ýüz öwürmez. Gaty ýakymly garaşylmadyk sowgatlar bolup biler.

 Sünbüle (gyz 24.08 – 23.09)

Bu gün köp çynlakaý meseleleri çözmek üçin amatlydyr. Maliýe meselelerine ünsi jemleýän Sünbüleler bilen şowlulyk bolar. Peýdaly gepleşikler we satyn almalar ähtimal.Öýde ownuk düşünişmezlikler bolup biler. Şeýle-de bolsa, olar çynlakaý bolmaz, hemme zady çalt tertipläp, ylalaşyga gelmek mümkin bolar.

Mizan (terezi 24.09 – 23.10)

Size aladaly we täsirli gün garaşýar. Hemme zat meýilnama boýunça gitmez.Käbir Mizanlar meýilnamalarynyň durmuşa geçirilmegini has yza süýşürmeli we düýbünden täze meseleleriň çözülmegine ünsi jemlemeli bolar. Günüň ikinji ýarymynda ýüze çykýan pikirlere üns beriň. Ilkibaşda fantastiki ýaly bolup biler, hakykatdan çäksiz uzakda, ýöne biraz soň meýilnamanyň durmuşa geçirilip bilinjekdigi belli bolar.

 Akrap (içýan 24.10 – 22.11)

Günüň birinji ýarymynda kynçylyklar ýüze çykyp biler, ýöne olar bilen ýeke özüňiz kynçylyk çekmeli bolmarsyňyz. Ýakyn ýerlerde käbir meseleleriň çözgüdini tapmaga taýyn adamlar bolar.Günüň ikinji ýarymy maliýe meselelerini çözmek üçin amatly bolar. Pul bilen baglanyşykly hemme zatda, öz duýgyňyza bil baglap bilersiňiz. Agşam sizi uzakdan hoş habar bilen begendirer.

Kowus (keman 23.11 – 21.12)

Bu gün, elbetde, täze mümkinçilikleri açar we siz olaryň hiç birini sypdyrmajak bolarsyňyz. Garaşylmadyk hyzmatdaşlygyň teklipleri. Käbir Kowuslar geljegi uly ýaly görünýän taslamalaryň üstünde işlemeli bolarlar.Bu gün ýakynlaryňyz bilen aragatnaşyk, maşgala wakalary we dostlaryňyz bilen duşuşmak üçin amatly bolar. Jedel edenleriňiz bilen ýaraşyk gurmak isleseňiz, elbetde muny edip bilersiňiz. Öň habarlaşmak islemedik adamlar geň galdyryjy dostlukly bolar we islendik tekliplere jogap berer.

Jedi (owlak 22.12 – 20.01)

Günüň başlangyjy gaty stresli bolup biler. Hatda ownuk wakalaram olary aladalandyrar. Şeýle-de bolsa, ýakyn wagtda sizi goldamaga, size gowy maslahat bermäge ýa-da gyzykly bir zat hödürlemäge taýyn adamlar bolar. Oňyn tendensiýalaryň täsiri çalt artar, şonuň üçin tiz wagtdan özüňizi has ynamly duýarsyňyz.Günüň ikinji ýarymy, maliýe, iş we siziň üçin möhüm bolan käbir döredijilik taslamalary bilen baglanyşykly çynlakaý meseleleri çözmek üçin amatlydyr.

Daluw (gowa 21.01 – 20.02)

Täze zatlary kabul etmekden çekinmäň: olarda üstünlik gazanmagyň usullaryna derrew düşünersiňiz. Esasy zerur zat  maglumatlary çalt ýygnamak mümkin bolar we tejribe paýlaşjak ýa-da gowy maslahat berjek adamlary tapmak kyn bolmaz.Günüň ikinji ýarymynda ýakymly duşuşyklar bolmagy ähtimal. Täze tanyşlaryňyzda gowy täsir galdyrarsyňyz we umumy dil tapyşarsyňyz.Ýakynlaryňyz  sizi ajaýyp habarlar bilen begendirer we islegleriňize aňsatlyk bilen jogap berer.

Hut (balyk21.02 – 20.03) 

Günüň başlamagy, esasanam ownuk kynçylyklar barada alada edýänler üçin kyn bolup biler. Işewürlikde garaşylmadyk gijikdirmeler, bizar ediji düşünişmezlikler we kärdeşler ýa-da ýakynlar bilen aragatnaşykda dartgynly pursatlar bolmagy ähtimal. Şeýle-de bolsa, häzirki wagtda çynlakaý kynçylyklaryň ýüze çykmagy ähtimal däl.Günüň ikinji ýarymy has amatly bolar. Köp çylşyrymly meseleleri çözmek üçin, şeýle hem has ir başlanan işleri ýerine ýetirmek üçin amatlydyr. Käbir Hutlar  köne tanyşlary görüp biler we belki olardan gyzykly bir zat öwrenip bilerler.

 

Ýene-de okaň

21-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

20-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

2024;Hepdelik täleýnama (15-21-nji iýul)

19-njy Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

18-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

17-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama