TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SENIŇ TÄLEÝNAMAŇ

14-nji sentýabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz!

Üns beriñ!   Egerde  araňyzda  daşary ýurtda  bilim almak isleýänleriňiz bar bolsa, resminamalaryň terjimesi üçin  Makul Hyzmat Terjime Merkezine ýüz tutup bilersiňiz. Onuň salgysy: Aşgabat şäheri, Ankara köçe 25,  (Aýtakow-Ýubileýniý), A Blok, 401

Habarlaşmak üçin…. +993 63 78-96-73,  96-48-55

E: Mail :   makulhyzmat@gmail.com 

 Siz hem öz ýyldyzyňyza görä, täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Her bir täleýnama baradaky gysgaça maglumatlary almak isleseňiz, onda şu ýere basyp okap bilersiňiz.

Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip, gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň!

Mähriban okyjylar! Doglan senäňize degişli ykbal ýyldyzlarynyň häzirki wagtda durmuşyňyza nähili täsir edýändigi, geljegiňiz baradaky biraz maglumatlary bilesiňiz gelse, size 14-nji sentýabrdaky täleýnamaňyzy hödürleýäris.

Şeýle-de gadyrly okyjylar, siz islendik ýyldyzyňyzyň suratynyň üstüne basyp, ol baradaky giňişleýin maglumatlary okap bilersiňiz.

Hamal (guzy 21.03 — 20.04)

Gün gaty gowy başlamasa-da, köşeşmäge synanyşyň. Haýsydyr bir zat meýilnama boýunça gitmezligi mümkin, we meýilleşdirilen zady garaşyşyňyzdan has ir ýerine ýetirmek kyn bolar. Ýöne ýolda ýeňip geçip bolmajak päsgelçilikler bolmaz, maksada ýetmek üçin azajyk zähmet çekmek gerek.

Sowur (öküzçe 21.04 — 20.05)

Sowurlara has kyn ýumuşlar ýüklenilip bilner. Sowurlar ol işleri ýerine ýetirmek üçin özlerinde ýeterlik tejribe, bilim ýa-da başarnyk ýok diýip pikir ederler. Munuň ýaly özüňe şübhelenmek netijä erbet täsir edip biler, şonuň üçin ýyldyzlar işe başlamazdan ozal tutanýerli bolmagy we ähli şübheleri aýyrmagy teklip edýärler. Eger bu netije bermese, ony birine tabşyryň ýa-da soňa süýşüriň.

Jöwza (ekizekler 21.05 — 21.06)

Jöwzalar öz ýörelgelerinden birini bozmaly bolup biler. Bu bolsa size gaty uly bolmasa-da täsir eder. Ýakynlaryňyz bilen aragatnaşyk adatdakysyndan has köp sabyr we öz-özüňi dolandyrmagy başarmagy talap edip biler. Derrew dogry düşünilmersiňiz, hatda ýönekeý zatlar hem birnäçe gezek düşündirilmeli bolar. Şeýle-de bolsa, gapma-garşylyklara ýol bermersiňiz. Günüň ikinji ýarymynda gatnaşyklar gowulaşar.

Seretan (leňňeç 22.06 — 22.07)

Bu gün seretanlardan entuziazm boýunça öňe geçjek ýok. Işler has möhüm bolmasa-da bolsa-da, seretanlar edýän zadyna hakykatdanam höwes eder. Bu zatlaryň seretanlaryň gowy keýpindenmi ýa-da güýç-kuwwatynyň artýakdygyndanmy belli däl. Esasy zat, şunuň ýaly üstünlikli garaýyş sebäpli, olaryň işi üstünlikleri we beýlekileriň ünsüni çekmegi wada berýär. Töwerekdäkiler günüň dowamynda seretanlardan köp maslahat sorarlar.

Eset (ýolbars 23.07 — 23.08)

Esetleriň işi gaty köp bolar. Emma bu zatlardan gorkmaň – hemme zat çalt we aňsat çözüler. Bu günüň ähli kynçylyklary gyzykly we adaty bolmadyk ýagdaýlar bilen çözüler. Içki sesiňizi diňläň – ol indi size gatnaşykda özüňizi nähili alyp barmalydygyňyzy görkezer. Bu gün ýakynlaryňyz bilen aragatnaşyk size kyn bolar.

Sünbüle (gyz 24.08 — 23.09)

Şu günki täleýnama sünbülelere kyn güni wada berýär. Kärdeşleriňiz we ýakynlaryňyz bilen gatnaşyklarda kynçylyk çekip bilersiňiz. Nätanyş adamlar bilen aragatnaşyk saklamak amatly däl. Tankytlara üns bermezlige çalşyň. Bu, elbetde kyn bolar, ýöne zerur.

Mizan (terezi 24.09 — 23.10)

Mizanlar üçin ýönekeý gündelik işlere ýa-da öý işlerine ünsi jemlemek iň gowusydyr. Maliýe ýagdaýy alada döredip biler. Şeýle-de bolsa, uzak syýahata gidýänler üçin uly çykdajylar bolar. Başgalar bilen aragatnaşyk dartgynly bolup biler, ýakyn adamlaryňyz köne ýalňyşlaryňyzy ýada salýan gowşak taraplaryňyza aşa üns bererler.

Akrap (içýan 24.10 — 22.11)

Geljek gün üstünlikli bolmagy we köpden bäri garaşylýan wakalary wada berýär. Günüň netijesi bolsa, siziň pikirleriňiziň durmuşa geçirilmegi bolar. Häzirki döwürde, wagt we güýç sarp etmän islän zadyňyza ýetip bilersiňiz. Özüňize we başarnyklaryňyza ynanmak möhümdir. Eger rehimsiz adamlar bilen ýüzbe-ýüz bolmaly bolsaňyz, olaryň sözlerine üns bermäň.

Kowus (keman 23.11 — 21.12)      

Aragatnaşyk kowuslara köp mümkinçilikleri getirer. Olaryň biri geljegi uly romantik tanyşlyga elter. Beýlekiler – täsirli adam bilen baglanyşyk, möhüm bir çärä hemaýat bermäge taýyn adam… ýaly peýdaly tanyşlyklar bolar. Üstünlikler indiki ýarym ýyl üçin möhümdir, şonuň üçin ähli aragatnaşyk mümkinçilikleriňizi ulanyň.

Jedi (owlak 22.12 — 20.01)

Jediler islendik hadysanyň ýa-da meseläniň çylşyrymlylygyna we elýeterliligine çynlakaý baha bermäge synanyşmalydyrlar. Ünssüz we jogapkärçiliksiz ýaly görünmek uly problemalara öwrülip biler. Ýaramaz duýgulardan we gapma-garşylykly ýagdaýlardan gaça durmak üçin gaty köp adamly ýerlere barmaň.

Daluw (gowa 21.01-20.02)

Köp jogapkärçiligi öz üstüne alýarsyňyz. Işiňiz kyn bolsa-da, kanagat getirer, ony soňuna çykarmaga güýjüňiz bolar. Iş ýerinde gowy umytlar garaşýar, her gün öz pozisiýaňyzy güýçlendirýärsiňiz. Indi siz gazanan abraýyňyzy saklamaly we olary täze üstünlikler bilen berkitmeli.

Hut (balyk 21.02 — 20.03)

Hutlar kimdir biri bilen dawa etmek ýa-da bir ownuk-uşak zatlardan aýrylmak howpuny döredýär. Açyk konfliktden gaça durmak maslahat berilýär sebäbi göwnüňize alyp, uzak wagtlap kösenmegiňiz ähtimal.

Ýene-de okaň

06-njy iýun ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

04-nji iýun ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

03-nji iýun ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Teswirle