TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

14-nji iýun Bütindünýä donor ganynyň gününi

Her ýyl 14-nji iýunda dünýäniň ýurtlary Bütindünýä donor ganynyň gününi belleýärler. 2004-nji ýylda döredilen bu çäre, gan we gan önümleriniň ygtybarlydygyna düşünmek we donor ganyny meýletin berýän ynsanlara minnetdarlyk bildirmek maksady bilen döredildi. Bütindünýä donor ganynyň güni, Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy tarapyndan bellenen sekiz sany jemgyýetçilik saglygy goraýyş baýramçylyklaryň biridir.

Gan we gan önümleriniň goýberilmegi her ýyl millionlarça adamyň ömrüni halas edýär. Donor gany hassalara has uzak ýaşamaga kömek edip bilýär.

Bu baýramçylyk dünýäniň dürli künjeklerinde giň gerimde bellenilip geçilýär. Onda birnäçe sany medeni-köpçülikleýin çäreler guralýar. Ýaş nesillere donor gany barada maglumat berýän birnäçe çäreler geçirilýär.

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Prezidenti «Türkmenistanyň ussat diplomaty» diýen tapawutlandyryş nyşany bilen sylaglandy

Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli günä geçişlik

BMG Türkmenistanyň başlangyjy boýunça kararnama kabul etdi

Teswirle