SENIŇ TÄLEÝNAMAŇ

14-nji Fewral ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz!

Üns beriñ! Eger-de araňyzda daşary ýurtda bilim almak isleýänleriňiz bar bolsa, şeýle hem Türkiýä wiza almak isleýän bolsaňyz, resminamalar toplumynyň terjimesi üçin “Makul Hyzmat” Terjime Merkezine ýüz tutup bilersiňiz. Onuň salgysy: Aşgabat şäheri, Ankara köçe 25, (Aýtakow-Ýubileýniý), A Blok, 401

Habarlaşmak üçin…. +993 63 78-96-73, 96-48-55

E: Mail : makulhyzmat@gmail.com

Siz hem öz ýyldyzyňyza görä, täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň. Her bir täleýnama baradaky gysgaça maglumatlary almak isleseňiz, onda şu ýere basyp okap bilersiňiz.

Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip, gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň!

Mähriban okyjylar! Doglan senäňize degişli ykbal ýyldyzlarynyň häzirki wagtda durmuşyňyza nähili täsir edýändigi, geljegiňiz baradaky biraz maglumatlary bilesiňiz gelse, size 2024-nji ýylyň 14-nji  fewraldaky täleýnamaňyzy hödürleýäris.

Hamal (guzy 21.03 – 20.04)

Günüň başynda dartgynly pursatlardan gaça durmak kyn. Köp Hamallar  bolup geçýän zatlara aýratyn ýiti reaksiýa görkezer, ownuk-uşak zatlardan alada galar we binjalyk bolarlar. Oňyn täsir galdyrmak isleýän adamlar bilen möhüm gepleşikleri we duşuşyklary yza süýşürmek has gowudyr.Günüň ikinji ýarymynda oňyn tendensiýalaryň täsiri ep-esli artar we ýakymly garaşylmadyk ýagdaýlar ähtimal. Kiçijik syýahatlar gowy netije berer.Daşky gurşawy üýtgetmek siziň üçin peýdaly bolar.

Sowur (öküzçe 21.04 – 20.05)

Bu gün iş meselelerini çözmek üçin amatlydyr: çynlakaý we ünsli bolarsyňyz, hiç zady ýatdan çykarmarsyňyz. Öň zehiniňize şübhelenýän adamlar, uly zatlara ukyplydygyňyza düşünerler. Hyzmatdaşlyk baradaky teklipler hem aýrylmaýar.Başgalar bilen düşünişmek aňsat bolar, hatda ozal size düşünmedikler bilen umumy dil tapyşarsyňyz. Käbir jemgyýetçilik çärelerine gidýän Sowurlar köp oňyn duýgulary alar. Agşam bu alamaty söýýänler üçin ýakymly garaşylmadyk zatlary wada berýär.

Jöwza  (ekizekler 21.05 – 21.06)

Täze başlangyçlar üçin ajaýyp gün: şowlulyk size ýoldaş bolar. Jöwzalaryň köpüsi başkalaryň öň edip bilmedik zatlaryna baş goşarlar. Belginiň wekilleri elbetde ozal gazanan tejribeden peýdalanarlar. Duýgularyňyz  has ýiti bolar. Ýyldyzlar size öň dartylan gatnaşyklary gowulaşdyrmaga we köne baglanyşyklary dikeltmäge kömek eder. Ýakymly tanyşlar mümkin; dostluk ýa-da romantik gatnaşyklar bolup bilerler.

Seretan (leňňeçler 22.06 – 22.07)

Irden asuda bolmak adatdakysyndan has kyn bolar. Öň size gowy düşünen we hemme zatda sizi goldaýanlar bilen aragatnaşykda dartgynly pursatlar bolup biler. Şeýle-de bolsa, çynlakaý dawa-jenjellerden gaça duraly.Günüň ikinji ýarymynda oňyn tendensiýalaryň täsiri agdyklyk eder.

Eset (ýolbars 23.07 – 23.08)

Bu gün aragatnaşyk üçin amatly, işewür gepleşikler we şahsy meseleleri ara alyp maslahatlaşmak üçin amatly bolar. Öň sizi goldamak islemedik adamlar başlangyç görkezer we kömek ederler. Garaşyşyňyzdan has köp zat bolup biler. Käbir täze meseleleriň çözülmegi zerur bolup biler. Nädip hereket etmelidigiňiz derrew belli bolmaz, ýöne wagtyň geçmegi bilen düşünersiňiz.

Sünbüle (gyz 24.08 – 23.09)

Bu gün örän gowy gün  bolar. Kyn meseleleri öz üstüňize alsaňyz hemme  zatlary çözersiňiz we hiç kimiň kömegine mätäç bolmarsyňyz. Hünär derejesini ýokarlandyrmak isleýän Sünbüleler üçin işlerinde başlangyç etmek peýdaly bolar.Adaty bolmadyk teklipler mümkindir.Ilki bilen birneme bulaşarsyňyz, ýöne tiz wagtda hemme zady çözersiňiz.Günüň ikinji ýarymy maliýe meselelerini çözmek we şertnamalary baglaşmak üçin amatly bolar.

Mizan (terezi 24.09 – 23.10)

Günüň başynda ownuk kynçylyklar we käbir düşünişmezlikler bolar. Ýüze çykýan meseleler möhüm bolmaz, ýöne olara çynlakaý seredersiňiz. Möhüm karar bermek maslahat berilmeýär. Gowy we erbet taraplaryny ölçemek we deňeşdirmek üçin biraz wagt gerek bolar.Soň bolsa, oňyn tendensiýalaryň täsiri artar, özüňizi has rahat we has ynamly duýarsyňyz.

 Akrap (içýan 24.10 – 22.11)

Dürli adamlar bilen düşünişmek we her kime çemeleşmek ukyby bu gün size gaty peýdaly bolar. Täze ýaranlar we kömekçiler taparsyňyz we köp zada bagly bolanlary öz tarapyňyza çekip bilersiňiz. Günüň başlangyjy köne meseleleri tamamlamak we köpden bäri üns berilmegini talap edýän meseleleri çözmek üçin amatly bolar.Pul bilen baglanyşykly islendik meseläni günortana çenli yza süýşürmek has gowudyr. Bu wagt siz has ünsli bolarsyňyz, şonuň üçin hiç kim sizi azaşdyryp bilmez. Bu döwür şahsy gatnaşyklar nukdaýnazaryndan amatly bolar. 

Kowus (keman 23.11 – 21.12)

Bu gün köp möhüm meseleleri çözmek üçin amatly bolar. Duýgurlyk size nähili hereket etmelidigini görkezer.Käbir şahsy işleriňiz bilen baglanyşykly syýahat ýa-da maşgala meselelerini çözmek üçin amatly bolar.Peýdaly aragatnaşyklar ähtimal. Käbir  Kowuslar häzirki wagtda täze ýaranlar tapar we goldawy bir gezekden köp peýdaly boljak adamlar bilen duşuşar. Ýakynlaryňyz bilen çynlakaý düşünişmezlikleriň ýüze çykmagy ähtimal däl we bu ýagdaý ýüze çyksa, çalt ylalaşyk gazanarsyňyz.

Jedi (owlak 22.12 – 20.01)

Bu gün gowy habar getirer. Jedileriň köpüsi soňky döwürde binjalyk edýän soraglaryna  jogap taparlar. Meýilnamalary üýtgetmeli bolmagyňyz mümkin, ýöne bu sizde negatiw duýgulary döretmez. Şahsy gatnaşyklarda haýsydyr bir çynlakaý meseläniň ýüze çykmagy mümkin däl.

 Daluw (gowa 21.01 – 20.02)

Ýakyn geljekde durmuşa geçirip başlajak birnäçe gowy pikiriňiz bolar. Köne tanyşlar size kömek etmekden hoşal bolarlar we bu siziň gatnaşyklaryňyza peýdaly bolar. Günüň ortasy köp Daluwlara iş ýa-da iş bilen baglanyşykly gowy habary getirer.Agşam ýakynlaryňyz bilen aragatnaşyk gurmak üçin has amatly bolar. Öň araňyzda düşünişmezlikler ýüze çykan hem bolsa, bu gün hemme zat barada ylalaşyk gazanyp bilersiňiz.Güniň ikinji ýarymynda  garaşylmadyk sowgatlar we  romantik wakalar bolar.

 Hut (balyk21.02 – 20.03)    

Bu gün  siz stresli bolup bilersiňiz. Özbaşdak etmeli köp zadyňyz bolar we töweregiňizdäkiler siziň kömegiňize mätäç bolar. Iş ýerindäki düşünişmezliklerden gaça durmak maslahat berilýär. Ýakynlaryňyz bilen düşünişmek aňsat bolar we hemmeler size  gowy düşünerler we islendik teklipleriňize jogap bererler. Agşam gysga romantik syýahat ýa-da adaty bolmadyk bir gün üçin amatly bolar.

Ýene-de okaň

13-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

12-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Ata Watan Eserleri

11-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

2024;Hepdelik täleýnama (08-14-nji iýul)

Ata Watan Eserleri

10-njy Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

09-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama